[[suggestion]]
FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål
Høsten 2015 vedtok FN bærekraftsmålene. Disse 17 målene skal alle verdens land sørge for at vi når innen 2030.
Fag:
Historie, Matematikk 2P, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Religion og etikk, Samfunnskunnskap, Sosiologi og sosialantropologi
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål
Tidsbruk:
3-4 skoletimer (135 min-180 min)

Da FN jobbet frem FNs bærekraftsmål i 2015, involverte FN et stort antall land og enkeltmennesker i prosessen. Ikke minst var det viktig å involvere ungdom. I dette undervisningsopplegget får elevene en innføring i bærekraftsmålene, og prosessen fram mot lanseringen av dem. 

Tidsbruken oppgitt for dette undervisningsopplegget er veiledende. Det går fint an å tilpasse opplegget til en enkelttime ved å kutte ut noen av oppgavene.  

Elevene trenger en egen PC med internettilgang for å gjennomføre opplegget. 

Lærerveiledning

Begynn undervisningen med å holde et PowerPoint-foredrag for elevene. Etter foredraget leser elevene en elevtekst. Etter at elevene har fått en innføring i temaet gjennom foredrag og/eller tekst, begynner de på oppgaver.

Under overskriften "ressurser" lenger ned på nettsiden finner du både PowerPoint-foredraget, elevteksten og oppgavene. PowerPoint-filen inneholder stikkord og forslag til innhold, og det er lurt at du som lærer leser igjennom og tilpasser PowerPoint-foredraget på forhånd for å være best mulig forberedt til aktiviteten. 

Elevteksten kan leses individuelt, eller som høytlesning avsnitt for avsnitt, elev for elev. Da sikrer man at alle elevene begynner på oppgavene samtidig. Hvis det blir for mye med både foredrag og elevtekst, går det an å droppe en av delene.

Det er flere måter du kan gi oppgavene til elevene på. De kan enten klikke seg inn på nettsidene våre hvor oppgavene er publisert (se link under), eller du kan dele ut og/eller publisere oppgavearket i pdf-format. Se fil kalt "oppgaver" under overskriften "ressurser".

Oppgavene til elevene 

 

Om oppgavene

Oppgave 1 er repetisjonsspørsmål til teksten. Hensikten med spørsmålene er å friske opp og forankre ytterligere det elevene nettopp har lest. Fasit til spørsmålene i oppgave 1:

 • 1A. Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov
 • 1B. Bærekraftsmålene gjelder for alle.
 • 1C. Miljø, sosiale forhold og økonomi
 • 1D. Over åtte millioner mennesker besvarte MyWorld-undersøkelsen.
 • 1E) Utdanning ble rangert høyest av alle aldersgrupper og alle land.

I oppgave to jobber elevene med MyWorld-undersøkelsen. De fordyper seg i deler av bakgrunnsmaterialet, og studerer forskjellene mellom Kamerun og Sverige ved å se på bærekraftsmål nr. 5 og nr. 16. Mot slutten av oppgaven skal elevene samarbeide med en eller to andre medelever og sammenligne resultatene fra de to landene.

I oppgave tre skal elevene gjøre seg kjent med blogginnleggene på FN-sambandets ungdomspanel, og gi egne kommentarer på blogginnleggene. 

I oppgave fire skal elevene øve på å skrive en tale til FNs generalforsamling. I elevenes oppgavetekst er det lenket til en side med tips til ulike retoriske grep og annen nyttig informasjon.

I den siste oppgaven skal elevene selv ta MyWorld-undersøkelsen som ble brukt under utformingen av Bærekraftsmålene. De velger hvilke av målene de mener er aller viktigst, og får sine valg presentert i form av en kort video. Videoen kan gjøres personlig ved å legge inn bilde og navn, og eventuelt postes på Facebook, Instagram, Twitter eller andre sosiale medier elevene bruker.

Kompetansemål videregående skole

Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling.

Historie Vg1/Vg2
 • utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar.
 • vurdere hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger.
 • reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
Norsk - Vg1 SF
 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte. 
 • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping.
 • skrive tekster med god struktur og tekstbinding og mestre tegnsetting og rettskriving på hovedmål og sidemål.
Matematikk 2P
 • analysere og presentere funn i datasett frå lokalsamfunn og media.
Politikk og menneskerettigheter
 • anvende teorier, modeller og begreper for å beskrive og sammenligne politiske styresett.
 • anvende kilder på en samfunnsvitenskapelig, kritisk og etterprøvbar måte.
Religion og etikk
 • utforske og reflektere over eksistensielle spørsmål og svar
Samfunnskunnskap - Vg1/Vg2
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv.
 • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper.
Sosiologi og sosialantropologi
 • utforske og presentere aktuelle problemstillinger og anvende samfunnsvitenskapelig teori i drøfting.
 • gjøre rede for hvordan aktører og strukturer er gjensidig avhengige av hverandre i et samfunn med bærekraftig utvikling, og reflektere over hvordan samfunnet kan løse sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer.
 • vurdere ulike perspektiver på makt og fordeling av goder og drøfte rettferdighet og lagdeling i samfunn


Ressurser

Stikkord

 • bærekraftsmål
 • medbestemmelse
 • medborgerskap
 • vgs
 • videregående

For tilbakemeldinger og spørsmål, kontakt:

Kjetil Nordahl

Kjetil Nordahl

Fung. Regionleder Øst 22 86 84 13

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere