[[suggestion]]
Markering av den første internasjonale dagen for utdanning

– En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis. Å investere i utdanning er noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere fattigdom, bidra til demokratiutvikling og sørge for en positiv utvikling i fattige land, sier FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva.

Utdanning spiller en sentral rolle for fred og utvikling. Den nye FN-dagen 24. januar gir oss mulighet til å sette søkelys på at utdanning er en grunnstein for bærekraftig utvikling og for at vi skal nå FNs bærekraftsmål.

FN har arbeidet for retten til utdanning i mange år. Retten til undervisning er nedfelt i artikkel 26 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948. Erklæringen tar til orde for gratis og obligatorisk grunnskoleutdanning. I Barnekonvensjonen av 1989 fremmer man at landene gjør høyere utdanning tilgjengelig for alle.

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for en bærekraftig fremtid. Her er god utdanning et eget mål. FNs bærekraftsmål nummer 4 har tittelen: "Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle".

FNs bærekraftsmål 4.7 skal oppnås også i Norge

Vi lever i en tid med store endringer i verdenssamfunnet hvor utfordringene henger tett sammen. Elevene må forstå seg selv som globale medborgere og forstå sammenhengene mellom lokale, nasjonale og globale utfordringer.

– Utdanning skal bidra til å forstå verden man er en del av, og at en selv er en del av verden. Skolen må ruste elevene til globalt ansvar og medborgerskap. Da må internasjonale temaer styrkes både i læreplanene og i lærerutdanningen, sier da Silva.

FN-sambandet mener er det viktig at skolen gir elevene kunnskap og ferdigheter for å kunne engasjere seg og bidra med bærekraftige løsninger.

– Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema gir skolen muligheter til å utvikle handlingskompetanse for bærekraftige valg, sier da Silva.

Spørsmål eller kommentarer?

Abonner på nyhetsbrev: