[[suggestion]]
Fortell hva du mener, skap din fremtid
Fortell hva du mener, skap din fremtid
 
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
VGS, 8-10 trinn
Tema:
Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN
Tidsbruk:
Varierende

Innledning

I anledning FNs 75-årsjubileum, lanserer organisasjonen en global undersøkelse der de ønsker innspill fra mannen i gata. De ønsker svar på hvordan internasjonalt samarbeid kan være med på å skape en bedre fremtid.

Vi har oversatt denne spørreundersøkelsen til norsk, og laget et tilhørende undervisningsopplegg. Her får elever og lærere anledning til å fortelle FN hva de synes FN bør prioritere. Ved å delta i undersøkelsen må elevene reflektere over sitt syn på verden og fremtiden. Denne refleksjonen gir et godt utgangspunkt for de ulike oppgavene som kan gjennomføres i elevgruppen.

Undersøkelse (15 min) 

Elevene skal her svare på undersøkelsen. Du som lærer oppfordres også til å gi dine svar 


Undersøkelsen består av 7 spørsmål og er helt anonym. Tenk deg grundig om før du svarer, og reflekter over hvorfor du svarer som du gjør.  UN75- Sammen skaper vi fremtiden

Verden i dag og i fremtiden - Skriveoppgave 

Elevene får følgende scenario og skal skrive en tekst på bakgrunn av dette: 

Se for deg dette: I forbindelse med FNs 75 års jubileum har FN annonsert en skrivekonkurranse for ungdom. Her ønsker de å høre de unge sine tanker om verden i dag og i fremtiden. Skriv ditt bidrag til konkurransen. I teksten bør du få fram ditt syn på verden og på internasjonalt samarbeid i dag. Og, i et globalt perspektiv, hva er dine ønsker for framtiden? Tittel på teksten skal være Verden - i dag og i fremtiden. 

Verden i 2045 - Klassediskusjon

Legg til rette for en klassediskusjon i klasserommet, på en egnet plattform (Zoom, Teams, Wherby el.l.) eller som skriftlig klassechat. I denne oppgaven skal elevene reflektere over hva de anser som viktige verdier i dagens samfunn, hva som skal til for at verden blir et bedre sted i 2045, og hva som eventuelt kreves av internasjonalt samarbeid for å oppnå en slik verden. Utfordre elevene på å begrunne synspunktene og tankene sine. Gode spørsmål til diskusjonen kan være: 

 • Hvis verden skal bli et bedre sted om 25 år, hva er det viktigst at internasjonalt samarbeid fokuserer på? Hvorfor? 
 • Hvem har ansvaret for at verden blir et bedre sted i fremtiden? Vi? Norge? Statsledere? FN? Andre? 
 • Hva kan du gjøre i dag for å bidra til at verden blir et bedre sted om 25 år?  
 • Hvilke verdier mener du er viktig å ta vare på og bygge videre på dersom skolen skal bli et bedre sted om 25 år? Hva med i Norge? I Europa? I verden?  
 • Tror du verden vil bli et bedre sted om 25 år? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Min ønskeliste - Gruppesamtale

I denne oppgaven får elevene anledning til å diskutere i mindre grupper. Her blir de utfordret på synspunktene sine gjennom kritiske spørsmål fra medelever. 

Del elevene inn i grupper på 3-4 elever.

Her er forslag til hvordan man kan styre en slik gruppesamtale

 1. Bruk 5 minutter – elevene skriver sin ønskeliste for hvordan de ønsker at verden skal se ut om 25 år. Skriv også en liste med stikkord over hva de tenker er de største hindringene for en bedre verden.
 2. På rundgang skal elevene presentere deres ønsker for verden. Når første elev har presentert sine ønsker, skal gruppa i fellesskap diskutere:
 3. Hva må til for at det enkelte ønske skal oppfylles?
 4. På rundgang skal elevene så trekke fram de største hindringene for en bedre verden om 25 år. Når første elev har presentert sine hindringer skal de andre gruppemedlemmene stille kritiske, men konstruktive spørsmål til hindringene.
 5. Forslag til spørsmål:
  1. Hvorfor er dette en større hindring enn f.eks. ….?  
  2. Hvordan kan verden gå fram for å gjøre noe med dette?  
  3. Hvem vil ha størst nytte av en verden uten denne hindringen? 

Målet med denne oppgaven er refleksjonene og samtalene som måtte oppstå. Derfor, dersom prosessen fører til diskusjon og digresjoner som er relevante for temaet som diskuteres bør det gis tid og rom for dette. 

Side med oppgaven for elevene

 

English version -Shaping our future together

UN75- Shaping our future together

This learning resource related to the UN75 survey are also available in English. In this resource the students and their teachers will be given the opportunity to share with the UN how they envision their future. 

UN75- Shaping our future together ( pdf - 249,98 kB )


Kompetansemål for videregående skole

Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig utvikling

Norsk (VG1):
Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
 • skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige eller tverrfaglige temaer

Samfunnskunnskap (VG1/2):
Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling

 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
 • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv


Kompetansemål for ungdomsskolen

Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig utvikling

Samfunnsfag:
Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn, Identitetsutvikling og fellesskap

 • utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten
 • beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar

Norsk:
Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

KRLE:
Kjerneelementer: Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom


Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere

Abonner på nyhetsbrev: