[[suggestion]]
Dette må bli Regjeringens veikart for å nå FNs bærekraftsmål

Norad og Utenriksdepartementet lanserte 4. april stortingsmeldingen som har fått tittelen "Felles ansvar for felles fremtid. Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk". Dette er den såkalte utviklingsmeldingen som skal være en politisk veiviser for norsk bistandspolitikk.

- Dette er en utviklingsmelding som skal støtte opp om FNs bærekraftsmål. FN-sambandet er positive til at vi nå har fått en utviklingsmelding som setter en langsiktig kurs for å nå bærekraftsmålene. Nå ser vi frem til en diskusjon om virkemidler og prioriteringer, sier FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva.

FN-sambandet ønsker blant annet at regjeringen skal prioritere og øke kjernebidrag til FN-organisasjonene for å sikre at bærekraftsmålene kan realiseres og at prinsippet om «leaving no one behind» oppfylles. FN-sambandet ber regjeringen prioritere tiltak som bidrar til å redusere ulikhet, blant annet ved å styrke sivilsamfunnsorganisasjoner.

 

FNs rolle i norsk bistand

I en verden der flere statsledere jobber for å si opp multilaterale samarbeidsavtaler til fordel for proteksjonisme, så peker norske myndigheter nettopp på at det er de multilaterale organisasjonene som er viktige for gjennomføring av Norges utenriks- og utviklingspolitiske prioriteringer.

Meldingen sier også at «FN er verdens viktigste internasjonale, mellomstatlige organisasjon. Og Norges handlingsrom i FN er betydelig. Norge oppfattes som en troverdig og konstruktiv støttespiller for FN og er en stor bidragsyter, særlig innen utvikling og humanitær virksomhet.»

FN er en viktig partner i alle ledd av norsk utviklingspolitikk, fra å sikre internasjonale kjøreregler og FNs muligheter på bakken for humanitær hjelp i kriser, til langsiktig arbeid for å utrydde fattigdom.

Stortingsmeldingen har åpenbare mangler

Regjeringen må sørge for å sikre helheten i FNs bærekraftsmål, men det finnes åpenbare utfordringer og mangler i stortingsmeldingen:

- Ordet fordeling eller ulikhet er nesten ikke er nevnt, noe vi i FN-sambandet er overrasket over. Her skal man gjøre det man alltid har gjort, bare litt annerledes, litt mer effektivt, og litt mer konsentrert, sier da Silva.

Å redusere ulikhet mellom land og innad i land er det bærekraftsmål 10 handler om. Dette må vi se i sammenheng med mål nummer 1, som sier at vi skal utrydde ekstrem fattigdom innen år 2030.

Regjeringen holder næringsliv og samfunnsansvar høyt, men unngår å snakke om FNs arbeidsorganisasjon ILO:

- Meldingen snakker mye om privat næringsliv og jobbskaping, men den nevner ikke ILO, den sier heller ingenting om anstendig arbeid eller arbeidstakeres rettigheter. Her må vi se på bærekraftsmål 8 som handler om anstendig arbeid og økonomisk vekst, i sammenheng med mål1 om fattigdom og mål 10 om å redusere ulikhet, sier da Silva.

Neste steg er konkret handling

- FN, som kan vise til gode resultater, er fortsatt en prioritert partner for Norge. Sammen med næringsliv og sivilsamfunn må aktørene finne gode måter å skape en bærekraftig vekst, som sikrer god fordeling og tilgang for alle til grunnleggende tjenester, sier da Silva.

Vi ser fram til en stortingsbehandling hvor målet er å sikre en tverrpolitisk norsk innsats for å nå bærekraftsmålene. I tillegg vil det være naturlig at regjeringen i neste stortingsperiode legger frem en stortingsmelding om bærekraftsmålene i Norge, som i likhet med denne meldingen ser på helheten og samstemtheten i tiltak for å nå målene.

Stikkord

  • Børge Brende
  • norad
  • utviklingsmeldinga
  • utviklingsmeldingen

Abonner på nyhetsbrev: