[[suggestion]]
Norges rolle i FNs sikkerhetsråd
Norges rolle i FNs sikkerhetsråd

Utenriksminister Anniken Huitfeldt ledet møter i Sikkerhetsrådet når Norge hadde presidentskapet i januar 2022. Foto: UN Norway / Pontus Höök

Hvorfor ønsket Norge en plass i Sikkerhetsrådet? 

Dette er de tre viktigste grunnene til at Norge ønsket en plass i Sikkerhetsrådet, ifølge den norske regjeringen:

1) For å fremme FN, folkeretten, og den multilaterale orden som styrker Norges sikkerhet og suverenitet.

2) For å bidra til å løse krig og konflikter, blant annet for å bevare norske investeringer i bærekraftig utvikling og redusere behovet for humanitær bistand.

3) For å vise ansvar og styrke relasjoner til andre land i og utenfor Sikkerhetsrådet. Norge vil sikre en nordisk stemme i Sikkerhetsrådet og fremme våre verdier i Sikkerhetsrådets arbeid. 

Norge som et lite land, men stor aktør innenfor FN ønsker å være med å påvirke hva som skjer i Sikkerhetsrådet. Norge har helt siden FN ble grunnlagt vært en sterk støttespiller til FN og FNs mandat om å ivareta internasjonal fred og sikkerhet. Det aller viktigste argumentet er at Norge vil fremme folkeretten, menneskerettighetene og humanitærretten.  

Noen kritikere mener at Norge ikke har noe i Sikkerhetsrådet å gjøre, at Norge kan havne i skvis mellom Russland, Kina og USA og at valgte medlemmer har for lite makt til å få noe gjort. Andre mener at Norges utenrikspolitikk først og fremst bør handle om å fremme norske interesser.  

I en tid hvor internasjonalt samarbeid mellom land er under press fokuserer Norge på at det er viktig at nordiske land er med i Sikkerhetsrådet for å styrke FN-paktens verdier. Det er i Norges interesse at internasjonalt samarbeid og folkeretten forblir en del av vår verden. Disse internasjonale spillereglene har tjent Norges sikkerhet og velstand godt de siste 76 årene. Ved å delta aktivt i Sikkerhetsrådet og ta ansvar så styrkes også Norges evne til å ta vare på våre egne interesser. 

Sikkerhetsrådets oppgaver

Sikkerhetsrådet kalles verdens mektigste rom fordi rådet kan vedta bestemmelser som er bindende for alle FNs medlemsstater. Sikkerhetsrådet kan innføre sanksjoner mot land, terrorgrupper og enkeltpersoner som hindrer fred. Det er det eneste organet i verden som kan godkjenne bruk av militær makt, og de kan henvise saker til den internasjonale straffedomstolen. På denne måten kan Sikkerhetsrådet forhindre og forebygge krig og konflikt.

Her kan du lese mer om hva Sikkerhetsrådet gjør  

Hva betyr det å være valgt medlem i Sikkerhetsrådet?

Sammen med ni andre medlemsland er Norge valgt av FNs generalforsamling til å sitte i to år sammen med de fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet. Forskjellen på faste og valgte medlemmer av Sikkerhetsrådet er at de faste medlemmene har vetorett. Dette betyr at de kan stemme ned forslag og resolusjoner, og dermed blokkere bestemmelser i Sikkerhetsrådet.  

Når man er valgt medlem av Sikkerhetsrådet så har man ikke vetorett. Man kan likevel være med å påvirke rådets arbeid på forskjellige måter.  

Norges roller i Sikkerhetsrådet:

Organisering og arbeidsmetoder

Sikkerhetsrådet har ansvar for svært mange ulike temaer. For å effektivisere dette arbeidet har de opprettet ulike komitéer og grupper som arbeider med ulike saksområder.  Sanksjonskomitéer, ekspertgrupper, ad hoc-komitéer og arbeidsgrupper er eksempler på dette.   

Sanksjonskomitéer Norge leder 

Norge leder to Sanksjonskomitéer: 

Dersom Sikkerhetsrådet vedtar sanksjoner mot et land eller en gruppe som truer fred og stabilitet eller bryter menneskerettighetene er det sanksjonskomitéene som har ansvar for å følge opp dette arbeidet. De overvåker om sanksjonene blir fulgt, orienterer Sikkerhetsrådet om situasjonens utvikling og vurderer om det bør innføres unntak mot enkelte av sanksjonene eller legges til nye. Vanligvis er alle 15 medlemmene representert i hver komité. 

Pennefører for Syria og Afghanistan 

Norge er med-pennefører for:

Å være pennefører betyr at Norge har ansvar for å lage utkast til ulike resolusjoner før de blir gjennomgått av de andre medlemmene. Når Afghanistan eller den humanitære situasjonen i Syria diskuteres i Sikkerhetsrådet skal Norge være med å styre språket. De skal også kalle inn til hastemøter, debatter og planlegge eventuelle besøk til landene.  

Norge leder to arbeidsgrupper

  • Arbeidsgruppen for barn og væpnet konflikt.
  • Den uformelle ekspertgruppen for klima og sikkerhet leder Norge sammen med Kenya. Ekspertgruppen skal styrke forståelsen for klima og sikkerhet i landssituasjonene som diskuteres.  

Sikkerhetsrådet etablerer underliggende komitéer og grupper når de mener det er nødvendig. De overvåker det som skjer på bakken i ulike land og konfliktområder. Du kan se alle de underliggende gruppene og komitéene til Sikkerhetsrådet her.  

Presidentskap  

Rådets medlemmer roterer på å ha presidentskapet i Sikkerhetsrådet en måned hver. Når et medlem har presidentskapet, har de mulighet til å sette saker de selv mener er viktige på agendaen den måneden, og innkalle til møter for å diskutere dette. For eksempel avholdt Storbritannia en åpen debatt om klima og sikkerhet da de hadde presidentskapet i februar 2021. Norge skal ha presidentskapet i Sikkerhetsrådet i januar 2022. 

Søke enighet  

Det har de siste årene vært et mer anspent nivå mellom Russland, Kina og USA. Dette har gjort at det er vanskeligere for Sikkerhetsrådet å bli enige. Norge ønsker å være en brobygger i Sikkerhetsrådet og søke enighet gjennom dialog. Med sin erfaring innenfor megling og fredsdiplomati har Norge sagt at de vil forsøke å finne gode løsninger som gjør at Sikkerhetsrådet kan bli enige i saker som tas opp.   

Valget

Det 17. juni 2020 var det avstemming i FNs generalforsamling om valg av fem medlemsland som får plass i Sikkerhetsrådet 2021-2022. Norge sikret seg nok stemmer i første valgrunde og er dermed valgt inn for perioden. 

De fleste land ønsker å få plass i FNs sikkerhetsråd. Av 15 plasser, er det fem faste. Det er FNs generalforsamling som velger de ikke-faste medlemmene i Sikkerhetsrådet. Alle land kan stille til valg om de ti plassene i Sikkerhetsrådet som går på omgang. Fem av de ti plassene velges hvert år, slik at alle de ikke-faste medlemmene sitter i Sikkerhetsrådet i to år. De fem plassene det skal konkurreres om hvert år, er samtidig fordelt på ulike regioner.

Måten et land får en plass i Sikkerhetsrådet på er gjennom avstemning i FNs generalforsamling. Her teller hvert lands stemme like mye, uavhengig av størrelsen på landets folketall eller økonomi. 

Norge har lykkes med å bli valgt inn i Sikkerhetsrådet fire ganger tidligere: 1949-50, 1963-64, 1979-80 og 2001-02.

Les mer om Sikkerhetsrådsvalget her

Spesifikke områder Norge vil fokusere på  

Klima og konflikter

Kvinner, fred og sikkerhet

Fredsdiplomati

Beskyttelse av sivile 

Flere ressurser om Sikkerhetsrådet

FNs sikkerhetsråd

FN, fred og sikkerhet

Regjeringens sider om Norge i Sikkerhetsrådet

Norge og FN

FN og reform

FNs historie

Abonner på nyhetsbrev: