[[suggestion]]
FN-avis
FN-avis
Foto: UNESCO; UN Foto/Evan Schneider
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Kunst og håndverk, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
VGS, 8-10 trinn, 5-7 trinn
Tema:
Befolkning og flyktninger, Demokrati og medborgerskap, FN, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Valgfritt, fra timer til uker

Vinnere skoleåret 2022-2023 

Alle FN-avisene kan leses på nettsiden Skoleaviser.no. Beste avis fra hvert skoleslag - barneskole, ungdomsskole og videregående skole - premieres med 5000 kr. til klassekassa.

Avisene ble kåret ut fra en totalvurdering av i hvilken grad elevene har:  

 • skrevet egne tekster innenfor temaet 
 • tatt egne bilder / brukt bilder på en god (og lovlig) måte  
 • vært nøye med bildekreditering og kildehenvisning  
 • brukt ulike sjangere i avisen  
 • vist kreativitet  
 • laget en innbydende layout  

Tusen takk for alle flotte bidrag som har blitt sendt inn!

Vinneravis fra barneskole: Helgen flyktning-avis fra Helgen Montessoriskole

Skjermdump av skoleavisen Helgen flyktning-avis

Helgen flyktning-avis fra Helgen Montessoriskole er årets vinner av FN-avis i barneskolekategorien! 

Helgen Montessoriskole har produsert en fantastisk digital skoleavis som er laget innen årets tema - mennesker på flukt. Avisen har egen logo, og layout er fin. Den kommer med ulike sjangre, blant annet fagartikler, dikt, leserinnlegg, tegneserier, intervjuer og noveller. Vi i FN-Sambandet som sitter i juryen synes elevene har produsert flere seriøse og faglig sterke innlegg der de viser sine meninger gjennom ulike vinklinger av temaet. I Fortelling om flyktninger, ser vi elevenes kreativitet og evne til å bruke fantasien når de begrunner hvorfor folk tar beslutningen om å forlate hjemme sine og flykte. I Solaika sin historie møter vi ekte mennesker på flukt og lærer om deres erfaringer. Gjennom innlegg som dekker både lokale og internasjonale saker viser elevene kreativitet og forståelser for årets tema. De har også intervjuet folk som jobber med flyktninger. I tillegg har Helgen flyktning-avis bilder som passer innleggene godt, og elevene viser at de vet hvordan bilder og tekster brukes på en lovlig måte. 

Vi i juryen mener at  Helgen flyktning-avis i sin helhet er et fantastisk verk som fortjener å bli kåret som vinner av FN-avis i barneskolekategorien. FN-Sambandet ønsker å gratulere Helgen Montessoriskole for en vel fortjent seier! 

Her kan du lese Helgen flyktning-avis i sin helhet.  

Vinneravis fra ungdomsskolen: LØFT BLIKKET! - Tastaveden skole

Skjermdump av skoleavisen LØFT BLIKKET

LØFT BLIKKET! er vinneren av årets FN-avis i kategorien ungdomsskole for skoleåret 2022-2023. Avisen er laget av elever fra 8.-10. trinn i faget Internasjonalt samarbeid på Tastavende skole i Stavanger.  

Også tidligere har Tastaveden gjort seg bemerket i denne konkurransen, og de viser igjen at de jobber godt både tematisk og kreativt. Noe som skiller denne avisen ut, er hvor seriøst temaet mennesker på flukt blir behandlet gjennomgående i alle avisens innlegg. Klassen har levert en stor og innholdsrik avis, som tar opp temaet på en rekke ulike måter. Avisen er inne på årsaker til at mennesker blir drevet på flukt, ulike land mennesker flykter fra, rettigheter til mennesker på flukt og problemer mange på flukt møter. Avisen tar også opp andre relaterte temaer som blant annet bærekraftig utvikling, urfolk og FNs rolle. LØFT BLIKKET! kombinerer på en flott måte de store internasjonale problemstillingene med de lokale, og noen ganger også i kombinasjon, som i intervjuet med ildsjelen som la til rette for at et ungt ukrainsk ishockeylag kunne bo og trene i Sandnes. Elevene har brukt mange kilder i sitt arbeid, har bearbeidet stoffet på en god måte og har stort sett vært nøye med kildehenvisninger. 

LØFT BLIKKET! viser stor grad av kreativitet. Her møter man en rekke ulike sjangre, blant annet artikler, intervjuer, podcaster og animasjoner. Avisens layout og tittel er flott. I tillegg har klassen bidratt med flere egenproduserte tegninger, malerier, kampanjeplakater og dikt som virkelig imponerte juryen. På vegne av FN-sambandet ønsker juryen å gratulere klassen Internasjonalt samarbeid ved Tastaveden skole som vinnere av årets FN-avis for ungdomsskoler!  

Her kan du lese LØFT BLIKKET! i sin helhet.  

Vinner fra videregående skole: Bak kulissene – Sam Eyde videregående skole

Skjermdump av skoleavisen Bak kulissene

Bak kulissene er vinneren av årets FN-avis i kategorien videregående skole for skoleåret 2022-2023. Avisen er laget av elever fra VG2 i faget medier og kommunikasjon ved Sam Eyde videregående skole i Arendal.  

Avisen dekker bred tematikk knyttet til flyktninger og klimaendringer, statsløse flyktninger og konflikter og mennesker på flukt i land som Ukraina, Kosovo og Marokko/Spania. Avisen er inne på årsaker til at mennesker er på flukt og balanserer dette godt med å skildre personlige historier som på en god måte får leseren til å forstå hvordan dette føles på kroppen. Avisen skiller seg ut ved å benytte flere sjangre som intervju, videointervju, artikler og podkast. Den har god layout og fine bilder, samt egne illustrasjoner som skaper interesse for innleggene.  

Juryen vil trekke fram eksepsjonelt gode audiovisuelle produksjoner som inkluderer en video om mann på flukt fra Kosovo og en podkast om spenningen mellom Marokko og Spania knyttet til temaet. Dataspillet som er utviklet er både innovativt og en god måte å invitere leseren til å lære mer om tematikken. Elevene har brukt mange kilder i sitt arbeid, har bearbeidet stoffet på en god måte og har vært nøye med kildehenvisninger. 

På vegne av FN-sambandet ønsker juryen å gratulere klassen medier og kommunikasjon ved Sam Eyde videregående skole som vinnere av årets FN-avis for videregående skoler!   

Her kan du lese Bak kulissene i sin helhet.   

Kompetansemål

Kompetansemål 5.-7. trinn

Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling  

Norsk:  

Kjerneelementer: tekst i kontekst, skriftlig tekstskaping, kritisk tilnærming til tekst   

 • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster 
 • bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen 
 • skrive tekster med funksjonell håndskrift og med flyt på tastatur 
Samfunnsfag:  

Kjerneelementer: undring og utforsking, samfunnskritisk tenking og samanhengar, berekraftige samfunn, identitetsutveksling og fellesskap 

 • presentere ei aktuell nyheitssak og reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet 
 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn 
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap 
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og  
 • utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering 
 • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett 
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land 


Kompetansemål 8.-10. trinn

Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling  

Norsk: 

Kjerneelementer: tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst, skriftlig tekstskaping  

 • Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster 
 • Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer 
Samfunnsfag:  

Kjerneelementer: undring og utforsking, samfunnskritisk tenking og samanhengar, demokratiforståing og deltaking, identitetsutvikling og fellesskap 

 • Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er 
 • Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår 
 • Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst 
 • Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd 
 • Beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn 
 • Beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar 


Kompetansemål videregående skole

Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling  

Norsk:  

Kjerneelementer: tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst, skriftlig tekstskaping  

Vg1  

 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte 
 • skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige eller tverrfaglige temaer 

Vg2 

 • skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst 

Vg3 

 • Orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner 
Politikk og menneskerettigheter: 

Tema: Politiske prosesser og institusjoner 

 • drøfte sammenhenger mellom verdier, holdninger og politiske handlinger 
 • gjøre rede for valgmanntall, valgordninger og kanaler for politisk innflytelse 
 • drøfte massemedienes rolle som politisk aktør 

Tema: demokrati og medborgerskap 

 • gjøre rede for hovedlinjer i demokratiets utvikling
 • finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer 
 • drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer 
 • gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati 
 • drøfte urfolks, nasjonale og etniske minoriteters stilling i Norge 

Tema: Menneskerettighetene i politisk praksis 

 • gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene 
 • gjøre rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøfte tiltak som fremmer menneskerettigheter 
 • vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk 


Stikkord

 • digitale ferdigheter
 • kildekritikk
 • medier og kommunikasjon
 • skoleaviser

Spørsmål eller innspill til oppgavene? Vi vil høre fra deg! Ta kontakt med:

Siri Nikolaisen

Siri Nikolaisen

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 992 37 491

Atle Alemie

Rådgiver (Rogaland) +47 925 47 526

Cristian Ariel Peña

Rådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) +47 932 85 317

Abonner på nyhetsbrev: