[[suggestion]]
Inkludering, likeverd og menneskerettigheter
Inkludering, likeverd og menneskerettigheter
Foto: Norges blindeforbund
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
Demokrati og medborgerskap, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Varierende

Lærerveiledning

Undervisningsopplegget inneholder seks tverrfaglige oppgaver som er relevante innenfor de tverrfaglige temaene livsmestring og folkehelse, og bærekraftig utvikling. Oppgavene kan i sin helhet brukes som et tverrfaglig periodetema i undervisningen. Vi anbefaler å gjennomføre oppgavene i kronologisk rekkefølge.

I februar 2022 arrangeres Global Disability Summit, et fire dager langt internasjonalt toppmøte som skal holdes i Norge. Målet er å få verdens ledere til å forplikte seg til å kjempe for funksjonshemmedes rettigheter, og til å endre politikk og praksis slik at funksjonshemmede blir prioritert i bistand og i internasjonalt samarbeid. Bruk gjerne dette undervisningsopplegget i den forbindelse. 

Klassen kan også kontakte Funksjonshemmedes Felles-organisasjon lokalt for å invitere representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner til å komme og snakke i klassen.

Opplegget er utformet som en del av et samarbeid mellom FN-sambandet og Atlas-alliansen.

Oppgave 1: Oppstartsaktivitet 

Be elevene skrive det første de tenker på når du sier «funksjonshemmet». Samle så inn det de har skrevet og skriv eller les opp alle ordene. Se om noen er like. Snakk om ordene. Be elevene begrunne hvorfor de har skrevet akkurat dette ordet. Har noen av elevene selv en funksjonsnedsettelse?

Det er nå vanlig å bruke ord som funksjonsnedsettelse, som viser til tap av eller skade på en kroppsdel eller en funksjon, og nedsatt funksjonsevne, som vektlegger et relasjonelt perspektiv, der det er i møtet mellom funksjons­nedsettelse og barrierer i samfunnet at nedsatt funksjonsevne oppstår. Når innfallsvinkelen er barrierer og diskriminering brukes også termen «funksjons­hemmet». Man kan for eksempel være funksjons­hemmet i møte med arbeidslivet hvis man møter funksjons­hemmende barrierer. Se f.eks. regjeringens strategi «Likestilling for alle. Styrket innsats for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklings­politikken (2022-2025)».

Hvis alle elevene kan skrive med penn og papir, kan lapper brukes. Hvis ikke, kan elektronisk utstyr (PC/iPad) brukes, og elevene sender inn i stedet for å levere en lapp. Det viktigste er at alle gjør det på samme måte.

Oppgave 2: Oppgaver 

La elevene først lese vedlagt fagtekst, og deretter bli kjent med teksten, videoene og lenkene på temasiden om Den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede. Til slutt skal de svare på tilhørende spørsmål. Fagteksten er under overskriften "Ressurser" lenger ned på denne siden. 

Oppgave 3: Chuskit – jenta som ikke ville gi seg.

I denne oppgaven skal elevene lese historien om Chuskit og deretter svare på spørsmål. Alternativt kan elevene se traileren om Chuskit og prøve ut synstolking i klassen. Hvis en eller flere elever har nedsatt syn, kan seende elever synstolke for dem. Hvis ingen har nedsatt syn, kan noen elever lukke øynene mens andre synstolker filmen for dem. Etterpå kan elevene fortelle hvordan det gikk og hvordan det føltes. Hvis det er tid nok, kan de også svare på spørsmålene under. 

Oppgave 4: Diskusjonsoppgave

Det er i møtet mellom funksjonsnedsettelse og hindringer i samfunnet at nedsatt funksjonsevne oppstår. I denne oppgaven skal elevene reflektere rundt stigma og tabuer forbundet med funksjonsnedsettelser, og hva det betyr i praksis at utdanning må være inkluderende. De skal også diskutere hvilke funksjonsnedsettelser man kan ha som andre ikke nødvendigvis ser eller oppfatter umiddelbart. Deretter skal de tenke på ulik teknologi elever med funksjons­nedsettelser kan bruke.

Oppgave 5: Refleksjonsoppgave

I den siste oppgaven blir elevene gitt en rekke refleksjonsspørsmål relatert til tematikkene som dette undervisningsopplegget fokuserer på. Oppgavene er ment som en reflekterende sammenfatning av temaet.  

Siden med oppgaver til elevene

 

Kompetansemål

Kompetansemål etter 10. trinn

Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring, og bærekraftig utvikling  

Norsk 

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping. 

  • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer . 

Engelsk 

Kjerneelementer: Kommunikasjon, Språklæring, Møte med engelskspråkelige tekster 

  • Bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte 
  • Lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster 

Samfunnsfag 

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og sammenhenger, Bærekraftige samfunn.  

  • utforske og beskrive hvordan menneske- og urfolksrettigheter og andre internasjonale avtaler og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, menneskers liv og likestilling og likeverd 
  • beskrive ulike dimensjoner ved bærekraftig utvikling og hvordan de påvirker hverandre, og presentere tiltak for mer bærekraftige samfunn 

KRLE 

Kjerneelementer: Etisk refleksjon.   

  • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn  
  • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom 


 

Ressurser

For tilbakemelding eller spørsmål, ta kontakt:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 98 45 83 37

Abonner på nyhetsbrev: