[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Midnight Traveler
FN-film fra Sør - Midnight Traveler
Drømmen om et bedre liv
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Befolkning og flyktninger, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Arbeid i forkant: 1 skoletimer (45-60 min) Innledning og filmvisning: (2 timer) Etterarbeid: 1-2 skoletimer (45-90 min)
Forberedelser:
Elevene trenger PC med tilgang til internett. PC og projektor til filmvisning.

Påmelding og pris

FN-film fra Sør er en gratis læringsaktivitet som kun tilbys til skoler som er registrerte FN-skoler. Kontakt ditt lokale kontor for å avtale visning (kontaktinformasjon nederst på siden).

Klikk her for å lese mer om å bli en FN-skole.

Praktisk gjennomføring

FN-sambandet arrangerer filmvisninger på skoler og lokale kinoer over hele landet. Tilbudet gjelder fra 1. oktober 2020 til 30. april 2021. Før filmen holder vi en innledning som gir elevene et tematisk grunnlag for filmen de skal se. I tillegg til filmvisning er det utarbeidet arbeidsoppgaver og lærerveiledning slik at gjennomføringen for læreren blir enklest mulig.

Til skoler med særlig lang reisevei tilbyr vi dette også som et digitalt skolebesøk. For mer informasjon om den muligheten, kontakt ditt lokale kontor. Kontaktinformasjon nederst på siden. 

Introduksjon

FN-sambandet anbefaler at undervisningsopplegget som beskrives i denne lærerveiledningen gjennomføres i sin helhet slik at elevene får best mulig utbytte av filmen.

Undervisningsopplegget består av:

 • Informasjon om filmen
 • Oppgaver som gjøres i forkant av filmvisning
 • Filmvisning med innledning av FN-sambandet
 • Spørsmål for gjennomgang i etterkant av filmvisning
 • Oppgaver til bruk i klasserommet etter filmvisning

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget med film og oppgaver vil lære om:

 • Mennesker på flukt
 • FNs flyktningkonvensjon
 • FNs verdenserklæring om menneskerettighetene

Om filmen

Når Taliban setter en skuddpremie på den Afghanske filmskaperen Hassan Fazili sitt hode blir han tvunget til å forlate hjemlandet sitt. Med på reisen tar han sin kone og to små døtre, og tre mobiltelefoner. Flukten fra Afghanistan, gjennom Iran, Tyrkia, Bulgaria og Serbia, på jakt etter trygghet i Vesten, dokumenteres med mobilopptak fra den tre år lange ferden. Resultatet får vi se i den personlige og sterke dokumentaren Midnight Traveler.

Midnight Traveler er en sjeldent nær beretning om den utrygge ferden mot Europa, og om håpet om et bedre liv for seg selv og sine nærmeste. Det er en historie om evig usikkerhet, flyktningleirer, ventetid, menneskesmugling og kriminalitet, men samtidig et varmt innblikk i en familie i en ekstraordinær og svært krevende situasjon. En historie som dessverre ikke er unik i verdenssammenheng. Med 79,5 millioner mennesker på flukt i verden i 2019 er Hassan Fazili sin historie én.

Etter å ha gjennomført undervisningsopplegg og visning av Midnight Traveler ønsker vi at elevene får innblikk i enkelthistorier bak de store tallene, samt får tematisk og politisk grunnlag til å forstå bakgrunnen for at millioner av mennesker forlater sine hjem og sine hjemland.

Del 1: Før filmvisningen

 • Hva: Elevene skal gjøre seg kjent med landet Afghanistan og konflikten som har preget Afghanistan i flere tiår
 • Tid: Ca. 45 min. Kan tilpasses av den enkelte lærer.
 • Mål med oppgaven: Eleven skal få kjennskap til Afghanistan og Afghanistan-konflikten, noe som kan gi en grundigere forståelse av hvorfor mange er drevet på flukt derfra
 • Gjennomføring: Oppgaven er todelt. I oppgave 1 skal eleven lese om Afghanistan og argumentere for hvordan afghanske myndigheter kan sikre framtiden til unge afghanere. I oppgave 2 skal elevene bli kjent med konflikten som har pågått i Afghanistan siden slutten av 1970-tallet, og fram til i dag. Dere kan alternativt velge å gjøre en av oppgavene.

Del 2: Visning av filmen

 • Hva: En representant fra FN-sambandet kommer til skolen eller kinoen for å holde en kort introduksjon (10-15 min) om FN, FNs flyktningkonvensjon, mennesker på flukt og om Midnight Traveler.
 • Tid: 2 timer (15 minutter innledning, 88 minutter filmvisning, 15 min gjennomgang)
 • Utstyr til visning på skolen: PC med internett og prosjektor

FN-sambandet anbefaler å sette av tid til en gjennomgang med elevene etter filmvisningen. Filmen er en sterk skildring, og kan vekke følelser, spørsmål og refleksjoner hos elevene det er viktig å ta seg tid til. Aktuelle spørsmål for gjennomgang kan være:

 • Hvilke følelser vekket filmen i deg?
 • Hvilke negative følelser finnes i denne filmen? Skildrer filmen også noen positive følelser?
 • Beskriv gapet mellom hva du tror Hassan Fazili hadde sett for seg i Europa og det som faktisk møtte ham.
 • Hassan Fazili har to ulike roller i denne dokumentarfilmen, filmskaper og familiefar. På hvilken måte er disse to ulike rollene en styrke for filmen? Kommer rollene i veien for hverandre på noe tidspunkt?
 • Hva tenker du om å eksponere barn i en sårbar situasjon, og over flere år, slik filmskaperen her gjør med sine egne barn? Hadde din opplevelse av filmen vært annerledes dersom barna ikke spilte så stor rolle, eller om filmen hadde skildret et voksent par på flukt istedenfor en barnefamilie?
 • Hassan Fazili ble advart av sin tidligere venn og medlem av Taliban, Hussain Hashemi, om at han var i fare, noe som ledet familien ut på flukt. Hva tenker du om at den tidligere vennen gjorde dette?
 • Hvorfor tror du flyktninger vekker så mye sinne og hat hos enkelte personer eller i enkelte miljøer?
 • Diskuter påstanden: “For at vi skal kunne forstå flyktningeproblematikken fullt ut, og for at verdenssamfunnet skal finne gode løsninger, er det viktig med slike personlige skildringer som Midnight Traveler er”.

Del 3: Etter filmvisningen

Hva: Menneskerettigheter og flyktninger

Tid: 45 - 90 minutter, avhengig av hvor mange oppgaver dere velger å gjøre

Utstyr: Elevene trenger PC med tilgang til internett

Gjennomføring: I denne delen av opplegget skal elevene arbeide med oppgaver. Vi har lagt inn ulike ressurssider der elevene må lete og utforske for å finne svar. Du velger selv om oppgavene gjennomføres individuelt, i par eller i grupper, men det anbefales å ha en felles og muntlig gjennomgang av noen eller alle oppgavene. Flere av oppgavene inviterer til elevenes ulike synspunkter og refleksjoner som igjen kan lede til gode klassesamtaler rundt tematikken.

Og for de som lurer: I dag er Fazili og familien bosatt i Tyskland og lever et trygt og godt liv.

Kompetansemål

Kompetansemål for videregående skole

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling, Demokrati og medborgerskap

NORSK

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping

 • reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer (Vg1)
 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner (Vg1)
 • bruke fagkunnskap og presist fagspråk i utforskende samtaler, diskusjoner og muntlige presentasjoner om norskfaglige emner (Vg3)

SAMFUNNSKUNNSKAP

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling

 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
 • gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt
 • vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen
 • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper

RELIGION OG ETIKK

Kjerneelementer: Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

 • ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og verdispørsmål
 • diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering

POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER – VALGFAG

 • beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder
 • forklare forskjellen på erklæring og konvensjon og gjøre rede for sentrale menneskerettighetserklæringer og konvensjoner
 • gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene


Ressurser til oppgavene

For spørsmål eller bestilling, ta kontakt:

Ida Berge

Rådgiver 22 86 84 19
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Vestland) 459 72 375 / 970 03 087
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27

Atle Alemie

Rågiver +47 925 47 526

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere

Abonner på nyhetsbrev: