[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Above Water
FN-film fra Sør - Above Water
 
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Innledning og filmvisning (105 minutter) Etterarbeid (1-3 skoletimer)
Forberedelser:
Elevene trenger PC/læringsbrett

Om filmen

Filmen Above Water tar oss med til en liten landsby i Niger. Gjennom 14 år gamle Houlaye får vi innblikk i hvordan både livet hennes og lokalsamfunnet påvirkes av tørke og vannmangel. Houlaye reiser flere kilometer hver dag for å hente vann. Mangelen på vann fører til at Houlaye får mer ansvar hjemme, som igjen går utover skolegangen hennes. Hvordan er det å leve med konsekvensene av en global oppvarming en selv ikke har forårsaket? 

Praktisk informasjon

Tilbys fra 1.oktober 2022 til 23.juni 2023 

Pris: Gratis, kun for medlemsskoler 

Innhold: innledning av FN-sambandet, filmvisning på din skole/din lokale kino, etterarbeid

Påmelding: kontakt ditt lokale kontor for å avtale besøk (fysisk eller digitalt)

Lærerveiledning Above Water

Undervisningsopplegget består av:   

 • Filmvisning med presentasjon ved FN-sambandet  
 • Etterarbeid – om Niger klimaendringer, utdanning og rent vann  
 • Forslag til fordypningsoppgave.  

FN-sambandet anbefaler at undervisningsopplegget gjennomføres i sin helhet slik det er beskrevet i denne lærerveiledningen. Dette gjør at elevene får et best mulig læringsutbytte av filmen.    

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget, vil:    

 • Få økt kunnskap om Niger og landets nyere historie  
 • Få økt kunnskap om temaene klimaendringer, rent vann og utdanning  
 • Få kjennskap og refleksjon rundt utdanning og fritid som menneskerettigheter   

Del 1: Filmvisning

 • Hva: En representant fra FN-sambandet kommer til skolen eller kinoen for å holde en kort innledning om FN og om temaene i filmen 
 • Tid: 105  minutter (15 minutter innledning og  90 minutter filmvisning)

Del 2: Undervisningsopplegg etter filmvisning

Tema: klimaendringer, tilgang til rent vann, utdanning

Hva: Lese aktuelle ressurssider om Niger og Bærekraftsmål 4, 6 og 13 på fn.no. Skriftlige gruppeoppgaver og/eller muntlig klassesamtale. Forslag til fordypningsoppgave.  

Tid: 1 – 3 timer, avhengig av hvor mange oppgaver dere velger å gjøre   

Utstyr: Elevene trenger PC/læringsbrett med tilgang til internett   

Gjennomføring: I denne delen av opplegget skal elevene arbeide med oppgaver. Vi har lagt inn ulike ressurssider der elevene må lete og utforske for å finne svar. Du velger selv om oppgavene gjennomføres individuelt, i par eller i grupper. Det anbefales å ha en felles og muntlig gjennomgang av noen eller alle oppgavene, da de inviterer til elevenes ulike synspunkter og refleksjoner som igjen kan lede til gode klassesamtaler rundt tematikken.    

Vi har også laget forslag til en fordypningsoppgave for de som ønsker å gå dypere inn i tematikken.  Her skal elevene ta utgangspunkt i FNs bærekraftsmål 13 og skrive en argumenterende tekst om hvordan klimaendringene rammer urettferdig. 

Kompetansemål

Kompetansemål etter 10. årstrinn - Above Water

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling, Demokrati og medborgerskap  

Samfunnsfag 

Kjerneelement: Samfunnskritisk tenking og samanhengar, demokratiforståing og deltaking, berekraftige samfunn, 

 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd 
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst 
 •  samanlikna korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag 
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn 
 • vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet 
 • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald 

Naturfag 

Kjerneelement: naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, teknologi, energi og materie. 

 • drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt  

Norsk 

Kjerneelement: kritisk tilnærming til tekst, muntlig kommunikasjon, skriftlig tekstskaping,   

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer  
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium  


Ressurser til oppgavene

Stikkord

 • Fattigdom
 • FNs bærekraftsmål
 • Klimaendringer
 • Niger
 • Tørke
 • Vann

For spørsmål og bestilling, ta kontakt med ditt lokale kontor:

Ida Berge

Rådgiver +47 996 31 597
Knut Straume

Knut Straume

Rådgiver (Agder, Vestfold og Telemark) +47 959 17 468
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) +47 959 21 685

Malgorzata Tumidajewicz Hauge

Rådgiver (Rogaland) +47 993 54 506
Kai Grieg

Kai Grieg

Rådgiver (Vestland) +47 411 20 467
Mari Eggen Sager

Mari Eggen Sager

Rådgiver (Trøndelag, Møre og Romsdal) +47 470 19 645

Abonner på nyhetsbrev: