[[suggestion]]
FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål
Høsten 2015 vedtok FN bærekraftsmålene. Disse 17 målene skal alle verdens land sørge for at vi når innen 2030.
Fag:
Historie, KRLE / Religion og etikk, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål
Tidsbruk:
3-4 skoletimer (135 min-180 min)

Da FN jobbet frem FNs bærekraftsmål i 2015, involverte FN et stort antall land og enkeltmennesker i prosessen. Ikke minst var det viktig å involvere ungdom. I dette undervisningsopplegget får elevene en innføring i bærekraftsmålene, og prosessen fram mot lanseringen av dem. 

Tidsbruken oppgitt for dette undervisningsopplegget er veiledende. Det går fint an å tilpasse opplegget til en enkelttime ved å kutte ut noen av oppgavene.  

Elevene trenger en egen PC med internettilgang for å gjennomføre opplegget. 

Lærerveiledning

Begynn undervisningen med et PowerPoint-foredrag for elevene. Etter foredraget skal elevene lese en elevtekst. Etter at elevene har fått en innføring i temaet gjennom foredrag og/eller tekst, skal de gjøre 5 oppgaver. 

Under overskriften "Ressurser" lenger ned på nettsiden finner du både PowerPoint-foredraget, elevteksten og de 5 oppgavene som pdf-filer. Elevteksten finnes også som en direktelenke under oppgave 1 på elevsiden "Til elever". Der finner du også resten av de 5 elevoppgavene. Du velger selv metode for hvordan elevteksten skal leses og hvordan de skriftlige oppgavene skal gjennomføres. PowerPoint-filen inneholder stikkord og forslag til innhold, og det er lurt at du som lærer leser igjennom og tilpasser PowerPoint-foredraget på forhånd for å være best mulig forberedt til aktiviteten. 

Om oppgavene

Oppgave 1 er repetisjonsspørsmål til elevteksten. Fasit til spørsmålene i oppgave 1 er:

 • 1A. Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov
 • 1B. Bærekraftsmålene gjelder for alle.
 • 1C. Miljø, sosiale forhold og økonomi
 • 1D. Over åtte millioner mennesker besvarte MyWorld-undersøkelsen.
 • 1E. Utdanning ble rangert høyest. Undersøkelsen begrunner ikke rangeringen, så gå gjerne igjennom elevsvarene sammen i plenum da det kan være mange ulike grunner til at utdanning var den prioriteringen som ble rangert høyest. 

I oppgave to skal elevene analysere og reflektere rundt statistikk fra MyWorld-undersøkelsen. Elevene skal fordype seg i deler av bakgrunnsmaterialet for undersøkelsen, og studere forskjeller mellom Kamerun og Sverige ved å se på bærekraftsmål nr. 5 og nr. 16. Mot slutten av oppgaven skal elevene samarbeide med en eller to andre medelever og sammenligne resultatene fra de to landene.

I oppgave tre skal elevene gjøre seg kjent med blogginnleggene på FN-sambandets ungdomspanel, og gi egne kommentarer på et selvvalgt blogginnlegg innenfor bærekraftig utvikling.

I oppgave fire skal elevene øve på å skrive en tale til FNs generalforsamling. I elevenes oppgavetekst er det lenket til en side med tips til ulike retoriske grep og annen nyttig informasjon.

I den femte og siste oppgaven skal elevene selv ta MyWorld-undersøkelsen som ble brukt under utformingen av Bærekraftsmålene. De velger hvilke av målene de mener er aller viktigst, og får sine valg presentert i form av en kort video. Videoen kan gjøres personlig ved å legge inn bilde og navn, og eventuelt postes på Facebook, Instagram, Twitter eller andre sosiale medier elevene bruker.

Kompetansemål videregående skole

Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling.

Historie Vg1/Vg2
 • utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar.
 • vurdere hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger.
 • reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
Norsk - Vg1 SF
 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte. 
 • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping.
 • skrive tekster med god struktur og tekstbinding og mestre tegnsetting og rettskriving på hovedmål og sidemål.
Matematikk 2P
 • analysere og presentere funn i datasett frå lokalsamfunn og media.
Politikk og menneskerettigheter
 • anvende teorier, modeller og begreper for å beskrive og sammenligne politiske styresett.
 • anvende kilder på en samfunnsvitenskapelig, kritisk og etterprøvbar måte.
Religion og etikk
 • utforske og reflektere over eksistensielle spørsmål og svar
Samfunnskunnskap - Vg1/Vg2
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv.
 • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper.
Sosiologi og sosialantropologi
 • utforske og presentere aktuelle problemstillinger og anvende samfunnsvitenskapelig teori i drøfting.
 • gjøre rede for hvordan aktører og strukturer er gjensidig avhengige av hverandre i et samfunn med bærekraftig utvikling, og reflektere over hvordan samfunnet kan løse sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer.
 • vurdere ulike perspektiver på makt og fordeling av goder og drøfte rettferdighet og lagdeling i samfunn


Ressurser

Stikkord

 • bærekraftsmål
 • medbestemmelse
 • medborgerskap
 • vgs
 • videregående

Spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med:

Kjetil Nordahl

Kjetil Nordahl

Seniorrådgiver Øst 22 86 84 13

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere

Abonner på nyhetsbrev: