[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Flight of the Butterflies
FN-film fra Sør - Flight of the Butterflies
Monarksommerfuglen - hvor kommer den fra og hvor reiser den videre når høsten kommer? Stillbilde fra filmen "Flight of the butterflies"
Fag:
Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
5-7 trinn
Tema:
Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø
Tidsbruk:
Del 1: 45 minutter. Del 2: 60 minutter. Del 3: 45 minutter
Forberedelser:
Elevene trenger utskrift teksten "De livsviktige insektene". PC og projektor til filmvisning.

Påmelding og pris

FN-film fra Sør er gratis og tilbys til FN-skoler over hele landet, avhengig av kapasitet. Kontakt ditt lokale kontor for å avtale visning eller for å bli FN-skole (kontaktinformasjon nederst på siden). 

Lærerveiledning Flight of the Butterflies

Undervisningsopplegget består av:
 • Elevtekst med fem arbeidsoppgaver til forarbeid
 • Filmvisning med presentasjon ved FN-sambandet
 • Filmsnutt, en kort tekst og to arbeidsoppgaver som kan løses individuelt, i grupper eller i fellesskap som etterarbeid. Du avgjør selv tidsbruk for etterarbeidet.

FN-sambandet anbefaler at undervisningsopplegget gjennomføres i sin helhet slik det er beskrevet i denne lærerveiledningen. Dette gjør at elevene får et best mulig læringsutbytte av filmen.

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget med film, tekst og oppgaver vil:

 • bedre forstå insektenes betydning i et økosystem og for mennesker 
 • få økt forståelse av hva bærekraftig utvikling handler om
 • kjenne til FNs bærekraftsmål

Del 1: Før filmvisning

Hva: Elevene skal bli kjent med tema insekter, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål

Tidsbruk: 45 minutter

Utstyr: Kopier til alle elevene av elevteksten. Om elevene vanligvis leser tekster på skjerm kan de benytte PCer til tekstlesingen.

Instruksjoner: Elevene skal lese elevteksten De livsviktige insektene. Etter lesing jobber elevene med de fem arbeidsoppgavene. I Les og tenk-oppgavene må elevene bruke opplysninger fra elevteksten og forsøke å sette dem i en ny sammenheng. Her kan det også være flere mulige svar. Gå gjerne gjennom oppgavene i fellesskap dersom dere har tid til det

Dersom det er fagbegreper som er utfordrende for elevene å forstå, kan dere benytte dere av begrepslisten.

De livsviktige insektene ( word - 588,41 kB )

 

Begrepsliste ( word - 14,15 kB )

 

Del 2: Filmvisning

Hva: En representant fra FN-sambandet kommer til skolen eller kinoen for å holde en kort introduksjon om FN, bærekraftig utvikling og filmen.

Tid: 60 minutter (15 minutter innledning og 45 minutter filmvisning).

Utstyr: PC tilkoblet Internett, projektor og høyttalere.

Del 3: Oppgaver etter filmvisning

Hva: Elevene skal bli kjent med bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål og finne ut av hva norske myndigheter gjør for å ta vare på insektene

Tid: 45 minutter

Utstyr: PC tilkoblet Internett, projektor og høyttalere. Kopier av FNs bærekraftsmål til alle elevene. Til oppgave 2 trenger elevene tilgang til PC koblet til Internett.

Instruksjoner: Etterarbeidet består av en filmsnutt, en kort tekst og arbeidsoppgaver som kan løses individuelt, i grupper eller i fellesskap.

Introduksjon

Start økta med å spørre elevene om hva de husker fra Flight of the Butterflies.

Repeter hovedtrekkene fra forarbeidet: Insektene er livsnødvendige for oss mennesker. Insektene er truet fordi vi mennesker tar opp mer og mer plass på jorda og fordi vi forurenser. Klimaendringene bidrar også til at flere arter av insekter, planter og dyr står i fare for å bli utryddet.

Vis den 2 minutter lange filmsnutten om alle faktorene som må være på plass for at et paranøttre skal kunne vokse og spre seg.

Du kan innlede til neste del enten ved å be elevene selv lese teksten som står under animasjonsfilmen på elevsiden eller ved å lese den høyt. Del ut kopier av FNs bærekraftsmål og/eller ha dem oppe på tavla. Gå gjennom overskriftene til målene i fellesskap slik at elevene henger med på begrepene.

Oppgave 1

Elevene skal nå forsøke å finne minst 5 av FNs bærekraftsmål som de mener kan ha noe med insekter å gjøre. De skal begrunne svaret sitt.

TIPS: Mange av FNs bærekraftsmål fanger opp menneskelig påvirkning på økosystemer og derigjennom også insekter, planter og dyr. Still elevene spørsmål for å hjelpe dem videre dersom de står fast.

Oppgave 2

I denne oppgaven blir elevene bedt om å bruke Internett til å finne tre ting som Norge gjør for å ta vare på insektene. Det er også lagt opp til to bonusoppgaver der de skal forsøke å finne om egen kommune gjør noe for insektene og hva hver enkelt av oss kan bidra med.

TIPS: Dere kan bruke nettsøk for å finne svar på alle spørsmålene, men det kan også være mulig å løse oppgavene ved å kontakte eksempelvis miljøavdelingen i kommunen eller en miljøorganisasjon.

Når det kommer til hva hver av oss kan bidra med for å hjelpe insektene kan dere også legge opp til praktiske oppgaver som å lage insekthotell, registrere observasjoner i appen Artsjakten eller så bie- og humlevennlige planter.

Norske myndigheter har en egen informasjonsside om insekter og insektdød. Den inneholder også en oversikt over hva norske myndigheter gjør for å ta vare på insektene og lenker til tips og ideer til hva hver enkelt av oss også kan bidra med.

Fordypning til læreren

Vi har utviklet et undervisningsopplegg der elevene jobber med et lite hefte med oppgaver om insekter og naturmangfold. Dette opplegget passer svært godt i forbindelse med filmen. Undervisningsopplegget: Min lille bok om insekter

Temaside om FNs bærekraftsmål

 Nyhetsartikkel om FNs naturpanel

Flere undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling

Kompetansemål etter 7. årstrinn

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling

Naturfag 

Kjerneelementer: Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, Jorda og livet på jorda 

 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet 
 • foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning 
 • utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen 
Samfunnsfag 

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Berekraftige samfunn 

 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra 
Norsk 

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping 

 • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster 
Engelsk 

Kjerneelementer: Møte med engelskspråklige tekster 

 • lese og lytte til engelskspråklige sakprosatekster og engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur og skrive og samtale om innholdet 


Ressurser til oppgavene

Stikkord

 • Artsmangfold
 • Bærekraftig utvikling
 • FNs bærekraftsmål
 • Insekter

For spørsmål og bestilling, ta kontakt:

Ida Berge

Rådgiver 22 86 84 19
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Vestland) 459 72 375 / 970 03 087
Knut Straume

Knut Straume

Rådgiver (Agder, Vestfold og Telemark) 38 90 01 25

Atle Alemie

Rågiver +47 925 47 526

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere

Abonner på nyhetsbrev: