[[suggestion]]
Beskyttelse av sivile
 
Å beskytte sivile i krig

I krig og konfliktsituasjoner er sivilbefolkningen sårbar for brudd på menneskerettighetene. De kan for eksempel oppleve å miste ytringsfriheten, utsettes for vold og overgrep, eller bli skadet i angrep mellom gruppene som kriger. 

Dagens konflikter er ofte uoversiktlige og gjør alle mer utsatt for angrep. Det hender at opprørsgrupper gjemmer seg blant lokalbefolkningen, noe som også øker faren for at sivile blir skadet eller drept i sammenstøtene mellom dem som kriger. 

Internasjonale regler i krig

Det finnes internasjonale lover og regler for hva partene i en væpnet konflikt har lov til og ikke. Disse reglene beskytter sivile og er nedfelt i Den internasjonale humanitærretten som er en del av folkeretten

Humanitærretten forbyr ikke krig, men slår fast at mennesker som ikke deltar aktivt i en krig aldri skal være et mål for angrep. Den skiller mellom sivile og militære mål. Et militært mål kan for eksempel være en militærbase, eller bygning der fienden lagrer våpen eller gjemmer seg. I utgangspunktet bryter man ikke loven dersom man går til angrep mot et militært mål, men det er  forbudt å angripe militære mål dersom det er fare for at uskyldige personer kan bli skadet. 

Hvordan skal Norge arbeide for beskyttelse av sivile?

Norge er en sterk forsvarer av menneskerettigheteneflyktningkonvensjonen og folkeretten. Norge vil jobbe for at disse respekteres av FNs medlemsland og det internasjonale samfunnet. 

Norge vil: 

  • Arbeide for at beskyttelse av sivile skal være en prioritering når verdenssamfunnet håndterer konflikt og katastrofer. Å inkludere krav om beskyttelse av sivile og ta sterk avstand fra vold og angrep på sivile i Sikkerhetsrådets resolusjonstekster er et eksempel på dette. Norge fikk til dette i en resolusjon om Sudan i juni 2021. (Kilde: Regjeringen)
  • Barn er spesielt utsatt for overgrep i konfliktsituasjoner. Norge leder Sikkerhetsrådets arbeidsgruppe for barn og væpnet konflikt som veileder Sikkerhetsrådet, og gir råd om hvordan de kan bedre beskytte barn. Norge skal også gjennomgå rapporter fra generalsekretærens spesialutsending for barn og væpnet konflikt og skrive anbefalinger til partene i konflikten, FNs medlemsland og andre involverte aktører om hva de bør gjøre for å ivareta barns rettigheter. 
  • Bekjempe og forebygge seksualisert og kjønnsbasert vold i konflikt. Kvinner er spesielt utsatt, men også gutter og menn utsettes for seksuelle overgrep og vold. Norge mener at verdenssamfunnet må bidra med mer penger til å finansiere tiltak for straffeforfølgelse og til beskyttelse og hjelp til ofrene. Norge vil også jobbe med partene i konflikter og lære de opp i internasjonal humanitærrett og gjøre de bevisst på at de har plikt til å beskytte sivile. 
  • Mennesker som har mistet hus og hjem er spesielt utsatt for vold og utnyttelse som for eksempel menneskehandel. Norge vil at Sikkerhetsrådet jobber mer for å beskytte flyktninger og internt fordrevne. 
  • Arbeide for bedre beskyttelse av helse- og humanitære arbeidere i krig og konfliktområder.
  • Arbeide for at skoler og universiteter skal være et trygt sted for elever, studenter og lærere i krise og konfliktområder. Norge er opptatt av at alle barn og unge skal kunne gå på skolen. Retten til utdanning er en del av menneskerettighetene. 
  • Bekjempelse av konfliktrelatert sult og sikre at mennesker i disse områdene har tilgang på mat. Krig og konflikt gjør det er vanskelig å dyrke eller importere nok mat, og matprisene er ofte høye.

Norge vil bruke sin erfaring med og kunnskap om humanitær bistand og samarbeid med organisasjoner som Redd barna og FNs barnefond (UNICEF). Norges humanitære innsats er basert på nøytralitet og upartiskhet, og mange land ser på Norge som en samarbeidspartner de kan stole på. 

FNs sikkerhetsråd og beskyttelse av sivile 

Beskyttelse av sivile i væpnede konflikter er en viktig del av FNs sikkerhetsråds arbeid for å sikre fred og sikkerhet. Sikkerhetsrådet arbeider for å sikre at statene respekterer internasjonal lov, forhindre brudd på menneskerettighetene og stille dem som bryter menneskerettighetene til ansvar gjennom en rekke resolusjoner og sanksjoner.  

Sikkerhetsrådet bestemmer også over FNs fredsbevarende operasjoner - når fredsbevarende styrker skal utplasseres og hva som er styrkens mandat, eller oppgaver. Å beskytte sivile har blitt en viktig del av de fredsbevarende operasjonenes oppgaver.  

Abonner på nyhetsbrev: