[[suggestion]]
Fred er ikke en naiv drøm

Hvert år oppfordrer FN og FNs generalsekretær alle medlemslandene til 24-timers våpenhvile og ikkevold, i forbindelse med den internasjonale fredsdagen. Og behovet for fred er like relevant nå som tidligere.

- Fred er avgjørende for at vi sammen skal kunne løse en rekke av verdens store problemer. Vi trenger fred for å vaksinere verden ut av pandemien. Vi trenger fred for å bekjempe diskriminering, utrydde fattigdom og oppnå mindre ulikhet.

Dette sier FN-sambandets generalsekretær, Anne Cathrine da Silva, og legger til:

- Vi trenger også fred for å utvikle et bærekraftig samfunn, et samfunn der vi lever i fredelig sameksistens med naturen.

Dette er i tråd med det FNs generalsekretær, Antonio Guterres, har sagt:

- Fred er ikke en naiv drøm. Det er et lys i mørket som rettleder oss til den eneste veien for en bedre fremtid for menneskeheten. La oss gå fredsveien som om livene våres var avhengig av det – fordi det er de.

FN har en spesialrolle for å sikre internasjonal fred

Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave.

Når det oppstår en konflikt forsøker Sikkerhetsrådet alltid å løse den ved hjelp av fredelige midler. Dette er eksempler på hva Sikkerhetsrådet kan gjøre:

  • kalle inn partene til forhandlinger
  • utnevne spesialutsendinger som mekler mellom partene
  • plassere fredsbevarende styrker i konfliktområdet

Hvis dette ikke virker, kan Sikkerhetsrådet gripe inn i konflikten ved å vedta sanksjoner eller tillate bruk av militærmakt.

Fredsbevarende styrker har vært et viktig bidrag til fred

Ifølge forskning fra PRIO har FNs fredsbevarende operasjoner hatt en positiv effekt på fred. Forskningen konkluderer med at økningen av FN-operasjoner siden midten av 1990-tallet er en viktig forklaring til at det har vært en nedgang i antallet og alvorlighetsgraden av væpnede konflikter verden over.

Det er FNs sikkerhetsråd som vedtar at det skal opprettes en fredsbevarende operasjon. FN-styrkene skal være upartiske og holde seg til mandatet de har fått fra Sikkerhetsrådet.

Fred er viktig for å oppnå bærekraftsmålene

Fredsarbeid er ikke bare noe som tilhører historien, det er også en del av fremtiden. Derfor er fred og fredsarbeid en vesentlig del av FNs bærekraftsmål.

Bærekraftsmål 16 handler om å fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling. I delmål 16.1 står at vi må «betydelig redusere alle former for vold og dødelighet knyttet til vold i hele verden».

Det er tydelig at kampen for en fredelig verden henger tett sammen med arbeidet for en bærekraftig verden.

Les mer

Abonner på nyhetsbrev: