[[suggestion]]
Min bærekraftige kommune

Lag nettavis om bærekraftig utvikling i ditt lokalsamfunn.

Fag:  KRLE, Norsk, Samfunnsfag,
Klassetrinn:  8.-10. trinn

 

Tid:  10 timer x 60 min. Vi oppfordrer elevene til å gjøre intervjuer eller besøke lokale bedrifter i denne oppgaven. Vi anbefaler derfor at oppgaven går over to skoledager for å ha nok tid til å lage avtaler, gjennomføre intervjuer og legge det opp i en nettavis.

Aktivitet: Prosjektoppgave med nettavis

Introduksjon

«Min bærekraftige kommune» er en prosjektoppgave hvor elevene skal lage nettavis om bærekraftig utvikling i hjemkommunen sin. Målet er å bidra til en økt forståelse av hva bærekraftig utvikling er i en lokal kontekst, i tillegg til å vekke engasjement for utvikling i lokalsamfunnet.

For at innholdet i nettavisen skal være best mulig, så anbefaler vi å la elevene gå ut av skolen for å gjøre intervjuer, ta bilder eller besøke aktuelle steder. Det kan derfor være lurt å gjøre oppgaven over to dager, for å ha nok tid til å gjøre avtaler og gjøre litt arbeid hjemme.

Aktiviteten er delt inn i to hovedbolker:

 1. Bærekraftig utvikling i et lokalsamfunn (2 timer)
 2. I denne bolken skal elevene bli kjent med hva lokal bærekraft innebærer i tillegg til at de skal sette seg inn i ulike lokale problemstillinger som er aktuelle for de fleste kommuner i landet i dag. 
 3. Lag nettavis (6 timer)
 4. Her skal elevene utforske konkrete problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling i sin egen hjemkommune. Dette skal de presentere i form av en avisartikkel, intervju, leserinnlegg eller fem-på-gata som skal legges inn i en felles nettavis for klassen.

Del 1: Bærekraftig utvikling i et lokalsamfunn (2 timer)

I denne økta skal elevene bli kjent med hva lokal bærekraft er, og hvilke dilemmaer som kan være aktuelle for norske kommuner. Utgangspunktet for øvelsen er en introduksjonstekst om bærekraftig utvikling i en lokal norsk kontekst, som også inkluderer tre typiske dilemmaer knyttet til bærekraftig utvikling i en norsk kommune. Konkret handler disse om vannkraftutbygging, miljøvennlig transport og integrering og arbeidsliv. 

Del klassen inn i grupper på 2-3 elever og fordel tekstene på gruppene. Alle elever får eget eksemplar av tekstene.

Oppgaver til elevene: 

 1. Bruk noen minutter til å lese gjennom teksten en gang hver for dere.
 2. Les gjennom teksten igjen og strek under for- og motargumenter som du finner i teksten. Eksempel: «Utbygging av kraftverk er et viktig miljøtiltak fordi det gir fornybar, klimanøytral energi som erstatter klimaødeleggende kullkraft i Europa.»
 3. Diskuter innholdet i teksten med resten av gruppa og snakk sammen om disse spørsmålene:
  • Hvilke for- og motargumenter blir presentert i teksten?
  • Er du enig/uenig i argumentene?
  • Finnes for- eller motargumenter som ikke er presentert i teksten?
  • Er det noen av tiltakene som påvirker noe annet enn miljøet? Påvirker det sosiale eller økonomiske forhold
 4. Fyll inn skjema for argumenter for eller mot tiltaket som er presentert i teksten. Argumentene sorteres inn under de tre delene av bærekraftig utvikling: sosiale forhold, økonomi og miljø.
 5. Blir temaet diskutert i hjemkommunene din? Søk i lokalaviser og på nettsidene til kommunen for å se om det har vært noen saker i din kommune hvor det har vært diskusjoner/uenighet om det aktuelle temaet. Skriv ned det dere finner av nyttig informasjon.

Bruk de siste 15 minuttene til å oppsummere de tre tekstene i plenum i klassen, slik at alle i klassen får noe innsikt i de tre dilemmaene. Velg gjerne tre grupper som har jobbet med ulike tekster til å gjenfortelle sitt tema til resten av klassen.

Del 2: Lag nettavis (6 timer)

I denne delen av oppgaven skal elevene være lokale journalister som skal skrive om bærekraftig utvikling i egen kommune. Målet er å samle alt innholdet i en felles nettavis som kalles «Min bærekraftige kommune».

Begynn med å holde en kort innledning for klassen om denne delen av oppgaven. Se ppt-forslag om introduksjon til nettavis. Bli enige i plenum om hvem som skal sitte i avisredaksjonen. Elevene skal deretter gå sammen i de samme gruppene som sist og bli enige om tema og hvordan de vil presentere innholdet i avisen. Eksempler på innholdstyper elevene kan velge mellom:

 • Leserinnlegg: Skriv et leserinnlegg med egne meninger om en aktuell lokal debatt knyttet til bærekraftig utvikling.
 • Avisartikkel: Presenter et aktuelt tiltak for bærekraftig utvikling i kommunen, hvor både positive og negativer sider blir drøftet. Her kan det også passe å intervjue personer som har ulike perspektiver i saken.
 • Intervju: Intervju en lokal person som må tenke på bærekraftig utvikling i yrket sitt. Det kan blant annet være lokalpolitikere, direktører for hjørnesteinsbedrifter, bønder, helsepersonell eller rektorer.
 • Fem-på-gata: Spør fem personer på gata hva de vet om bærekraftig utvikling, og om hva som er de viktigste sakene for dem i deres lokalsamfunn.

Mer informasjon om hvordan de ulike oppgavene kan gjennomføres finner du i ressursark for oppgaven nederst på denne siden. Denne kan gjerne deles ut til alle elevene i forkant.

Hvordan opprette avisen

Vi bruker nettavisløsningen på skoleaviser.no til denne oppgaven. Klikk på denne lenken: https://skoleaviser.no/min-baerekraftige-kommune. Her kan du lese en detaljert beskrivelse for hvordan du går fram for å opprette avisen. Dersom du opplever problemer kan du kontakte infoinnocode@gmail.com for support.

Kompetansemål

Kompetansemål for Min bærekraftig kommune

Tverrfaglige temaer: Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig utvikling 

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn, Identitetsutvikling og fellesskap 

 • bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er 
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn 
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine 
 • beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar 

Naturfag

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda, Kropp og helse  

 • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger 
 • drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt 
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold 

Norsk

Kjerneelementer: Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping 

 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster 
 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer 
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium 
 • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer 

KRLE

Kjerneelementer: Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon 

 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning 
 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom 


Andre oppgaver

Oppgaven er en del det tverrfaglige undervisningsopplegget Bærekraft, og vi anbefaler å sette av en skoletime til introduksjonsøvelsen Kick-off: Film, debatt og quiz før elevene setter i gang med nettavis.

Ressurser

Introduksjon til nettavis (ppt) ( powerpoint - 1,84 MB )
Ressursark til elevene (pdf) ( pdf - 311,39 kB )

Abonner på nyhetsbrev: