[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Flukt
FN-film fra Sør - Flukt
 
Fag:
Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Samfunnsgeografi
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Demokrati og medborgerskap, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Arbeid i forkant: 1 skoletime Innledning og filmvisning: 15+90 min Etterarbeid: 1 skoletime
Forberedelser:
Elevene trenger PC/læringsbrett

Om filmen

Hvordan er det å leve med en flyktninghistorie bare du kjenner? På 80-tallet sendte krigen i Afghanistan elleveåringen Amin og familien på flukt. Fem år senere, og med tunge erfaringer i bagasjen, ankom Amin Danmark helt alene. I den animerte dokumentarfilmen Flukt forteller Amin for første gang sin egen historie, som han i 20 år har holdt skjult for både venner og kjæresten. Flukt skildrer både fortvilelse, håp, kyniske menneskesmuglere, jakten på et hjem – og jakten på seg selv. Det er en sterk beretning om den brutaliteten mennesker på flukt blir utsatt for. 

Filmen har vunnet en rekke internasjonale priser, tre ganger Oscar-nominert, og vant Nordisk råds filmpris 2021. 

Praktisk gjennomføring

Tilbys fra 1.oktober 2022 til 23.juni 2023 

Pris: Gratis, kun for medlemsskoler 

Innhold: faglig innledning, filmvisning på din skole/din lokale kino, etterarbeid med arbeidsoppgaver og forslag til fordypningsoppgave. 

Påmelding: kontakt ditt lokale kontor for å avtale besøk (fysisk eller digitalt)

Lærerveiledning Flukt

Undervisningsopplegget består av:   

 • Filmvisning med presentasjon ved FN-sambandet    
 • Etterarbeid om mennesker på flukt, flyktningstatistikk og FNs flyktningkonvensjon 
 • Forslag til fordypningsoppgave.  

FN-sambandet anbefaler at undervisningsopplegget gjennomføres i sin helhet slik det er beskrevet i denne lærerveiledningen. Dette gjør at elevene får et best mulig utbytte av filmen.    

 Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget vil:    

 • Få økt kunnskap om flyktningsituasjonen i verden i dag 
 • Få økt kunnskap om hvordan FN jobber med flyktninger, og hvilke rettigheter mennesker på flukt har 

Del 1: Filmvisning

Hva:  En representant fra FN-sambandet kommer til skolen eller kinoen for å holde en kort innledning om FN og mennesker på flukt

Tidsbruk: 105 minutter (15 minutter innledning og 90 minutter filmvisning).    

Utstyr: PC tilkoblet internett, projektor og høyttalere.  

NB. FN-sambandet anbefaler å sette av tid til en gjennomgang med elevene umiddelbart etter filmvisningen. Filmen er en sterk skildring, og kan vekke følelser, spørsmål og refleksjoner hos elevene det er viktig å ta seg tid til. Forslag til refleksjonsøvelse og spørsmål for klassesamtale finnes i Del 2. 

Del 2: Refleksjon og etterarbeid

Tema: Mennesker på flukt, flyktningstatistikk og FNs flyktningkonvensjon 

Hva:  Individuell refleksjon, klasse-/gruppesamtale, arbeidsoppgaver + eventuell fordypningsoppgave  

Tid: 60 – 90 min (+ evt. fordypningsoppgave) 

Utstyr: Læringsbrett/PC og skrivesaker. Evt. utskrift av refleksjonsnotat. 

Gjennomføring

Individuell refleksjon: 

I denne innledende oppgaven skal elevene bruke en personlig tilnærming til filmen de nettopp har sett og skrive reflekterende setninger ned i et refleksjonsskjema.

Mal refleksjonsnotat

Skriv ut et klassesett av refleksjonsskjemaet og del ut, eller vis skjemaet på tavla, og la elevene skrive av. Elevene bruker noen minutter på å reflektere over sin egen opplevelse av filmen Flukt, før de fullfører setningene som er begynt på i skjemaet. Eleven velger selv hvor mange setninger hen ønsker å fylle ut, og kan gjerne legge til flere enn det som står der allerede. Setningene trenger ikke å deles med klassen. 

 

Gruppe- eller klassesamtale:

Del klassen inn i samtalegrupper på 3-4 elever, eller ha en felles klassesamtale basert på spørsmålene under.

 • Hvorfor tror du filmskaperen valgte å bruke animasjon for å fortelle denne historien?
 • Filmen skildrer mye håpløshet. Hva i Amins historie sier noe om håp og framtidstro?  
 • Beskriv gapet mellom hva du tror Amin hadde sett for seg i Europa og det som faktisk møtte ham i løpet av de fem årene han var på flukt. 
 • Hvorfor tror du Amin har holdt historien sin hemmelig i så mange år? 
 • Filmen starter med å stille Amin spørsmålet «Hva er hjem for deg?». Amin svarer at det er noe som er trygt. Et sted man vet man kan bli, og at du ikke må videre. Det er ikke noe som er midlertidig. Hva er et hjem for deg? 
 • Tittelen på filmen er «Flukt» og skildrer Amins flukt fra hjemlandet Afghanistan. Hva mer enn Amins flukt fra Afghanistan kan tittelen henvise til?  

 

Arbeidsoppgaver

Elevene jobber individuelt eller i par med å hente informasjon fra ulike kilder om flyktninger og asylankomster, og svarer på en rekke spørsmål. Finn spørsmålene under fanen "For elever".

Fordypningsoppgave

Vi har laget forslag til en fordypningsoppgave for de som ønsker å gå dypere inn i tematikken. Her skal elevene bruke ulike kilder for å få oversikt over flyktningstatistikken i verden i dag, samt antall asylankomster til Norge. Videre skal de skrive en drøftende tekst med utgangspunkt i problemstillingen «Hvordan kan vi forklare det lave tallet asylankomster til Norge når det aldri før har vært flere mennesker på flukt i verden?» 

Kompetansemål for videregående skole - Flukt

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling, Demokrati og medborgerskap 

Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Skriftlig tekstskaping, Muntlig kommunikasjon 

 • reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer 
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig 

Samfunnskunnskap Vg1/Vg2 

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Medborgarskap og berekraftig utvikling 

 • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper 
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn 
 • gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt 

Geografi Vg1/Vg2 

Kjerneelementer: Berekraftig utvikling og globalisering 

 • gjere greie for årsaker til demografiske endringar og drøfte ulike levekår i forskjellige delar av verda 

Samfunnsgeografi 

Kjerneelementer: Befolkning og geografisk mobilitet, Globalisering og bærekraftig utvikling 

 • gjøre rede for årsaker og endringer i bosetting og flyttemønstre nasjonalt og internasjonalt og drøfte muligheter, utfordringer og konsekvenser av migrasjon 

Politikk og menneskerettigheter 

Kjerneelementer: Menneskerettigheter og den internasjonale rettsorden, Politiske institusjoner, aktører og prosesser 

 • utforske og analysere nasjonale og internasjonale saker eller konflikter i et statsvitenskapelig perspektiv 
 • utforske og drøfte hvordan det internasjonale politiske systemet håndterer problemstillinger knyttet til krig og fred, sikkerhet, samarbeid og konfliktløsing 


Ressurser til oppgavene

Stikkord

 • Demokrati
 • Flyktninger
 • Menneskerettigheter

For spørsmål eller bestilling, ta kontakt:

Ida Berge

Rådgiver +47 996 31 597
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) +47 959 21 685

Atle Alemie

Rågiver (Rogaland) +47 925 47 526
Mari Eggen Sager

Mari Eggen Sager

Rådgiver (Trøndelag, Møre og Romsdal) +47 470 19 645
Kai Grieg

Kai Grieg

Rådgiver (Vestland) +47 411 20 467
Knut Straume

Knut Straume

Rådgiver (Agder, Vestfold og Telemark) +47 959 17 468
Insaaf Ali Ismail

Insaaf Ali Ismail

Rådgiver (Vestland) +47 454 48 642

Abonner på nyhetsbrev: