[[suggestion]]
Internasjonal dag for utdanning
Internasjonal dag for utdanning
Skolebarn ved et møte i FN, "Financing the Future: Education 2030". Foto: UN photo/Rick Bajornas

De største hindringene for at barn faller ut av skolen er fattigdom, diskriminering, væpnet konflikt, katastrofer og klimaendringer. Rundt 265 millioner barn og unge har i dag ikke muligheten til å starte på eller fullføre skolegangen sin. Mer enn en femtedel av disse er i barneskolealder.

Utdanning er en menneskerett

FN har arbeidet for retten til utdanning i mange år. Retten til undervisning er nedfelt i artikkel 26 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948. Erklæringen tar til orde for gratis og obligatorisk grunnskoleutdanning. I Barnekonvensjonen av 1989 skriver man at landene skal gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle.

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for en bærekraftig fremtid. Her er god utdanning et eget mål. FNs bærekraftsmål nummer 4  har tittelen: "Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle". En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis. 

Ti delmål til FNs bærekraftsmål nr. 4

Hvorfor en egen dag for utdanning?

FNs generalforsamling vedtok i 2018 å markere en egen dag for utdanning gjennom resolusjon 73/25. 

FN ønsker å løfte opp viktigheten med kvalitet i utdanningen på alle nivåer, slik det gjenspegler seg i bærekraftsmålene. Det at landene stemte fram en egen dag for utdanning viser også at medlemslandene tar retten til utdanning på alvor.

FN understreker at utdanning spiller en viktig rolle i fred og utvikling. Dagen ønsker å sette søkelys på at utdanning er en grunnstein i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. FN oppfordrer alle medlemsland, sivilt samfunn, næringsliv, utdanningsinstitusjoner, individer og andre til å markere dagen på flottest mulig måte. 

Lær mer

FNs bærekraftsmål 

Barnekonvensjonen

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO)

2019 Global Education Monitoring Report.

Abonner på nyhetsbrev: