[[suggestion]]
Klima og sikkerhet
 
Klima i Sikkerhetsrådet

Sammenhengen mellom klimaendringer og konflikt

Norge har valgt ut fire saker de skal prioritere i FNs sikkerhetsråd. Beskyttelse av sivile i konflikt og katastrofer, inkludering av kvinner, klimaendringer og fredsdiplomati. 

Klimaendringer i seg selv gjør ikke at krig og konflikt bryter ut, men klimaendringene er ofte en av flere underliggende årsaker til konflikt. 

Klimaendringer fører til ekstremvær, flom, tørke, ørkenspredning og havnivåstigning som gjør det vanskelig for samfunn og land å få tak i de naturressursene de trenger. Ifølge Verdensbanken kan så mange som 143 millioner mennesker i 2050 ende opp på flukt i eget land på grunn av klimaendringene.

Mangel på mat, vann og arbeidsplasser gjør at folk blir nødt til å forlate hjemmene sine, og må finne nye måter å beskytte seg selv og familien sin på.

Den sosiale og økonomiske usikkerheten blir større, og tilliten de har til myndighetene og medmennesker kan bli svekket. Dette kan føre til kamp om naturressurser, politisk makt og frustrasjon som i verste fall kommer til uttrykk gjennom vold og væpnet konflikt.  

Når det blir vanskeligere å skaffe seg jobb, mat og husly samtidig som forskjellene mellom fattig og rik øker kan ungdom bli spesielt sårbare. Voldelige ekstremist- og opprørsgrupper kan utnytte et dette til å rekruttere ungdom i bytte mot "trygghet" og lojalitet. 

Hvordan skal Norge jobbe med klima i Sikkerhetsrådet?

FNs sikkerhetsråd har opprettet en ekspertgruppe som jobber med spørsmål knyttet til klima og sikkerhet i landsituasjonene Sikkerhetsrådet diskuterer. Norge og Irland leder denne gruppen.  Norge arbeider for at klimarelaterte sikkerhetstrusler tas opp i Sikkerhetsrådet når situasjonene i ulike land og FNs fredsbevarende operasjoner diskuteres.  

Norge vil:  

  • Bidra til økt forståelse for sammenhengen mellom klima og internasjonal fred og sikkerhet. Sammen med fagmiljøer i Norge, Sverige og Tyskland skal vi bidra til at ny forskning på dette  temaet blir lagt fram for Sikkerhetsrådet og FNs medlemsland. 
  • Norge skal invitere personer til å fortelle Sikkerhetsrådet hvordan klimaendringene påvirker sikkerheten og hverdagen til folk i konfliktområder. Norge vil blant annet invitere leder for FNs fredsoperasjoner som kan fortelle om arbeidet med klimaendringene på bakken, og hva de mener er viktige tiltak for å takle konsekvensene av klimaendringer og skape fred.  
  • Norge vil arbeide for at klimaendringene skal være beskrevet som en underliggende årsak til konflikt i Sikkerhetsrådets resolusjoner. En resolusjon er en uttalelse eller beslutning fra Sikkerhetsrådet som sier noe konkret om hva som skal gjøres i en situasjon. Et eksempel på dette resolusjon 2561 om Kypros der Norge bidro til at klimaendringer og kontakt mellom partene er viktig for å løse konflikten ble nevnt i teksten. (Kilde: Regjeringen) Når resolusjoner nevner klima som en sikkerhetsutfordring får det også konsekvenser for hvilke tiltak som anbefales for å skape fred.

Uenighet om klima i Sikkerhetsrådet

Sammenhengen mellom klimaendringer og sikkerhet har fått mer oppmerksomhet i FNs sikkerhetsråd de senere år, men det er uenighet blant Sikkerhetsrådets medlemsland om hvor stor rolle klimaendringene spiller for krig og konflikt. Selv om alle anerkjenner at klimaendringene er en trussel mot menneskeheten er de uenige om hvordan Sikkerhetsrådet skal arbeide med dette.  Spørsmålet er ofte om klimaendringenes påvirkning på sikkerheten er stor nok til at Sikkerhetsrådet skal bruke tid på det.

Russland mener at klimaendringene er et spørsmål om bærekraftig utvikling og at det er andre FN-organisasjoner som bør jobbe med dette. Kina, og noen av de valgte medlemmene som India, er usikre på om vi har nok informasjon til å si med sikkerhet at det finnes en kobling mellom klima og sikkerhet.

USA under Trumps lederskap var kritiske til klimaendringene, men med Joe Biden som ny president er nå USA enige med de fleste medlemmene i Sikkerhetsrådet som mener at klimaendringer kan føre til mer konflikt. Biden har igjen meldt inn USA i Parisavtalen og vil gjøre mer for å takle den globale klimakrisen. 

Mange av de afrikanske landene og små utviklingsøystater blir selv rammet av klimaendringene. De mener at klima påvirker deres sikkerhet, og derfor er noe som må diskuteres i Sikkerhetsrådet. Fire av de fem nye valgte medlemmene, Irland, Mexico, Norge og Kenya støtter opp om Sikkerhetsrådets arbeid med klima og sikkerhet.

Sikkerhetsrådet har hatt flere møter om klima og nevnt klima i flere resolusjoner de siste årene. (Kilde: Security Council Report)

Andre saker Norge vil fremme i sine to år som medlem av FNs sikkerhetsråd

Norge har valgt ut fire saker de skal prioritere i FNs sikkerhetsråd. I tillegg til klima og konflikt så er det

Beskyttelse av sivile i konflikt og katastrofer

Inkludering av kvinner i fredsprosesser og fredsarbeid

Fredsdiplomati 

Som medlem av Sikkerhetsrådet har Norge mulighet til å jobbe for disse sakene. I tillegg til at Norge fokuserer på disse fire temaene, vil de også være med på alt det løpende arbeidet, og det daglige fredsarbeidet som pågår.

Norge har også fått tildelt ansvarsområder og oppgaver som medlem av rådet

FN er viktig for Norge som nasjon av flere grunner

Abonner på nyhetsbrev: