[[suggestion]]
Bærekraftomaten
Bærekraftomaten
Ill: Verdens viktigste mål
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
VGS, 8-10 trinn, (bare for 10.trinn)
Tema:
Demokrati og medborgerskap, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN
Tidsbruk:
Varierende

Lærerveiledning

"Bærekraftomaten” er en test som kan brukes som en engasjerende aktivitet i en tverrfaglig undervisning om FNs bærekraftsmål, som et utgangspunkt for diskusjon og refleksjon eller i kombinasjon med andre oppgaver. 

 

Testen finner du på www.verdensviktigstemål.no  

Vi anbefaler testen fra 10.trinn og oppover, fordi flere spørsmål og temaer kan oppleves som vanskelige og for langt unna hverdagen til yngre elever.  

Start gjerne økten med å gjennomgå eller repetere FNs bærekraftsmål, som du kan finne på våre sider. Det kan være lurt å ta testen selv på forhånd, og så forklare utvalgte ord og begreper for elevene før gjennomføring.    

Testen kan også gjøres som en del av oppgave 7, 8 og 15 i vår Ressursbank bærekraft.

Elevoppgavene er tredelt. I den første oppgaven skal elevene ta testen, og deretter gå i dybden på det bærekraftsmålet de får. I den andre oppgaven skal elevene bruke arbeidet fra oppgave 1 og gå sammen i grupper og lage en presentasjon. Den tredje oppgaven går ut på at de skal fremføre presentasjonen for resten av klassen.  

Gå til siden med oppgaver for elevene 

 

Kilder

Nettsider: SSB.no, Framtiden i våre hender, Forum for utvikling og miljø, Regjeringen.no og UN Global Impact Norge

Kompetansemål etter 10.trinn

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling, Demokrati og medborgerskap 

Norsk 

Kjerneelementer: Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping 

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer 
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium 
Samfunnsfag 

Kjerneelementer: Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn 

 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd 
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn 
Naturfag 

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda 

 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold 
KRLE 

Kjerneelementer: Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon 

 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom 


Kompetansemål etter vgs

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling, Demokrati og medborgerskap 

Norsk 

Kjerneelementer: Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping 

 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig 
Samfunnskunnskap 

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling 

 • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper 
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv 
Religion og etikk 

Kjerneelementer: Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon  

 • drøfte menneskeverd og naturens egenverdi i møte med teknologisk utvikling 
Geografi 

Kjerneelementer: Berekraftig utvikling og globalisering 

 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv 


Stikkord

 • FNs bærekraftsmål
 • spørreskjema
 • undervisningsopplegg

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 98 45 83 37

Abonner på nyhetsbrev: