[[suggestion]]
Det nytter å jobbe for menneskerettighetene!

Menneskerettighetsforkjempere er i dag de viktigste stemmene for rettferdighet, rettigheter, miljø og stemmer mot diskriminering.

På samme måte som demokratiet, hviler menneskerettighetene på et sett grunnverdier, hvor menneskeverdet må sies å være selve kjernen. Et godt liv for alle innen rammen av rettferdige institusjoner, krever aktive medborgere som tar del i samtale om verdiene dette er tuftet på. Det er en kamp som må tas hver gang menneskeforakten viser sitt ansikt. Vi må sikre at dagens unge kan fortsette denne kampen. Vi må gi dem mot til å tro at det nytter.

Verden trenger menneskerettighetsforkjempere

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand er ett av syv freds- og menneskerettighetssentre i Norge som bidrar til opplæring av barn og unge om og for menneskerettigheter. Ved dette senteret, hvor det i disse dager åpnes et nybygg, er Røde kors, FN-sambandet og Amnesty International samlokalisert. Ved å jobbe sammen, ser vi at samfunnsansvaret vårt ivaretas på en bedre måte når vi også samarbeider.

2018 er 70 års-markering av FNs verdenserklæring for menneskerettigheter. Verdenserklæringen ble utarbeidet og vedtatt av representanter og ledere, av land fra alle kontinenter, og utviklet på kulturelle og religiøse tradisjoner fra hele verden. Verdenserklæringen er i så måte en forståelse at menneskerettighetene er grunnlaget for fred i verden. Rettferdighet og rettigheter, bygger fred.

Verden har behov for de som er villige til å stå opp for menneskerettighetene og verdiene disse er tuftet på. Vi lever i en tid med sjokkerende ulikheter, klimautfordringer, vold og konflikt som ødelegger liv, hindrer utvikling og tvinger mennesker på flukt.

Det er bekymringsverdig å se fremveksten av demagoger som bidrar til rasisme og fremmedhat for å fremme sine egne personlige ambisjoner. De fremmer egoisme, isolasjon og splittelse - i stedet for å oppmuntre folk til å jobbe sammen for et mer rettferdig og bedre samfunn.

Fredssentere jobber for samtale og forståelse

Spørsmålet er om vi er i ferd med å kaste bort fremskrittene og beskyttelsene i menneskerettighetsarkitekturen bygget opp de siste 70 årene?

Vi har sett økende intoleranse og hat, også her i Vest-Europa. De som har flyktet fra krig og vold, har opplevd verbale og fysiske overgrep og misbruk, i stedet for sikkerhet. Vi lever i en tid der mange opplever økt polarisering i samfunnet. Også i Norge ser vi et hardere debattklima og flere hatefulle ytringer enn vi har sett på lenge.

Det arbeides aktivt for å fremme fred og mellommenneskelig forståelse gjennom undervisning og formidling ved freds- og menneskerettighetssentre i Norge. Samlet bidrar disse til samtaler om verdier, kunnskap og holdninger som grunnlag for et fritt demokratisk samfunn. Vi trenger å snakke om det. Vi må sikre at alle generasjoner får kunnskap om viktige verdier som ytringsfrihet, menneskeverd og toleranse. Sammen med freds og menneskerettighetssentrene har skolen en nøkkelrolle her.

Skolen må bidra til at elevene får enda større forståelse av globale utfordringer, muligheter og løsninger, og bidra til at de oppvoksende generasjonene er engasjerte og kunnskapsrike mennesker. Dette er forankret i FNs bærekraftsmål, og spesielt mål 4.7 som sier: sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av en freds- og en ikkevoldskultur.

Menneskerettigheter i skolen

Jan Tore Sanner tar over som kunnskapsminister, og skal følge opp arbeidet med fagfornyelsen i norsk grunnskole. Sanner, må sikre at norske elever får en skole som lar dem diskutere menneskerettigheter og bidrar til å skape globale medborgere.

Verdenserklæringen fyller 70 år i 2018, vi håper det er starten på en tydelig forankring av menneskerettigheter og verdiene disse er tuftet på, i norsk skole, læreres kompetanse og elevers bevissthet. I dette avgjørende arbeid for å sikre frihet, fred og respekt for det enkelte menneskes verdi og menneskeverd, er våre organisasjoner beredt til fortsatt å være aktive aktører og samarbeidspartnere.

Stikkord

  • FNs bærekraftsmål
  • kunnskap
  • menneskerettigheter
  • skole

Abonner på nyhetsbrev: