[[suggestion]]
Min lavutslippskommune

Er kommunens klima- og miljøplaner med på å bidra til en bærekraftig utvikling lokalt, nasjonalt og globalt?

Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
Klassetrinn:           Videregående

 

Tid:                           1-3 uker
Aktivitet:                Fagartikkel, quiz, diskusjon og innlegg

Målet med oppgaven

I denne oppgaven skal elevene:

 • forstå bærekraftig utvikling i lokal kontekst
 • vurdere om kommunens lokale planer er med på å bidra til en bærekraftig utvikling lokalt, nasjonalt og globalt
 • erfare at en bærekraftig utvikling innebærer både klima og miljø-, økonomisk- og sosial utvikling

Oppgaven kan skaleres opp eller ned alt etter hvor mye tid og ressurser skolen ønsker å legge i prosjektet. Vi anbefaler å bruke minst ti undervisningstimer til prosjektet.

Oppgaven er utviklet i samarbeid med Geir Arne Kjønstad fra Charlottenlund videregående skole i Trondheim.

Forberedelse

 • Del elevene inn i grupper på 3-4 personer
 • Finn fram til kommunens plan for klima og miljø
 • Bestem lengden på innlegget de skal skrive, alt etter hvor mye tid og ressurser dere har til rådighet. For å passe inn i avisenes formater for kronikk og debattinnlegg bør de ha 2000-5000 tegn.
 • Vurder om elevene også skal lage en presentasjon av innlegget sitt, som de kan holde for det lokale kommunestyret. Kanskje har kommunen et ungdomsstyre som det også kan være aktuelt å snakke til?

1. Hva er bærekraftig utvikling?

1. Les oppgaveteksten

 • Klimaendringene er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. De fleste klimaforskerne i verden er enige om at klimaet på jorda er i ferd med å endre seg på grunn av menneskers klimagassutslipp. 

  FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I de internasjonale klimaforhandlingene har landene blitt enige om å begrense temperaturstigningen mellom 1850 og 2100 til 2 grader. Det er dette vi kaller «togradersmålet». I Paris-avtalen står det at alle land i verden skal prøve å begrense temperaturstigningen enda mer, til 1,5 grader.

  For å nå målet om maks 1,5 graders oppvarming eller i verste fall 2,0 graders oppvarming, må klimagassutslippene i Norge reduseres med minst 40 prosent innen år 2030, sammenlignet med nivået i år 1990. Dette gjelder både direkte utslipp i Norge og indirekte utslipp gjennom varer og tjenester som importeres fra utlandet. Skal vi klare dette, må det gjøres mye på både internasjonale, nasjonale og lokale plan.

  Hvordan ser klima- og miljøplanene for din kommune ut? Er den ambisiøs nok for målet? Er planene er med på å bidra til en bærekraftig utvikling lokalt, nasjonalt og global? Og hvordan griper planen inn i de andre oppgavene i kommunen, som næringsutvikling, integrering, bosetting, transport og helse? Dette er noe av det vi skal utforske i denne oppgaven.

   

   

   

 

2. Se film: Hva er bærekraftig utvikling?

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

3. Les fagartikkel

Les artikkel om bærekraftig utvikling

4. Se film: Oppdrag Bærekraft - en film om verdens viktigste kunde

En animasjonsfilm om utfordringer i verden og vår rolle som forbruker.

2.  Utslippsdebatten

Det er mange meninger om hva som er de mest effektive tiltakene for å redusere klimagassutslipp, og det finnes forskning som støtter ulike teorier. I denne økta skal dere bli kjent med ulike perspektiver i denne debatten, gjennom to store forskningsprosjekter om klimaløsninger.

Sett dere i grupper på 3-4 personer for denne øvelsen.

 1. Ta "quiz" om klimaløsninger fra New York Times i gruppa, og diskuter hvert spørsmål og svar før dere går videre. Quizen er på engelsk.
 2. Se «fasiten» som quizen tar utgangspunkt i. Diskuter i gruppen:
  • Hva tenker dere om tiltakene som er nevnt på listen og i quizen?
  • Var det noe som overrasket dere?
 3. Les denne artikkelen om forbruk og klima fra tidsskriftet Gemini.
 4. Diskuter i gruppen:
  • Hva er felles for de to artiklene?
  • Hva er forskjellene ved de to artiklene?
  • Hva tenker dere om tiltakene som er nevnt?

3. Kommunens klima- og miljøplan

Denne økta tar utgangspunkt i klima- og miljøplanene i deres egen kommune.

 1. Les først gjennom denne artikkelen om klimaendringer. Denne artikkelen kan bli nyttig å bruke for å vurdere de kommunale planene.
 2. Les gjennom klima- og miljøplanene i deres egen kommune. Bruk god tid til å lese og notere stikkord individuelt
 3. Diskuter og oppsummer i gruppa:
  • Hva blir fremhevet som de største satsingene i vår kommune?
  • Hva blir fremhevet som de største utfordringene i vår kommune?
  • Hvilke tre sektorer står for de største utslippene i vår kommune?
  • Hvor langsiktig er planen, og hvordan ser tidsrammene ut?
  • På hvilken måte er andre sektorer (næring/skole/helse osv.) nevnt i klima- og miljøplanen?
  • På hvilken måte er nasjonale eller globale planer nevnt i klima- og miljøplanen?

4. Intervju

I denne delen skal du ut av klasserommet og intervjue fem ulike personer med ulik alder og bakgrunn. Minst to av dem skal jobbe daglig med klima- og miljø, enten i en bedrift, en organisasjon eller i kommunen. Svarene fra de ulike personene skal samles inn og presenteres i klasserommet. Spør dem følgende spørsmål:

 • Alle norske kommuner har som mål å ha null klimagassutslipp innen 2040. Hva tror du er det viktigste tiltaket for å få det til i vår kommune?
 • Hvordan vil du bidra til å nå målet om null utslipp innen 2040?

5. Diskuter

Ut ifra det dere har fått vite om bærekraftig utvikling, kommunens klima- og miljøplan og lokalbefolkningen sine meninger, diskuterer dere følgende spørsmål i gruppa:

 • Hva tenker dere om kommunens plan for å få ned utslippene?
 • Hva mener dere er hovedutfordringene for å få til en drastisk reduksjon av klimagassutslippene i vår kommune?
 • Hvordan påvirker kommunens klimagassutslipp de sosiale- og økonomiske forholdene i kommunen vår i dag? (jobb/helse/økonomi/utdanning/ulikhet)
 • Hvordan kan de sosiale og økonomiske forholdene påvirkes hvis vår kommune oppnår klima- og miljømålene?
 • Hvordan kan vi som elever bidra til å nå kommunens klima- og miljømål?
 • Hva ville dere gjort annerledes hvis du skulle lage planen?
 • Hva er de viktigste mulighetene og begrensingene ved denne planen?
 • Hvordan kan denne planen bidra til en bærekraftig utvikling?
 • Hvilke av FNs bærekraftsmål kan denne planen bidra til å løse?

6. Stem på My World 2030

FN lager ny undersøkelse der de ønsker å høre fra befolkningen i alle land om hvordan det går med bærekraftsmålene. Gå inn på My World 2030 for å avgi individuelt deres stemme og tilbakemelding på noen av målene. Her kan dere lese mer om undersøkelsen.

7. Skriv et personlig innlegg

Ut ifra det dere har fått vite om bærekraftig utvikling, kommunens klima- og miljøplan og lokalbefolkningen sine meninger, skal du skrive et personlig innlegg til lokalavisa om dine meninger om klima- og miljøplanen til kommunen. Læreren avgjør hvor langt innlegget skal være. Velg selv om du ønsker å adressere kommunestyret eller andre aktører i samfunnet med innlegget.

Innlegget sendes inn til læreren og vurderes med karakter. Send det også gjerne til lokalavisen.

Kompetansemål

Kompetansemål for "Min lavutslippskommune"

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling 

Geografi 

Kjerneelement: Utforsking og geografiske metodar, Berekraftig utvikling og globalisering 

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 SF: 

 • drøfte ulike interesser knytte til ressurs- og arealbruk i Noreg, Sápmi/Sábme/Sáepmie og nordområda 
 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv 
 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt 
Naturfag 

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda 

Kompetansemål etter Vg1 SF: 

 • gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø 
Norsk  

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping 

Kompetansemål etter Vg1 SF: 

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner 
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig 
 • skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige eller tverrfaglige temaer 
Samfunnskunnskap 

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling  

Kompetansemål etter Vg1/Vg2: 

 • drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet 
 • utforske og drøfte korleis næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi formar og påverkar arbeidsliv og lokalsamfunn i Noreg 
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv 


Abonner på nyhetsbrev: