[[suggestion]]
Norges rolle i FNs sikkerhetsråd
Norges rolle i FNs sikkerhetsråd

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holder innlegg i Sikkerhetsrådet 29. oktober 2019. Foto: UN Photo / Evan Schneider

Sikkerhetsrådets oppgaver

Sikkerhetsrådet kalles verdens mektigste rom fordi rådet kan vedta bestemmelser som er bindende for alle FNs medlemsstater. Sikkerhetsrådet kan innføre sanksjoner mot land, terrorgrupper og enkeltpersoner. De er det eneste organet i verden som kan autorisere militær maktbruk, og de kan henvise saker til den internasjonale straffedomstolen. På denne måten kan Sikkerhetsrådet forhindre og forebygge krig og konflikt.

Her kan du lese mer om hva Sikkerhetsrådet gjør  

Hva betyr det å være valgt medlem i Sikkerhetsrådet ?

Sammen med ni andre medlemsland er Norge valgt av FNs generalforsamling til å sitte i to år sammen med de faste medlemmene av Sikkerhetsrådet. Forskjellen på faste og valgte medlemmer av Sikkerhetsrådet er at de faste medlemmene har vetorett. Dette betyr at de kan stemme ned forslag og resolusjoner, og dermed blokkere bestemmelser i Sikkerhetsrådet.  

Når man er valgt medlem av Sikkerhetsrådet så har man ikke vetorett. Man kan likevel være med å påvirke rådets arbeid på forskjellige måter.  

Norge sine roller i Sikkerhetsrådet:

Underliggende organer  

Sikkerhetsrådet har ansvar for svært mange ulike temaer. For å effektivisere dette arbeidet har de opprettet underliggende organer som sanksjonskomiteer, ekspertgrupper, ad hoc-komiteer og arbeidsgrupper.  

Sanksjonskomiteene som Norge skal lede er: 

Norge skal være med-pennefører for :

  • Den humanitære situasjonen i Syria,
  • For Afghanistan.

Dette betyr at de har ansvar for å lage utkast til ulike resolusjoner før de blir gjennomgått av de andre medlemmene. Når Afghanistan eller den humanitære situasjonen i Syria diskuteres i Sikkerhetsrådet skal Norge være med å styre språket. De skal også kalle inn til hastemøter, debatter og planlegge eventuelle besøk til landene.  

Norge skal også:

  • Lede arbeidsgruppen for barn og væpnet konflikt.
  • Ha delt lederansvar å styrke forståelsen for klima og sikkerhet i landssituasjonene som skal diskuteres i Sikkerhetsrådet.

Underliggende organer blir etablert av Sikkerhetsrådet når de oppfattes som nødvendige. Disse  organene overvåker det som skjer på bakken. Du kan se alle de underliggende organene til Sikkerhetsrådet her.  

Formannskap  

Rådets medlemmer roterer på å ha formannskapet i Sikkerhetsrådet. Når et medlem har formannskapet, har de mulighet til å sette saker de selv mener er viktige på agendaen, og innkalle til møter for å diskutere dette. For eksempel avholdt Tyskland en åpen debatt om klima og sikkerhet da de hadde formannskapet i juli 2020. Det er planlagt at Norge skal ha formannskapet i Sikkerhetsrådet i januar 2022.  

Søke enighet  

Det har de siste årene vært et mer anspent nivå mellom Russland, Kina og USA. Dette har gjort at det er vanskeligere for Sikkerhetsrådet å bli enige. Norge ønsker å være en brobygger i Sikkerhetsrådet og søke enighet gjennom dialog.  Med sin erfaring innenfor megling og fredsdiplomati har Norge sagt at de vil forsøke å finne gode måter som gjør at Sikkerhetsrådet kan bli enige i saker som tas opp.   

Hvorfor ønsker Norge en plass i Sikkerhetsrådet? 

Norge som et lite land, men stor aktør innenfor FN ønsker å være med å påvirke hva som skjer i Sikkerhetsrådet. Norge har helt siden FN ble grunnlagt vært en sterk støttespiller til FN og FNs mandat om å ivareta internasjonal fred og sikkerhet. Det aller viktigste argumentet er at Norge vil fremme folkeretten, menneskerettighetene og humanitærretten.  

Noen kritikere mener at Norge ikke har noe i Sikkerhetsrådet å gjøre, at Norge kan havne i skvis mellom Russland, Kina og USA og at valgte medlemmer har for lite makt til å få noe gjort. Andre mener at Norges utenrikspolitikk først og fremst bør handle om å fremme norske interesser.  

I en tid hvor internasjonalt samarbeid mellom land er under press fokuserer Norge på at det er viktig at nordiske land er med i Sikkerhetsrådet for å styrke FN-paktens verdier. Det er i Norges interesse at internasjonalt samarbeid og folkeretten forblir en del av vår verden. Disse internasjonale spillereglene har tjent Norges sikkerhet og velstand godt de siste 75 årene. Ved å delta aktivt i Sikkerhetsrådet og ta ansvar så styrkes også Norges evne til å ta vare på våre egne interesser.  

Spesifikke områder Norge vil fokusere på  

Som et lite og likestilt land har Norge jobbet mye med klimaarbeid, humanitært arbeid og likestilling. Dette er viktig erfaring når man skal sitte i Sikkerhetsrådet. Norge vil vektlegge fire områder som de spesielt vil fokusere på under sin to-årige periode i Sikkerhetsrådet: fredsdiplomati , klima og sikkerhet, kvinner, fred og sikkerhet  og beskyttelse av sivile.  

Les mer

FNs sikkerhetsråd

FN, fred og sikkerhet

Regjeringens sider om Norge i Sikkerhetsrådet

Norge og FN

FN og reform

FNs historie

Abonner på nyhetsbrev: