[[suggestion]]
Likeverd, inkludering og menneskerettigheter
Likeverd, inkludering og menneskerettigheter
Foto: Norges handikapforbund
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
5-7 trinn
Tema:
Demokrati og medborgerskap, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Varierende

Lærerveiledning

Undervisningsopplegget består av seks tverrfaglige oppgaver som er relevante innenfor de tverrfaglige temaene livsmestring og folkehelse, og bærekraftig utvikling. Oppgavene kan i sin helhet brukes som et tverrfaglig periodetema i undervisningen. Vi anbefaler å gjennomføre oppgavene i den rekkefølgen de står i oppgavesettet.

Elevene finner oppgavene på elevsiden, som ligger øverst på nettsiden.

Opplegget er utformet som en del av et samarbeid mellom FN-sambandet og Atlas-alliansen.

Oppgave 1: Oppstartsaktivitet 

Be elevene skrive det første de tenker på når du sier «funksjonshemmet». Samle så inn det de har skrevet og skriv eller les opp alle ordene. Snakk om ordene. Be elevene begrunne hvorfor de har skrevet akkurat dette ordet. Hva hvis de selv eller noen de kjenner har en funksjonsnedsettelse? Passer ordet for dem?

Hvis alle elevene kan skrive med papir og blyant, kan lapper brukes. Hvis ikke, kan elektronisk utstyr (pc/pad) brukes, og elevene kan sende inn i stedet for å levere en lapp. Det viktigste er at alle gjør det på samme måte.

Begrepsavklaring

Det er nå vanlig å bruke ord som funksjonsnedsettelse, som viser til tap av eller skade på en kroppsdel eller en funksjon, og nedsatt funksjonsevne, som vektlegger et relasjonelt perspektiv, der det er i møtet mellom funksjons­nedsettelse og barrierer i samfunnet at nedsatt funksjonsevne oppstår. Når innfallsvinkelen er barrierer og diskriminering brukes også termen «funksjons­hemmet». Man kan for eksempel være funksjons­hemmet i møte med arbeidslivet hvis man møter funksjons­hemmende barrierer. Se f.eks. regjeringens strategi «Likestilling for alle. Styrket innsats for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklings­politikken (2022-2025)».

Oppgave 2: Oppgaver om funksjonshemminger 

Elevene leser deretter vedlagte informasjonstekst om funksjonshemninger, og svarer på spørsmål. Elevene finner oppgavene på elevsiden.

Fagtekst elever ( word - 760,13 kB )

 

Oppgave 3: Alle skal med

I denne oppgaven blir elevene gitt ulike case-oppgaver med fiktive scenarioer hvor de skal reflektere, vurdere og begrunne sine svar. Elevene finner oppgavene på elevsiden.

Oppgave 4: Ulike typer funksjonshemminger

I denne oppgaven skal elevene se/høre og synstolke en episode av NRK-serien «Ikke spør om det». Seende elever kan prøve å lukke øynene og bli synstolket for. Etterpå skal de snakke om opplevelsen, og om noen av hind­ringene som personene i filmen opplever kanskje er unødvendige eller kunne vært fjernet/endret. De skal også tenke på teknologi, hjelpemidler og aktiviteter som gjør at alle kan være med i både undervisning og fritids­aktiviteter. Elevene finner oppgavene på elevsiden.

Oppgave 5: Tenkeoppgaver

I den siste oppgaven blir elevene gitt en rekke refleksjonsspørsmål relatert til tematikkene som dette undervisningsopplegget fokuserer på. Oppgavene er ment som en reflekterende sammenfatning av temaet.  Elevene finner oppgavene på elevsiden.

Oppgavene til elevene

Kompetansemål

Kompetansemål etter 7.årstrinn

Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling 

Norsk 

  • presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser
  • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål 

KRLE 

  • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer  
  • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid  

Samfunnsfag 

  • utforske ulike sider ved mangfold i Norge og reflektere over menneskers behov for å være seg selv og for å høre til i fellesskap 
  • samtale om menneske- og likeverd og sammenligne hvordan menneskerettighetene er blitt og blir ivaretatt i ulike land 
  • reflektere over variasjoner i identiteter, seksuell orientering og kjønnsuttrykk og egne og andres grenser knyttet til følelser, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte hva man kan gjøre om grenser blir brutt 


Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: