[[suggestion]]
Verdens blindeskriftdag
Verdens blindeskriftdag
Emmanuel Elisha Ford, aktivist for funksjonshemmedes rettigheter, leser fra et ark som er trykt med blindeskrift mens han taler i FN i 2012. Foto: UN Photo/Rick Bajornas

Verdens blindeskriftdag markeres for å sette fokus på viktigheten av blindeskrift som et verktøy for kommunikasjon – spesielt i det å sikre menneskerettighetene for blinde og svaksynte.

Hva er braille? 

Braille, også kalt punktskrift eller blindeskrift, er et skriftsystem med opphøyde tegn. 

Systemet består av seks punkter som utgjør en rute (celle). Kombinasjonen av de seks punktene i cellen gir forskjellige bokstaver og siffer. Braille-alfabetet inkluderer også musikalske, matematiske og vitenskapelige symboler. Man leser ved å føle tegnene med fingertuppene.

Braille er oppkalt etter Louis Braille, som oppfant punktskriftalfabetet i Frankrike på 1820-tallet. Denne type blindeskrift blir brukt av blinde og svaksynte for å lese bøker, aviser og annet, og bidrar til mer likhet mellom de med godt syn og de synshemmede.

Ved hjelp av en leselist er det også mulig å lese digitalt innhold med punktskrift. En leselist kan kobles til PC, nettbrett, mobiltelefon og lignende. Den gjør det mulig for blinde og svaksynte å navigere på enhetene, lese tekst og å skrive digitalt.

Hva gjør FN?

Blindeskrift og menneskerettigheter

Blinde, svaksynte og mennesker med andre funksjonsnedsettelser skal i følge menneskerettighetskovensjonen ha like rettigheter som sine medborgere og inkluderes inn i samfunnet vårt på lik linje som alle andre.

Men selv om menneskerettighene gjelder for alle mennesker, vet vi at funksjonshemmede ekskluderes i større grad enn befolkningen generelt. 

Derfor vedtok FN en egen konvensjon for mennesker med funksjonshemminger i 2006. Konvensjonen stiller krav til hvordan medlemslandene skal legge til rette for at også funksjonshemmede kan få oppfylt sine menneskerettigheter. Konvensjonen inneholder ikke noen nye, særskilte rettigheter.

Kartet under viser hvilke land som har sluttet seg til konvensjonen.

Rundt 15 prosent av verdens befolkning lever med en form for funksjonshemming, i følge Verdens helseorganisasjon (WHO). Dette gjør personer med nedsatt funksjonsevne til verdens klart største minoritet. Konvensjonen skal sikre at funksjonshemmede får innfridd menneskerettighetene sine på samme måte som alle andre.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har beregnet at rundt 2,2 milliarder mennesker i verden er rammet av en eller annen form for synshemming. Synshemmede har større sannsynlighet for å oppleve ulikhet, diskriminering og fattigdom. Mange ikke får muligheten til å delta i samfunnet på lik linje som resten av befolkningen, fordi samfunnet ikke er tilrettelagt på nødvendig vis. 

I artikkel 2 av konvensjonen beskrives blindeskrift som et kommunikasjonsmiddel for blinde og svaksynte. I samme artikkel fastslås det at vi må sikre nødvendig tilrettelegging, som blindeskrift, slik at alle kan nyte menneskerettigheter og grunnleggende friheter på lik linje med andre.

For utdanning, ytringsfrihet, meningsutveksling og tilgang på informasjon er blindeskrift helt essensielt for blinde og svaksynte. Det er også viktig for sosial inkludering av synshemmede. Dette nevnes eksplisitt i artikkel 21 og 24 i konvensjonen.  

Blindeskrift og FNs bærekraftsmål

Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). Dette betyr at samfunnet må tilrettelegge for at synshemmede skal ha de samme mulighetene som andre. 

Blindeskrift er som nevnt helt sentralt for at blinde og synshemmede skal ha samme tilgang på informasjon, mulighet til å ytre seg og tilgang på tilrettelagt, god utdanning. Blindeskrift står derfor sentralt i bærekraftsmål nummer 10 som sikter på å redusere ulikhet. 

I tillegg har FNs bærekraftsmål 4 om god utdanning et delmål som sikter på å etablere og oppgradere utdanningstilbud som ivaretar hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne innen 2030. 

Historie 

Verdens blindeskriftdag ble etablert av FNs generalforsamling i desember 2018. Datoen markerer også fødselsdagen til Louis Braille som oppfant punktskriftalfabetet. 

Verdens blindeskriftdag ble markert første gang 4. januar 2019. 

Ressurser 

Abonner på nyhetsbrev: