[[suggestion]]
Rollespill: Tekstilfabrikken
Rollespill: Tekstilfabrikken
Tekstilarbeidere ved en skofabrikk i Kina. Foto: ILO/M. Crozet
Fag:
Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
VGS, 8-10 trinn
Tema:
Arbeidsliv, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN
Tidsbruk:
90 minutter (2 skoletimer)

Rollespill er en deltagende metode som vekker engasjement og innlevelse, og som bidrar til å skape identifikasjon hos elevene. Som metode gir rollespillet elevene innsikt i bakgrunnen for andres handlinger, og elevene får selv føle på kroppen hvilke utfordringer FN står overfor i dag. Ved å la elevene spille en tekstilarbeider (arbeidstaker), fabrikkeier (arbeidsgiver) eller en representant fra myndighetene, fremkalles spørsmål og refleksjoner rundt hva som motiverer ens egne og andres handlinger.

Påmelding og pris

Vi i FN-sambandet kommer gjerne til din skole og gjennomfører rollespillet om tekstilfabrikken, eller du kan gjøre det selv ved å følge lærerveiledningen lenger ned på denne siden. I tillegg til veiledningen lenger ned, består undervisningsopplegget av en innledende Power Point-presentasjon, ressurser og plan for gjennomføring av rollespillet, og forslag til etterarbeid. 

Vi har kontorer over hele landet som står for gjennomføringen, og rollespillet tilbys til skoler over hele landet avhengig av kapasitet. 

Rollespillet om tekstilfabrikken koster kr 600 for FN-skoler, og kr 1100 for andre skoler. Rollespillet er gratis å gjennomføre dersom det holdes i FN-sambandets kontorer.

Kontakt ditt nærmeste kontor for å avtale et rollespill om tekstilfabrikken.

Klikk her for å lese mer om å bli en FN-skole.

Introduksjon

Rollespillet gir elevene kjennskap til aktuelle interessekonflikter mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter i et lavkostland. De får også kjennskap til utfordringer og muligheter ved globale produksjonsprosesser, internasjonal handel og problemstillinger knyttet til et kjønnsdelt arbeidsmarked og økonomisk- og sosial ulikhet.

Hvilken rolle FN kan spille i arbeidskonflikter blir også illustrert, ved at elevene blir kjent med FNs arbeidsorganisasjon, ILO. Elevene får trent på å sette seg inn i andres situasjon, formulere og presentere argumenter, muntlig presentasjon og faglig refleksjon.

Spillet går ut på at elevene får tildelt roller som representerer ulike parter i arbeidslivet – arbeidstaker, arbeidsgiver og myndigheter – og FNs arbeidsorganisasjon (ILO). Hver gruppe skal diskutere hver sin problemstilling, med utgangspunkt i at arbeidsforholdene til arbeiderne er dårlig. Arbeidstakerne vurderer å gå til streik, arbeidsgiverne vurderer lockout, og myndighetene må megle eller ta parti. ILO skal gi råd og bistå i forhandlinger. Gruppene får utlevert en rollebeskrivelse med en problemstilling for hver gruppe. Den skal diskuteres innad i hver gruppe, og kan føre til forhandlinger mellom gruppene. Spillet ender med en avstemning over hvilket alternativ gruppene går for.

Spillet krever ingen forarbeid og er en fin inngangsdør for å jobbe videre med temaer som bærekraftig utvikling, arbeidsliv, globalisering og etisk handel, forbruk og miljølære, og FNs bærekraftsmål. Rollespillet krever ingen forkunnskaper hos elevene, og passer godt til en dobbeltime (90 min) for én skoleklasse.

Tekstilfabrikken finnes også som et heldagsopplegg for vgs, hvor elevene får et dypere innblikk i hva anstendig arbeid innebærer, og hvilken rolle det spiller i en bærekraftig utvikling. 

Se heldagsopplegget for tekstilfabrikken

Lærerveiledning

Nedenfor er informasjon om hva som kreves av forberedelser for gjennomføring av spillet, og nederst er en oppsummert kjøreplan over gangen i spillet.

Før første time må du gjøre klart:

 • To gruppebord med tilhørende stoler; et for gruppen som representerer myndighetene og et for arbeidsgivergruppen (Å bruke pulter går fint)
 • To pulter og stoler til ILO sitt kontor oppe ved kateteret
 • PC med tilkobling til projektor og lyd
 • Gjestebruker til internett (ved besøk av FN-sambandet)
 • Kopioriginaler: 4 x situasjonsbeskrivelse, 1 rollebeskrivelse til tilhørende gruppe, nyhetssaker og konklusjon

Gruppeinndeling

Vi ønsker gjerne at du som kjenner elevgruppen deler inn klassen i 3 eller 4 like store grupper. (Fire grupper hvis klassen har 18 elever eller flere). Gruppene bør ha minst 4 elever per gruppe, pluss to elever som spiller FNs arbeidsorganisasjon (ILO). Med fire grupper spilles det med to ulike arbeidstakergrupper; tekstilarbeidere og lagerarbeidere. Med tre grupper fjernes bare rollen til lagerarbeiderne. Hvis det er ulikt antall elever i gruppene, skal arbeidstaker-gruppene være størst.

Gruppene deles inn i hvert sitt område i klasserommet. Arbeiderne må sitte på gulvet. Arbeidsgiverne og myndighetene sitter på stoler ved gruppebord. To elever tas ut til å spille ILO. De får sin egen rollebeskrivelse og sitter på eget bord ved kateteret.

Dette gir disse gruppene:

 1. Arbeidsgiverne, som eier tekstilfabrikken
 2. Myndighetene i Kambodsja
 3. FNs arbeidsorganisasjon (ILO)
 4. Tekstilarbeiderne, som lager t-skjortene på fabrikken

Eventuelt også:

 1. Lagerarbeiderne, som pakker og sender t-skjortene

ILOs rolle

To elever spiller ILO. De får en rollebeskrivelse og følges opp av spilleder tidlig i spillet. Når ILO-elevene har forberedt seg, får de ordet og presenterer seg selv som ILO overfor de andre gruppene, før de «offisielt erklærer ILO-kontoret i Kambodsja for åpnet». Når ILO-kontoret er åpnet, kan én representant fra hver av gruppene besøke ILO for å motta råd.

I rollebeskrivelsene for hver enkelt gruppe er det informert om dette. Det står også at gruppene skal velge en «tillitsvalgt» og en «varatillitsvalgt», som kan byttes underveis. Det behøver ikke bare å være disse elevene som oppsøker de andre gruppene, men det er de som er utpekt som «ledere» av sin gruppe og skal koordinere hvem som oppsøker hvem. ILO kan oppsøke gruppene aktivt, dersom gruppene benytter seg lite av å besøke ILO-kontoret utover i spillet.

ILO kan også ta initiativ til å organisere en felles forhandlingssituasjon, hvor samtlige fra alle grupper setter seg i hestesko rundt ILO-kontoret og presenterer krav og spørsmål til hverandre. ILO kan da fungere som ordstyrer (om ILO skal organisere en slik felles forhandling, kan avgjøres av spill-leder i samråd med ILO-elevene.)

Roller og spillets gang

Hver gruppe får utlevert en rollebeskrivelse i begynnelsen av spillet. Der står det noe om hvilke interesser gruppen har og hva problemstillingen og svaralternativene for den aktuelle gruppen er. I rollebeskrivelsen følger det med noen begrepsforklaringer og noen argumenter for og imot svaralternativene de står overfor. Det er uansett de argumentene som elevene finner ut av på egen hånd som er viktigst for læringsutbyttet og for framgangen i spillet.

Valg

Gruppene skal stemme over hvilket valg de går for. Dette organiseres innad på hver gruppe. Gruppen avgir svar til spillederen før pausen (etter 60 min).

Diskusjonen tar seg ofte opp når man presser gruppene litt på tid, så si gjerne ifra til elevene når det er 10 og 5 minutter igjen. Samtidig kan du minne elevene på at det er viktig at de kommer fram til et valg snarest mulig. Spill-lederen noterer seg hva gruppene har bestemt seg for, dvs. hvilket svaralternativ de har valgt, for så å kunne finne fram til riktig konklusjon i pausen (se eget ark: «Konklusjon»).

Dersom elevene tar initiativ til å formulere sine egne svaralternativer eller avtaler, kan spill-lederen godt åpne for det for å gjøre det mer fleksibelt. Ofte ser vi at grupper ønsker å legge ved en form for klausul, om at valget de har tatt er med «forutsetning av at..». Rollespill-leder bør forsøke å finne fram til en form for konklusjon for hva som har blitt resultatet av valgene som de tre partene har tatt. Det trengs ikke nødvendigvis å være en part som kåres som «vinner», men man kan legge fram hvilken part som ville tjene best på at konklusjonen ble som den ble. På den måten vil elevene som drives av konkurranse få følelsen av at spillet avsluttes på en ordentlig måte

Pause (15 min)

I pausen finner spill-leder ut hvilken konklusjon som kombinasjonen av valgene gruppene har gjort fører til (se eget ark: «Konklusjon»). Spill-leder ommøblerer også klasserommet tilbake til tradisjonelt pultoppsett, eller i to halvsirkler fremst i klasserommet mot lerret (pga. at det skal vises filmklipp).

Dersom arbeidstakergruppene vinner spillet helt eller delvis, kan innføringen av stoler og pulter til arbeidstakerne presenteres som en forbedring i arbeidsforhold. Hvis arbeidstakerne «taper» spillet, blir ikke innføringen av stoler og pulter presentert som noe spillrelatert. Arbeidstakerne får altså stoler og pulter uansett.

Spillet avsluttes og virkeligheten diskuteres

Spillet avsluttes med at spilleder leser opp den aktuelle konklusjonen fra arket med tittelen «Konklusjon». Ta deretter utgangspunkt i den andre delen av PowerPoint-presentasjonen, som starter med «Refleksjonsspørsmål etter spillet». Elevene blir bedt om å dele sine synspunkter om den situasjonen de har opplevd. Er det lite engasjement knyttet til diskusjonen om selve spillet, fortsetter du bare videre på PowerPoint-presentasjonen som knytter tematikken mer til virkeligheten i Kambodsja.

Spillet har forhåpentligvis skapt noen følelser og referansepunkter som gjør at elevene er mer mottakelig for å lære mer om de temaene som spillet tar opp. Spillet krever ingen forarbeid, noe som gjør behovet og muligheten for et nyttig etterarbeid desto større.

Kompetansemål

Kompetansemål for tekstilfabrikken

Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling  

Kompetansemål etter 10.trinn

Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon,   

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer  
Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn 

 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn  
 • vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet  

Kompetansemål etter videregående skole

Norsk - VG1 SF

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon 

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner  
Samfunnskunnskap - VG1/VG2

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling 

 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunngjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt  
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv  


Kompetansemål for rollespill om tekstilfabrikken

Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling  

Kompetansemål etter 10.trinn

Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon,   

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer  
Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn 

 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn  
 • vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet  

Kompetansemål etter videregående skole

Norsk - VG1 SF

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon 

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner  
Samfunnskunnskap - VG1/VG2

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling 

 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunngjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt  
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv  


Relevante TV-klipp

"Farlige jeans" (39 minutter, NRK Forbrukerinspektørene)

Ressurser og dokumenter til spillet

Stikkord

 • etisk handel
 • konflikter
 • medborgerskap
 • menneskerettigheter

For spørsmål og bestilling, ta kontakt med ditt regionskontor:

Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt +47 902 16 631
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) +47 959 21 685
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest +47 404 12 224
Kjetil Nordahl

Kjetil Nordahl

Seniorrådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 934 55 221

Malgorzata Tumidajewicz Hauge

Rådgiver (Rogaland) +47 993 54 506
Insaaf Ali Ismail

Insaaf Ali Ismail

Rådgiver (Vestland) +47 454 48 642
Kai Grieg

Kai Grieg

Rådgiver (Vestland) +47 456 54 132

Abonner på nyhetsbrev: