[[suggestion]]
Norge høres i FNs menneskerettighetskomité

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.FNs menneskrettighetskomité møtes fra 12. mars til til 6. april. Landene som skal høres spesielt denne gang er El Salvador, Guatemala, Ungarn, Libanon, Liberia - og Norge.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Sveinung Rotevatn representerer norske myndigheter under høringen.

Vold mot kvinner og voldtekt

Norge skal rapportere om vold mot kvinner, vold i nære relasjoner, og seksuelle overgrep. FN har flere ganger kritisert voldtektsdefinisjonen i Norges straffelov for at den ikke stiller krav til samtykke.

Nå ber menneskerettighetskomiteen om at Norge gir mer informasjon om hvordan voldtekt defineres i landet.

Asylsøkeres rettigheter

Menneskerettighetskomitéen har flere spørsmål om asylsøkeres rettigheter i Norge. I 2015 ble utlendingsloven endret. En følge av endringene var at flere asylsøkere som kom til Norge gjennom Russland ikke fikk behandlet asylsøknaden, og ble sendt tilbake.

Under høringen må Norge svare på anklager om at endringene gjør det lettere å nekte realitetsbehandling av asylsøknader.

I tillegg til dette må Norge kommentere

  • internering av asylsøkere
  • behandlingen av statsløse personer
  • statsborgerskap for barn som er født i Norge

Varetekt

Norge skal rapportere på bruken av varetektsfengsling og isolasjon. Norge må også gi informasjon om tiden det tar før en pågrepet person stilles for en dommer. Etter straffeprosesslovens bestemmelser skal dette skje snarest mulig, og senest den tredje dagen etter pågripelsen.

Menneskerettighetskomiteen stiller spørsmål om en så lang tidsfrist er i overenstemmelse med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som Norge er forpliktet til å følge.

Norge har forpliktet seg til sivile og politiske menneskerettigheter

Norge er ett av 169 land som har ratifisert FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Landene som ratifiserer forplikter seg til å respektere innbyggernes rett til grunnleggende rettigheter som liv, personlig frihet, rettssikkerhet, ytringsfrihet og demokratisk styresett.

FNs menneskerettighetskomité består av uavhengige eksperter som overvåker gjennomføringen av konvensjonen. Komiteen har ansvar for å sjekke at landene overholder forpliktelsene sine, og denne høringen er et ledd i dette arbeidet. Etter høringen vil komiteen legge frem sine konklusjoner. Konklusjonen inneholder som oftest noen positive sider, noen forhold komiteen bekymrer seg for, og noen anbefalinger.

Abonner på nyhetsbrev: