[[suggestion]]
Heldagsopplegg: Tekstilfabrikken

Et heldagsopplegg om anstendig arbeid og bærekraftig utvikling, med tekstilindustrien i Kambodsja som setting.

Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnsfag
Klassetrinn:            Videregående
Tid:                            1 hel dag - ca. 6,5 timer uten pause

 

Aktivitet:                  Film, rollespill, diskusjon og gruppearbeid
Tema:                        Anstendig arbeidsliv og ansvarlig forbruk

Målet med heldagsopplegget

I dette heldagsopplegget skal elevene:

 • få innblikk i interessekonflikter mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter i et lavkostland
 • få kjennskap til utfordringer, muligheter og dilemmaer ved globale produksjonsprosesser, internasjonal handel og problemstillinger knyttet til et kjønnsdelt arbeidsmarked og økonomisk- og sosial ulikhet
 • få kjennskap til FNs arbeidsorganisasjon (ILO) sin rolle i arbeidskonflikter
 • sette seg inn i andres situasjon, formulere og presentere argumenter, muntlig presentasjon og faglig refleksjon
 • se sammenhengen mellom flere ulike bærekraftsmål, spesielt mål 8 om anstendig arbeid, mål 10 om ulikhet, mål 5 om likestilling og mål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon

Forberedelse

 • Last ned Power Point-presentasjon til opplegget som du bruker for å lede elevene gjennom dagen. I notatfeltet står veiledning til hver økt:
Heldagsopplegg Tekstilfabrikken ( powerpoint - 6,96 MB )
 • Del elevene inn i grupper på fire til gruppeoppgaven om dialogduk i del 3 om ansvarlig produksjon og forbruk.
 • Del arket «Gruppeoppgave dialogduk» digitalt med elevene, slik at det er lett for dem å klikke på lenkene til artiklene de skal lese i del 3 om ansvarlig produksjon og forbruk. Her er arket:
 • Del elevene inn i grupper på tre til refleksjonsoppgaven i del 4.
 • Ha klart tre blanke ark til hver av gruppene i refleksjonsoppgaven til del 4.

Innholdet

Heldagsopplegget krever ingen forarbeid eller forkunnskaper hos elevene, og er delt inn i fire deler:

 • Del 1: Hva er anstendig arbeidsliv? (120 min)
 • Del 2: Rollespillet Tekstilfabrikken (90 min)
 • Del 3: Ansvarlig produksjon og forbruk (120 min)
 • Del 4: Oppsummering og refleksjon (60 min)

Del 1: Hva er anstendig arbeidsliv? (120 min)

Bruk PowerPointen til å gå gjennom første del av heldagsoppelgget, lysbildene 1 - 15.

Del 2: Rollespillet Tekstilfabrikken (90 min)

Rollespillet krever ingen forkunnskaper hos elevene, og passer godt for klasser i alle størrelser. Dere gjennomfører rollespillet ved å følge instruksjonene på denne siden. Dere kan også ta kontakt med deres nærmeste regionavdeling dersom dere ønsker at FN-sambandet skal komme på besøk og gjennomføre rollespillet sammen med dere.

Del 3: Ansvarlig produksjon og forbruk (120 min)

Hensikten med denne delen av økta er å trekke elevene tilbake til virkeligheten og reflektere over hvilke faktorer som kan virke inn på tekstilarbeidernes situasjon i Kambodsja. Følg veiledningen i PowerPointen på lysbildene 17 - 20. Det er her elevene bruker«Gruppeoppgave dialogduk» digitalt, som du finner under "Forberedelse".

Del 4: Oppsummering og refleksjon (60 min)

Oppsummeringen består blant annet av en refleksjonsoppgave. Følg veiledningen i PowerPointen på lysbildene 21 - 24.

Kompetansemål

Kompetansemål for heldagsopplegget Tekstilfabrikken

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling 

Geografi 

Kjerneelement: Utforsking og geografiske metodar, Naturgitt og menneskeskapt rom, Berekraftig utvikling og globalisering 

Kompetansemål etter VG1/VG2 SF: 

 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv 
 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt 
Naturfag 

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda 

Kompetansemål etter VG1 SF: 

 • gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø 
Norsk  

Kjerneelementer: Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping  

Kompetansemål etter VG1 SF: 

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner 
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig 
Samfunnskunnskap 

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling  

Kompetansemål etter VG1/VG2: 

 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar 
 • drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet 
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn 
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv 

 Andre oppgaver

Opplegget er utviklet i samarbeid med Ida Kristine Molstad Johnsen ved Bjertnes videregående skole, og kan kombineres med andre oppgaver i undervisningsopplegget Bærekraft.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med din nærmeste regionavdeling.

Ressurser

Heldagsopplegg Tekstilfabrikken ( powerpoint - 6,96 MB )

Abonner på nyhetsbrev: