[[suggestion]]
Verdens lærerdag
Verdens lærerdag
Syriske barn får undervisning flyktningeleir Zaatari i Jordan hvor 80 000 mennesker har søkt tilflukt. UNICEF har startet ni skoler i leiren som skal gi 28 000 barn i skolepliktig alder undervisning. Foto: FN/Mark Garten

Lærerdagen 2020

5. oktober er det den internasjonale lærerdagen. Dagen er en hyllest til alle lærere som investerer tiden sin i barn og unge, og er en fin anledning for å sette søkelyset på utfordringer rundt FNs bærekraftsmål nummer fire: god utdanning.

I 2020 er dagen særlig forbeholdt læreres håndtering av covid-19, og deres innsats for at også de svakere elevene skulle følge undervisningen.

Under pandemien ble store deler av samfunnet og dets infrastruktur tvunget til å omorganisere seg. Dette gjaldt spesielt skolen. Da Norge stengte, måtte skolene raskt finne alternative ordninger.

Covid-19 og Bjørkelangen skole 2020

Ved Bjørkelangen videregående skole i Aurskog Høland ble allikevel ikke overgangen like brå som for mange andre.

De var tidlig ute med digitale løsninger, og både Teams og Zoom var allerede introdusert før pandemien ankom Norge. Dermed ble ikke den teknologiske lærekurven riktig så bratt. Dette betød dog på ingen måte at perioden med tomme klasserom ikke var utfordrende for også lærerne ved Bjørkelangen.

Noen utfordringer på tvers av fag og studieretninger var å skape engasjement, variasjon og gode vurderingssituasjoner. For både yrkesfaglige linjer og idrettslinjen var tilrettelegging av undervisning vanskelig. I disse studieretningene er den praktiske delen av læringen viktig, og elevene er gjerne mer motiverte for denne typen arbeid heller enn teori-basert læring. Ved praktisk arbeid ble det også utfordrende å dokumentere elevenes faktiske deltakelse.

Lærerne var raske i tilpasningsperioden, og hadde flere omganger med prøving og feiling. Det ble raskt tett kontakt mellom lærer og elev, også utenom det som ellers ville vært normal arbeidstid. Flere lærere forteller om økt arbeidsmengde med tanke på tilpasning av undervisningsopplegg, elevsamtaler og differensiering av oppgaver.

Også elevene forteller om hvordan skillet mellom fritid og skoledag ble visket vekk. Den nye hverdagen tillot en annen rytme, og det kunne bli vanskelig å strukturere dagene. De forteller om engasjerte lærere, som strakk seg lang for å age engasjerende undervisningsopplegg, tilpasse seg elevenes behov, og å være tilgjengelig når det passet elevene. Eksempler er opplegg som film- og podcastproduksjon, turgåing og oppgave med å lage helsefremmende tiltak i hjemmet. 

På spørsmål om hvordan perioden ble håndtert, skrytes det av både lærere og elever. Positive holdninger, engasjement og tilpasningsdyktighet hentes frem som gjennomgående. Allikevel sier samtlige seg fornøyd med at skolen nå er åpen igjen, og er enige om at det er bedre kvalitet i fysisk tilstedeværelse og samspill.

Verdens Lærerdag

Utdanning og en sterk lærerprofesjon er et viktig tema i FN. FNs bærekraftsmål nummer 4 handler om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning samt fremme muligheter for livslang læring for alle.

Lærere er spesifikt nevnt i delmål 4.c  med teksten "Innen 2030 oppnå en vesentlig økning i antall kvalifiserte lærere, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid om lærerutdanning i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene og i små utviklingsøystater.”

Dagen er en fin anledning til å markere hva som er oppnådd, men også til å se på utfordringene, som for eksempel at det er akutt lærermangel over store deler av verden. I følge FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) trenger verden 69 millioner lærere dersom vi skal nå målet om at alle barn skal ha tilgang til grunnskole innen 2030.

Historikk

Verdens lærerdag har blitt markert årlig siden 5. Oktober. 1994. Verdens lærerdag markerer undertegnelsen av UNESCO og ILOs anbefaling om lærernes status og retningslinjer som ble underskrevet i 1966. Dette dokumentet heter Recommendation concerning the Status of Teachers. Anbefalingen fremhever at det er viktig å gi trygge arbeidsvilkår til lærerne samt styrke lærernes anerkjennelse og status.

Det er UNESCO som er ansvarlig for dagen som feirer og fremmer læreryrket over hele verden.

Lær mer 

FNs bærekraftsmål nummer 4

Statistikk: Andel barn i grunnskole

Abonner på nyhetsbrev: