[[suggestion]]
Verdens blindeskriftdag
Verdens blindeskriftdag
Bildet viser Emmanuel Elisha Ford som leser fra et ark som er trykt med blindeskrift mens han taler i FN i 2012. Foto: UN Photo/Rick Bajornas

Verdens blindeskriftdag markerer betydningen av blindeskrift som et verktøy for kommunikasjon for synshemmede. 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har beregnet at det er rundt 1,3 milliarder mennesker i verden som lever med en form for synshemmelse. Personer som er synshemmet har ofte dårligere helse, møter større hindringer i utdanning og arbeidslivet, og har større sannsynlighet for å leve i fattigdom. 

Verdens blindeskriftdag ble markert første gang 4. januar 2019. 

Blindeskrift er også kalt punktskrift eller braille. 

Hva er braille? 

Braille (blindeskrift) er taktisk representasjon av bokstaver og tall ved bruk av seks prikker for hver enkelt bokstav og siffer. Braille-alfabetet inkluderer også musikalske, matematiske og vitenskapelige symboler.

Braille er oppkalt etter Louis Braille, som oppfant punktskriftalfabetet i Frankrike på 1820-tallet. Denne type blindeskrift blir brukt av blinde og svaksynte for å lese bøker, aviser og annet, og bidrar til mer likhet mellom de med godt syn og de synshemmede.

Ved hjelp av en leselist er det også mulig å lese digitalt innhold med punktskrift. En leselist kan kobles til PC, nettbrett, mobiltelefon og lignende. Den gjør det mulig for blinde og svaksynte å navigere på enhetene, lese tekst og å skrive digitalt.

Blindeskrift, menneskerettigheter og FNs bærekraftsmål

Blindeskrift er et middel for kommunikasjon for blinde og svaksynte, som reflekteres i artikkel 2 i Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Blindeskrift er essensielt i sammenheng med utdanning, ytringsfrihet og tilgang på informasjon. Det er også viktig for sosial inkludering av synshemmede, som reflekteres i artikkel 21 og 24 i konvensjonen.  

FNs bærekraftsmål 4 om god utdanning har et delmål om å etablere og oppgradere utdanningstilbud som ivaretar hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne innen 2030. 

Ressurser 

Abonner på nyhetsbrev: