[[suggestion]]
Matsikkerhet
Matsikkerhet
Matutdeling til internt fordrevne i Darfur, Sudan Foto: UNAMID/Albert Gonzalez Farran

Hva er sult?

Sult er en tilstand hvor kroppen over lenger tid ikke får den næringen den trenger for å fungere. Ekstrem sult fører til underernæring og kan i alvorlige tilfeller være dødelig. 

Selv om andelen av underernærte personer nesten har blitt halvert siden 1990, lider fortsatt så mange som én av ni av kronisk sult. Enda flere, 1 av 3, lider av en form for feilernæring. Verden har hatt en enorm framgang når det gjelder reduksjon av fattigdom, men har ikke lykkes med den samme nedgangen i sult. 

Ulike typer sult

Feilernæring: defineres som en tilstand der kroppen er svekket slik at den ikke kan utvikle seg og opprettholde naturlige funksjoner, som å gjennomføre graviditet, amme, utføre fysisk arbeid samt motstå og bli frisk etter sykdom. Feilernæring dekker over mange ulike tilstander: fra å være faretruende tynn, veksthemning og/eller mangel på vitaminer og mineraler, til å være overvektig.

Underernæring: defineres som en tilstand hvor mennesker ikke får nok mat (kalorier, vitaminer og proteiner).

Både feil- og underenæring kan føre til veksthemming. 155 millioner barn under 5 år er rammet av veksthemming, som betyr at de er for korte i forhold til alderen sin. Samtidig har 55 millioner barn for lav vekt i forhold til alderen sin.  Personer med veksthemming har problemer med å lære, dårlig helse, og vanskelig for å utføre arbeid. 

Hungersnød: Det er tre kriterier før det kan erklæres hungersnød i et land:

- Minst 20 prosent av husstandene har ekstrem mangel på matvarer og har vanskelig for å klare seg selv

- Det er flere enn 30 prosent som lider av akutt underernæring

- Dødeligheten må være høyere enn 2 dødsfall per 10 000 per dagSult og feilernærnæring er den største helsetrusselen på verdensbasis- større en AIDS, malaria og tuberkulose til sammen. Mennesker som sulter er mindre produktive og har derfor større utfordringer med å opprettholde levebrødet sitt. De blir også lettere syke og har større problemer med å komme seg etter sykdom.

Barn er spesielt sårbare for feilernæring. Sult kan føre til at de ikke utvikler seg fysisk og mentalt som de skal. Nesten halvparten av alle barnedødsfall skjer på grunn av feil- og underernæring.

Hva er matsikkerhet?

Matsikkerhet er å ha tilgang til nok mat, trygg mat og næringsrik mat, for å kunne leve et aktivt og sunt liv.

Matsikkerhet handler både om hvor mye mat som er tilgjengelig i et samfunn og i hvilken grad mennesker har tilgang til den. En husholdning har matsikkerhet dersom ingen går sultne eller lever i frykt for kronisk sult.

Matsikkerhet er også en måte å måle en husholdnings evne til å takle fremtidig avbrudd i tilgangen på livsviktige matvare. Tørke, flom, økonomisk ustabilitet eller konflikt kan true matsikkerheten.

FNs bærekraftsmål nummer 2

FNs bærekraftsmål har et eget mål om å utrydde sult fullstendig. Mål nummer to skal sikre matsikkerhet og bærekraftig landbruk innen 2030.

Retten til mat er en menneskerettighet. Det vil si at alle mennesker har rett til å skaffe seg mat på en verdig måte, enten gjennom å produsere maten selv eller ved å kjøpe den.

Retten til mat ble nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter allerede i 1948, og er senere nærmere formulert i flere internasjonale konvensjoner. Retten til mat er beskrevet i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (1966).

Sult kan utryddes

Det produseres nok mat til å sørge for at hele verdens befolkning kan leve et sunt og produktivt liv. Problemet er at maten er urettferdig fordelt.

Naturkatastrofer, konflikter og krig er i dag hovedårsakene til sult og utgjør de største truslene mot matsikkerhet. I en konfliktsituasjon er det mindre tilgang på mat og matjord blir ofte ødelagt.

Hovedvekten av verdens fattige bor på landsbygda og er avhengig av landbruk som sitt levebrød. Landbruk er den største arbeidsgiveren i verden og gir livsgrunnlag for 40 prosent av dagens befolkning. Fattigdom og lite avansert teknologi i landbruket markedet gjør at tilgangen på mat er dårlig.

Klimaendringer øker risikoen for sult fordi det blir vanskeligere å dyrke mat. Endringer i nedbør og temperatur fører til at flere mennesker vil oppleve redusert matvaresikkerhet. Klimaendringer fører til mer ekstremvær som flom og tørke som igjen påvirker avlingene.

Det betyr at løsningen på sultproblemet i stor grad er politisk. Dersom vi klarer å stoppe konflikter og bremse klimaendringene vil dette ha en positiv innvirkning på mattilgangen. Samtidig må det investeres i teknologi og kunnskap i landbruk i fattige land slik at bøndene kan tilpasse seg klimaendringene og få mest mulig ut av avlingene sine. 

Urix forklarer: Sult

Disse FN-organisasjonene jobber med sult og matsikkerhet

FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) fokuserer spesielt på å bedre produksjon og distribusjon av landbruksprodukter i utviklingsland, samt med tiltak for å bedre skogbruk og fiskeri.

FNs matvareprogram (WFP) bekjemper sult gjennom matvarebistand, både gjennom nødhjelpsarbeid og langsiktig utviklingshjelp.

Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD) er en internasjonal finansinstitusjon som finansierer prosjekter for å øke matproduksjonen i utviklingsland.

Flere ressurser om sult og matsikkerhet

For spørsmål og tilbakemeldinger, ta kontakt med:

Venke Uglenes

Webredaktør 22 86 84 08