[[suggestion]]
Årets ILO-konferanse vedtar nå hva ILO skal gjøre for FNs bærekraftsmål

6. juni vedtok ILO-konferansens komité for utvikling og FNs bærekraftsmål sitt forslag om hvordan ILO skal bidra for at verden når FNs bærekraftsmål innen 2030. Forslaget skal vedtas av generalforsamlingen fredag 8. juni.

Komiteen som har utarbeidet og diskutert teksten for ILOs arbeid med utvikling og FNs bærekraftsmål, består av representanter fra medlemslandene, med de tre partene i ILO; myndighetene, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.

Den norske delegasjonen som fulgte komiteen besto av fire representanter, henholdsvis fra Utenriksdepartementet, NHO, LO og YS.

Komiteen vektlegger hvor viktig det er å spille en aktiv rolle i prosessen rundt FN-reform, for å sikre at ILOs unike trepartsstruktur, og rollen til de sosiale partene, blir forstått og respektert i resten av FN-familien.

Komiteen er opptatt av å sikre en god forståelse i resten av FN for hvilken viktig rolle ILO og arbeidsliv har for å oppnå FNs bærekraftsmål.

Bærekraftsmålene er gjensidig avhengig av hverandre

Ordstyreren for møtet påpekte at alle de 17 målene er likeverdige, fordi de er gjensidig avhengig av hverandre. Likevel er det naturlig at mål 8 om anstendig arbeidsliv, og andre mål som står ILO nært, har en større plass i den konkluderende teksten enn andre mer perifere mål.

Forordet vektlegger at ILO vil promotere forståelse av ILOs mandat og standarder, og hvordan disse er essensielle for å oppnå bærekraftsmålene. Forordet viser til både ILOs erklæring for sosial rettferdighet for en rettferdig globalisering fra 2008, og til Verdenserklæringen for menneskerettigheter fra 1948, og andre internasjonale avtaler av nyere og eldre dato.

Dette tydeliggjør at ILOs arbeid med bærekraftsmålene er både tilpasset vår tids aktuelle problemstillinger, samtidig som de knyttes til mange års erfaring med internasjonalt samarbeid; menneskerettighetserklæringen fyller 70 år i år, mens ILO fyller 100 til neste år.

Kort om ILO-konferansen

ILO-konferansen er en årlig konferanse som i år var fra 28. mai til 8. juni. Konferansen fungerer som generalforsamlingen til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), FNs særorganisasjon for arbeidslivsspørsmål.

Flere enn 5700 delegater fra de tre partene i ILO - myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner – er representert og kommer fra de 187 medlemslandene.

Ressurser

Spørsmål? Kontakt FN-sambandets rådgiver om ILO og internasjonalt arbeidsliv:

Jonas Iversen

Jonas Iversen

Kommunikasjonsrådgiver +47 958 24 491

Abonner på nyhetsbrev: