[[suggestion]]
Internasjonal kvinnedag
Internasjonal kvinnedag
Kvinner i Jakarta, Indonesia, møtes for å diskutere hvordan byen deres kan bli tryggere. Foto: UN Women/Ryan Brown

I forbindelse med det internasjonale kvinneåret i 1975 ble den internasjonale kvinnedagen etablert av FN i 1977. Dagen brukes til å markere kvinners kampsaker og rettigheter. I 2011 styrket FN sitt arbeid for kvinner da de slo sammen flere organer og opprettet UN Women. Det er ingen land i verden som kan si at de har nådd full likestilling.

Temaet for kvinnedagen i 2021

Det globale temaet for årets markering av kvinnedagen er “Women in Leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world”. Temaet skal feire den enorme innsatsen jenter og kvinner over hele verden gjør for å skape en mer lik og rettferdig fremtid for alle. Temaet er en del av  «Generation Equality» kampanjen til UN Women som blant annet etterlyser kvinners rett til medbestemmelser på alle områder av livet, lik lønn, lik deling av ulønnet omsorg og husarbeid, en slutt på alle former for vold mot kvinner og jenter og helsetjenester som svarer på deres behov. 

Gjennom koronapandemien har kvinner stått i frontlinjen som helsearbeidere, omsorgspersoner, samfunnsarrangører og ikke minst som sterke nasjonale ledere i kampen mot pandemien. Flertallet av landene som har bremset koronapandemien best, og samtidig håndtert økonomiske- og helsemessige konsekvenser på en god måte, ledes av kvinner.  Samtidig rammes kvinnene hardt i pandemien,  gjennom  økende vold i hjemmet, mer ubetalte omsorgsplikter, større arbeidsledighet og fattigdom. 

Temaet fokuserer på at kvinners og jenters perspektiver i hele sitt mangfold må integreres i utformingen og gjennomføringen av politikk og programmer på alle områder og på alle stadier av pandemien. 

What it takes to lead

Framskritt de siste 25 årene

I 2020 markerte UN Women kvinnedagen med temaet "I am Generation Equality: Realizing Women’s Rights”. Kampanjen markerte 25 års jubileet til Beijing-plattformen, som var en handlekraftig plan opprettet for å styrke jenter og kvinners rettigheter med statusoppdateringer hvert 5 år. I tillegg var det 20 år siden Sikkerhetsrådsresolusjonen om kvinner, fred og sikkerhet ble vedtatt. Kampanjen krevde blant annet lik lønn for likt arbeid, å stoppe all form for vold mot kvinner, og like muligheter for deltakelse i politikk og beslutningsprosesser. 

FNs bærekraftsmål handler om likestilling

FNs bærekraftsmål er laget for å bekjempe ulikhet, utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene innen 2030. Mål 5 handler om å oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.

Jenter og kvinner opplever utstrakt diskriminering og vold i alle deler av verden. Diskriminering og undertrykkelse av kvinner er brudd på menneskerettighetene, og hindrer utvikling og fred.

Manglende tilgang til reproduktiv helse utgjør en av de største truslene mot kvinner verden over. Tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlesting er utbredt praksis. Bærekraftsmålene skal stoppe dette.

Samtidig må kvinners deltagelse og lederskap i beslutningsprosesser sikres. Både politikk og lovverk må endres dersom kvinner skal sikres like rettigheter til økonomiske ressurser som land, eiendom og arv, i tillegg til naturressurser.

Kvinners rettigheter er nedfelt i Kvinnekonvensjonen

Målet med FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner er å beskytte kvinners rettigheter, og forsterke likestillingsartiklene i de andre menneskerettighetskonvensjonene. FN har også kommet med kritikk overfor norske myndigheter, i forhold til om Norge oppfyller denne konvensjonen.

Kvinnekonvensjonen er basert på FNs erklæring om kvinners rettigheter, som ble vedtatt i 1967. Erklæringen var et resultat av iherdig jobbing fra FNs kommisjon for kvinners rettigheter (CSW).

Lær mer kvinnedagen og FNs arbeid for kvinners rettigheter

Les mer om årets tema på UN Women sin nettside ​​​​​

Lær mer om FNs bærekraftsmål nummer 5

Her kan du lese mer om kvinner og likestilling

Mer informasjon om kvinnekonvensjonen

Les mer om UN Women her

Les mer om Generation Equality kampanjen til UN Women

Abonner på nyhetsbrev: