[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Learning to Skateboard in a Warzone (if You're a Girl)
FN-film fra Sør - Learning to Skateboard in a Warzone (if You're a Girl)
Fra skateundervisningen i Skateistan
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
Demokrati og medborgerskap, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Arbeid i forkant (1-2 skoletimer) Innledning og filmvisning (60 minutter) Etterarbeid (1-3 skoletimer)
Forberedelser:
Elevene trenger PC/læringsbrett

Om filmen

I filmen Learning to Skateboard in a Warzone (if You're a Girl) følger vi afghanske jenter i Kabul som lærer å lese, å skrive, å regne – og å skate. Både i klasserommet og skatehallen utvikler jentene, som bor i fattige strøk av Kabul, mot og livsmestring. Dokumentarfilmen viser hvordan det å gi unge jenter utdanning og utfoldelse, er med på å skape tro på seg selv, håp, muligheter og en retning for sin egen framtid, i et krigsherjet land. Filmen vant Oscar i 2019 i kategorien beste kortdokumentar.

Praktisk informasjon

FN-film fra Sør er gratis og tilbys til FN-skoler over hele landet, fra 1. oktober 2021 til 17.juni 2022, avhengig av kapasitet. Før filmen holder vi en innledning som gir elevene et faglig og tematisk bakteppe for filmen de skal se. I tillegg til filmen får skolene også et opplegg med arbeidsoppgaver og lærerveiledning.   Ved behov tilbyr vi dette også som et digitalt skolebesøk.  

Kontakt ditt lokale kontor for å avtale visning eller lese mer om hvordan man blir FN-skole. Kontaktinformasjon nederst på siden.  

Lærerveiledning Learning to Skateboard in a Warzone (if You're a Girl)

Undervisningsopplegget består av:  

 • Forarbeid – om Afghanistan og likestilling 
 • Filmvisning med presentasjon ved FN-sambandet   
 • Etterarbeid – om utdanning, likestilling og fritidsaktiviteter 
 • Forslag til fordypningsoppgave. 

FN-sambandet anbefaler at undervisningsopplegget gjennomføres i sin helhet slik det er beskrevet i denne lærerveiledningen. Dette gjør at elevene får et best mulig læringsutbytte av filmen.   

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget vil:   

 • Få økt kunnskap om Afghanistan og landets nyere historie 
 • Få økt kunnskap om temaene likestilling og utdanning 
 • Få kjennskap og refleksjon rundt utdanning og fritid som menneskerettigheter 

Del 1: Før filmvisning

Dette undervisningsopplegget vil gjøre elevene kjent med Afghanistan sin konfliktfylte historie, og om temaet likestilling. Det kan gi elevene et nyttig tematisk bakteppe for å se filmen Learning to Skateboard in a Warzone (if You’re a Girl).  

 • Hva:  Lese aktuelle ressurssider på fn.no og gjøre ulike oppgaver om Afghanistan og om Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene
 • Tidsbruk:  60 min - kan tilpasses 
 • Utstyr:  PC/læringsbrett og skrivesaker 

Del 2: Filmvisning

 • Hva: En representant fra FN-sambandet kommer til skolen eller kinoen for å holde en kort innledning om FN og om temaene i filmen 
 • Tid: 60 minutter (15 minutter innledning og 45 minutter filmvisning)

Del 3: Undervisningsopplegg etter filmvisning

 • Tema:  Menneskerettighetene likestilling, utdanning og fritidsaktiviteter
 • Hva: Spørreundersøkelse, skriftlige gruppeoppgaver og/eller muntlig  klassesamtale. Forslag til fordypningsoppgave 
 • Tid: 1 – 3 timer, avhengig av hvor mange oppgaver dere velger å gjøre
 • Utstyr: PC/læringsbrett 
 • Gjennomføring: I denne delen av opplegget skal elevene arbeide med oppgaver. Vi har lagt inn ulike ressurssider der elevene må lete og utforske for å finne svar. Du velger selv om oppgavene gjennomføres individuelt, i par eller i grupper, men det anbefales å ha en felles og muntlig gjennomgang av noen eller alle oppgavene, da de inviterer til elevenes ulike synspunkter og refleksjoner som igjen kan lede til gode klassesamtaler rundt tematikken.   
 • Fordypningsoppgave: Vi har laget forslag til en fordypningsoppgave for de som ønsker å gå dypere inn i tematikken. Her skal eleven skrive en femavsnittstekst med FNs bærekraftsmål 5 som utgangspunkt. Teksten skal argumentere for hva Afghanistan bør fokusere på i sitt samfunn for å nå målet om likestilling. 

Kompetansemål

Kompetansemål etter 10. årstrinn

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling, Demokrati og medborgerskap

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn

 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn

Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping

 • utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon
 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

KRLE

Kjerneelementer: Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ressurser til oppgavene

Stikkord

 • Afghanistan
 • Fattigdom
 • FNs bærekraftsmål
 • Likestilling
 • Menneskerettigheter

For spørsmål og bestilling, ta kontakt med ditt lokale kontor:

Ida Berge

Rådgiver +47 996 31 597
Knut Straume

Knut Straume

Rådgiver (Agder, Vestfold og Telemark) +47 474 74 994
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) +47 959 21 685

Malgorzata Tumidajewicz Hauge

Rådgiver (Rogaland) +47 993 54 506
Kai Grieg

Kai Grieg

Rådgiver (Vestland) +47 411 20 467
Mari Eggen Sager

Mari Eggen Sager

Rådgiver (Trøndelag, Møre og Romsdal) +47 470 19 645

Abonner på nyhetsbrev: