[[suggestion]]
UNICEF: Ni av ti barn som flyktet til Europa i 2016 var enslige mindreårige

Det finnes svært få muligheter for barn til å flykte lovlig. Familiegjenforening, humanitært visum eller arbeidstillatelse er utelukket for de fleste barn. Barrierene for lovlig flukt begrenser likevel ikke antallet barn som flykter, men barrierene bidrar til å gjøre selve flukten mer farefull.

90 prosent av flyktninger som kom til Europa benyttet seg av menneskesmuglere i løpet av reisen. Verdien på menneskesmugling til eller i Europa anslås til et sted mellom 40 og 50 milliarder kroner.

28 prosent av alle som er utsatt for menneskehandel er barn. Mer enn to tredeler av dem er jenter. For å finansiere reisen utsettes barn for alle typer utnytting, for eksempel slavearbeid og prostitusjon. Mens flest gutter utsettes for tvangsarbeid på reisen (86%), blir svært mange jenter seksuelt utnyttet (72%).

 

Det er store behov for å beskytte barn på flukt, også her hjemme

Selv om barn som kommer til Norge som asylsøkere generelt møter et tilrettelagt mottaksapparat ser vi at det også her hjemme er behov for å styrke innsatsen for å beskytte barna og deres rettigheter. UNICEF kommer med disse rådene til norske myndigheter:

1. Bedre beskyttelse mot overgrep og utnytting: Barn som er på flukt er særlig sårbare for å bli utnyttet i menneskehandel og for å bli utsatt for vold og overgrep. Det er årlig flere titalls barn som forsvinner fra norske mottak. Det er også meldt om enslige mindreårige barn som aldri dukker opp på mottak fordi de plukkes opp av voksne ved ankomst til Norge.

2. Sikre at barn ikke interneres: Det å internere barn er aldri til deres beste. Barn som ikke har begått kriminelle handlinger men som kun er i en fluktsituasjon skal aldri fengsles eller interneres. Norske utlendingsmyndigheter må umiddelbart iverksette andre typer tiltak enn internering av barnefamilier.

3. Sikre hurtig og effektiv familiegjenforening: Barn som både flykter alene og som oppholder seg alene i Norge vil ha en større risiko for å bli utnyttet enn barn som lever i familier. UNICEF mener derfor at vi må ivareta barns rett til familieliv på en bedre måte enn i dag, og bygge ned og ikke opp barrierene for at barn skal få mulighet til å vokse opp i sin familie.

4. Sikre barn på flukt tilgang til skolegang og nødvendig helsehjelp: Barn som har flyktet har ofte svært mangelfull eller ingen skolegang. Får å sikre at de får ivaretatt de samme mulighetene som andre barn er det avgjørende at de gis tilgang til både barnehage og skole så raskt som mulig. I Norge i dag erfarer vi at barn i mottak og som har midlertidig opphold ikke får ivaretatt en lik rett til barnehage og videregående opplæring som andre barn.

Abonner på nyhetsbrev: