[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Writing with Fire
FN-film fra Sør - Writing with Fire
 
Fag:
Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Demokrati og medborgerskap, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Arbeid i forkant: 1 skoletime Innledning og filmvisning: 15+90 min Etterarbeid: 1 skoletime
Forberedelser:
Elevene trenger PC/læringsbrett

Om filmen

Gjennom filmen Writing with Fire blir vi kjent med det indiske samfunnet, hvordan kastesystemet fortsatt påvirker livene til millioner av mennesker i dagens India. Vi følger journalisten Meera, og hennes modige kollegaer, som trosser tradisjoner og sosial status, og utfordrer maktstrukturene for å få til endring i samfunnet de selv er en del av. Filmen viser hvordan informasjon kan være et effektivt våpen i arbeidet for rettighetene til de undertrykte. Filmen gir et sjeldent innblikk i redaksjonen til den indiske avisen Khabar Lahariya, Nyhetsbølgen, en avisredaksjon der alle ansatte er jenter og daliter, tidligere kalt kasteløse.

Filmen vant to priser på Sundance Film Festival i 2021.

Praktisk gjennomføring

FN-film fra Sør er gratis og tilbys til FN-skoler over hele landet, fra 1. oktober 2021 til 17.juni 2022, avhengig av kapasitet. Før filmen holder vi en innledning som gir elevene et faglig og tematisk bakteppe for filmen de skal se. I tillegg til filmen får skolene også et opplegg med arbeidsoppgaver og lærerveiledning.  Ved behov tilbyr vi dette også som et digitalt skolebesøk. 

Kontakt ditt lokale kontor for å avtale visning eller lese mer om hvordan man blir FN-skole. Kontaktinformasjon nederst på siden. 

Lærerveiledning Writing with Fire

Undervisningsopplegget består av:
 • Forarbeid – om India, kvinner og likestilling
 • Filmvisning med presentasjon ved FN-sambandet
 • Etterarbeid – om demokrati, menneskerettigheter, medier og minoriteter

FN-sambandet anbefaler at undervisningsopplegget som beskrives i denne lærerveiledningen gjennomføres i sin helhet slik at elevene får best mulig utbytte av filmen.

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget med film og oppgaver vil lære om:

 • Få økt kunnskap om India og kastesystemet
 • Få økt kunnskap om temaene likestilling og medborgerskap
 • Få kjennskap og refleksjon rundt medias rolle i et demokrati

Del 1: Før filmvisning

Del 1 vil gjøre elevene litt kjent med India, og med temaene kvinner og likestilling. Det kan gi elevene et nyttig tematisk bakteppe for å se filmen Writing with Fire. 

 Hva:  Lese aktuelle ressurssider på fn.no og gjøre ulike oppgaver om India og om temaene kvinner og likestilling.

Tidsbruk:  45-60 min

Utstyr:  PC/læringsbrett og skrivesaker 

Del 2: Filmvisning

Hva: En representant fra FN-sambandet kommer til skolen eller kinoen for å holde en kort innledning om FN og om temaene i filmen 

Tid: 100 minutter (innledning + 92 minutter filmvisning)

Del 3: Etter filmvisning

Tema: Demokrati og medborgerskap

Hva: Skriftlige gruppeoppgaver og/eller muntlig klassesamtale.

Tid: 1 skoletime

Utstyr: PC/læringsbrett

Gjennomføring: I denne delen av opplegget skal elevene arbeide med oppgaver. Vi har lagt inn ulike ressurssider der elevene må lete og utforske for å finne svar. Du velger selv om oppgavene gjennomføres individuelt, i par eller i grupper. Det anbefales å ha en felles og muntlig gjennomgang av noen eller alle oppgavene, da de inviterer til elevenes ulike synspunkter og refleksjoner som igjen kan lede til gode klassesamtaler rundt tematikken.  

Kompetansemål

Kompetansemål for videregående skole

Tverrfaglige temaer: Bærekraftig utvikling, Demokrati og medborgerskap 

SAMFUNNSKUNNSKAP Vg1/Vg2

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling,  

 • reflektere over utfordringar i samband med grensesetjing og drøfte ulike verdiar, normer og lover som gjeld kjønn, seksualitet og kropp 
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn 
 • gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt 
 • vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen 
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv 

 

NORSK

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon 

 • reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer (Vg1 SF) 
 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte (Vg1 SF) 
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig (Vg1 SF) 

 

GEOGRAFI 

Kjerneelementer: Berekraftig utvikling og globalisering 

 • gjere greie for årsaker til demografiske endringar og drøfte ulike levekår i forskjellige delar av verda 

 

POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER

Kjerneelementer: Makt, påvirkning og medborgerskap, Menneskerettigheter og den internasjonale rettsorden 

 • reflektere over hva det innebærer å være medborger, sammenligne ulike staters styreform og analysere demokratiets utvikling og utfordringer 
 • utforske, analysere og drøfte dagsaktuelle problemstillinger knyttet til bærekraft og fordeling 
 • drøfte rettighetene til urfolk og minoriteter nasjonalt og internasjonalt og problemstillinger knyttet til politisk innflytelse 

 

SAMFUNNSGEOGRAFI 

Kjerneelementer: Globalisering og bærekraftig utvikling 

 • gjøre rede for sammenhengen mellom ressurser, lokalisering av økonomisk aktivitet, globalisering og bærekraftig utvikling, og drøfte årsaker og konsekvenser av dette på ulike geografiske nivåer 
 • reflektere over hvordan lokale og globale forskjeller i levekår oppstår, og bruke utviklingsteorier til å drøfte ulike handlingsalternativer for utvikling av samfunn 


Ressurser til oppgavene

Stikkord

 • Dalit
 • Demokrati
 • India
 • Kasteløse
 • Likestilling
 • Media
 • Menneskerettigheter

For spørsmål eller bestilling, ta kontakt:

Ida Berge

Rådgiver +47 996 31 597
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) +47 959 21 685

Atle Alemie

Rågiver (Rogaland) +47 925 47 526
Mari Eggen Sager

Mari Eggen Sager

Rådgiver (Trøndelag, Møre og Romsdal) +47 470 19 645
Kai Grieg

Kai Grieg

Rådgiver (Vestland) +47 411 20 467
Knut Straume

Knut Straume

Rådgiver (Agder, Vestfold og Telemark) +47 474 74 994

Abonner på nyhetsbrev: