[[suggestion]]
Ny FN-rapport: Arbeideres rettigheter står under sterkt press

En ny FN-rapport hevder at jakt på profitt, økt makt til store firmaer og endringer i folks ansettelsesforhold er de viktigste årsakene til at arbeideres rettigheter har blitt betydelig svekket. Særlig gjelder dette retten til å organisere seg fritt og føre kollektive forhandlinger.

Les rapporten her: The Rights To Freedom Of Peaceful Assembly And Of Association In The Workplace

- Dette har ført til dårligere arbeidsforhold, økte forskjeller mellom kjønnene og svakere sosial beskyttelse, sier FNs spesialrapportør om arbeideres rett til organisasjonsfrihet, Maina Kiai, til FNs generalforsamling ved fremleggelsen av rapporten 20. oktober.

Ett alvorlig skritt tilbake

Rapporten viser eksempler på brudd i mer enn 50 land. Dette omfatter alt fra fagforeningsknusing, manglende nasjonal lovgivning, til drap på fagforeningsledere.

- Forsamlings- og organisasjonsretten i arbeidslivet fortsetter å undergraves på grunn av en økonomisk verdensorden som ubarmhjertig jakter økt vekst og fortjeneste. Dette har ført til en betydelig innskrenkelse av arbeideres rett til å organisere seg i fagforeninger og drive lønnskamp, sier Kiai.

Spesialrapportøren trekker blant annet frem situasjonen for migrantarbeidere med det såkalte Kafala-systemet i Midtøsten og H2-programmet for visum i USA. Arbeidsgiverne i begge ordningene har nær sagt full kontroll over migrantarbeiderne, og grunnleggende rettigheter undergraves.

FNs arbeidsorganisasjon sikrer rettigheter

Rapporten tar opp problemer med organisasjonsfrihet og forhandlingsrett. I tillegg kommer utfordringer for migrantarbeidere, kvinner og hjemmearbeidere, og mennesker ansatt i uformell sektor. 

FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet (ILO) regulerer og overvåker nettopp dette.

ILO arbeider for sosial rettferdighet gjennom full sysselsetting og anstendige arbeidsforhold. ILO overvåker og håndhever internasjonale arbeidsstandarder, først og fremst gjennom konvensjoner. Disse er folkerettslig bindende lover som regulerer de fleste felt innen arbeidslivet.

Gjennom å ratifisere konvensjoner forplikter statene seg til akseptere inspeksjon og kontroll fra ILO.

Organisasjonsretten skal sikres gjennom ILO-konvensjon nr. 87 om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten. Her forplikter land seg til å respektere arbeidstakeres og arbeidsgiveres rett til å organisere seg og slutte seg til de organisasjoner de selv måtte ønske for å fremme og forsvare sine interesser.

Forhandlingsretten sikres gjennom ILO-konvensjon nr. 98 om retten til å organisere seg og til å føre kollektive forhandlinger. Medlemsstatene må legge til rette for frivillige forhandlinger mellom partene i arbeidslivet, slik at arbeidsvilkår kan reguleres ved hjelp av kollektive avtaler. Fagorganisering skal heller ikke medfører oppsigelse eller at man blir forhindret i å søke annen jobb.

Abonner på nyhetsbrev: