[[suggestion]]
FNs bærekraftsmål

Hva er FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 

Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og neste ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse.

Forut for bærekraftsmålene førte tusenårsmålene (2000-2015) til stor framgang på områder som utdanning og helse, men har også blitt kritisert for kun å adressere symptomer på fattigdom. Bærekraftsmålene skal gjøre noe med årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer.

Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres. Eksempel på ekskluderte grupper er mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk.

Undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling

FN-sambandet har utviklet tverrfaglige læringsressurser om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål for alle skoleslag. 

Vi ønsker en helhetlig undervisning for bærekraftig utvikling som både viser det globale samspillet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, og som viser hvordan verdens utfordringer henger sammen.

Hvilken framtid vil vi ha? FNs bærekraftsmål

Norge og bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål gjelder alle land i hele verden. Målene har stor innvirkning på norsk politikk – både i kommuner og lokalsamfunn, og nasjonalt. Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har ansvaret for koordinering av regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål.

Selv om mange av målene allerede er oppfylt i Norge, gjenstår det mye arbeid også her hjemme. SSBs globale indikatorer for Bærekraftsmålene og Bærekraftsmålrapporten viser at vi har store utfordringer med å oppnå flere av målene. Målene Norge ligger dårligst an til å nå, er bærekraftsmål 2 «Utrydde sult», 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon», 13 «Stoppe klimaendringene» og 15 «Livet på land». 

Et av problemene er at Norge ofte prioriterer å utnytte naturens ressurser fremfor å bevare økosystemer og naturmangfoldet (bærekraftsmål 15). I tillegg eksporterer vi mye olje og gass (bærekraftsmål 13), kaster mye elektronisk utstyr (bærekraftsmål 12) og spiser mye kjøtt, noe som gir høye metangassutslipp (bærekraftsmål 2).

Regjeringen la frem en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene i juni 2021, og Stortinget vedtok planen 5. april 2022. 

Rapportering til FN om Norges oppfølging av bærekraftsmålene

Alle land kan rapportere frivillig til FN om hvordan de jobber med målene, og hvor langt de har kommet. Norge har levert sin andre rapport til FN. Rapporten ble presentert av regjeringen på FNs høynivåforum for oppfølging av bærekraftsmålene (HLPF) 14. juli 2021.

Andre sentrale rapporter

For spørsmål og tilbakemeldinger, ta kontakt med:

Nicholas Wilkinson

Nicholas Wilkinson

Seniorrådgiver politikk og bærekraftsmålene +47 915 42 044

Abonner på nyhetsbrev: