[[suggestion]]
Mine bærekraftsmål

En tverrfaglig prosjektoppgave hvor elevene skal lage sine egne bærekraftsmål og forsøke å nå dem.

Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
Klassetrinn:            Videregående

Tid:                            1-4 uker
Aktivitet:                  Film, foto, diskusjon og refleksjonsnotat

Målet med oppgaven

I denne oppgaven skal elevene:

 • forstå sammenhengen mellom individuelle handlinger og strukturelle endringer
 • bli bevisste på egne valg og kunne se valgene i en større global sammenheng
 • koble individuelle handlinger til FNs bærekraftsmål
 • reflektere over hvordan lokale, nasjonale og globale samfunn tilrettelegger for en bærekraftig livsstil

Elevene jobber enten individuelt, i par eller i grupper.

En spesiell takk til Vibeke Gilje Sanne ved Charlottenlund videregående skole for å ha utformet oppgaven.

Tidsbruk

Tre eller fire uker (6-7 undervisningstimer), avhengig av hvor mange fag som trekkes inn. Hjemmearbeid kommer i tillegg.

Forberedelse

 • Bestem hvilken felles delingsplattform de skal dele innlegget fra prosjektet (blogg, teams, klasseside på Facebook osv.) Klassen kan også avgjøre dette i fellesskap.
 • Skriv ut listen over utvalgte delmål:

 

Uke 1: Velg mål og utfordringer

1. Se filmen "Oppdrag Bærekraft"

Se filmen «Oppdrag Bærekraft – en film om verdens viktigste kunde» og diskuter følgende spørsmål:

 • Hva sier den om utfordringer i verden?
 • Hva sier den om vår rolle som forbruker?

En animasjonsfilm om utfordringer i verden og vår rolle som forbruker.

2. Se filmen, "Hvorfor er klær så billige?

Se filmen "Hvorfor er klær så billige? - En film om bærekraftig tekstilindustri" som forklarer utfordringer innen tekstilindustrien, og diskuter følgende spørsmål: 

 • Hva sier den om utfordringer innen tekstilindustrien?
 • Hva sier den om vår rolle som forbruker? 

 

3. Les om FNs bærekraftsmål

4. Velg mål

Velg ut noen mål du mener du kan bidra til gjennom handlinger i din egen hverdag. Skriv hvorfor du velger akkurat disse målene.

5. Velg utfordring

Hvordan skal du nå målene? Skriv ned en eller flere utfordringer som du skal prøve å jobbe med de neste ukene og som passer til målene du har valgt. Velg utfordringer du må strekke deg litt etter, samtidig som det er realistisk å gjennomføre. Bruk listen under til inspirasjon.

  1. Spise vegetarmat én eller flere dager i uka.
  2. Unngå all engangsemballasje
  3. Kildesorter alt avfallet ditt
  4. Bruk mindre vann. Hvor mange dager kan du f.eks. gå uten å dusje?
  5. Lære om spiselige villplanter, finne og bruke noen av dem.
  6. Bare spise lokalprodusert mat i en periode.
  7. Ikke kaste mat i en periode.
  8. Spis mat som gir minst mulig klimafotavtrykk.
  9. Ulike tiltak for å bruke mindre strøm.
  10. Bruke fossilfri transport fire dager i uka.
  11. Bruk kosmetikk eller hudpleieprodukter uten mikroplast.
  12. Gå eller sykle til minst en aktivitet per dag (enten skole eller fritid)
  13. Kjøpestopp. Klær og utstyr.
  14. Bare kjøpe brukt.
  15. Utforske en lokalpolitisk sak som handler om sosiale, økonomiske eller miljømessige utfordringer. Snakk med minst tre personer som kan vet mye om saken.
  16. Skriv et innlegg enten i sosiale medier eller i lokalmedier om noe du bryr deg om.
  17. Jobb frivillig for en sak du bryr deg om.

 

6. Konkretiser

Skriv så konkret som mulig hvordan du skal klare utfordringene, slik at det blir det lettere å gjennomføre. «Framtiden i våre hender» har mange gode artikler og tips som kan inspirere. Skriv utfordringene på en post-it-lapp og heng det opp i klasserommet. Eventuelt lag en felles liste på nett.

7. Del

Del minst to erfaringer i uka på den sosiale plattformen klassen velger. Erfaringen skal deles skriftlig med eller uten bruk av bilder. Teksten skal være på rundt 140 tegn, og inkludere relevante emneknagger/hashtagger. Bruk gjerne anledningen til å kommentere andres innlegg, stille spørsmål og diskutere.

Uke 2: Motivasjon og hindre for en bærekraftig livsstil

1. Se dokumentar

Se NRK p3-dokumentaren «Skyldig, jeg?», som handler om 24 år gamle Sigbjørn Holthe som prøvde å leve helt bærekraftig i en periode. Dokumentaren varer i 30 minutter.
Diskuter deretter:

 • Hva tenker dere om Sigbjørn sitt prosjekt?
 • Er det noe dere kjenner dere igjen i?
 • Hvordan har det gått med utfordringene deres så langt?
 • Hvilke drivere og barrierer opplever dere selv?

2. Skriv personlig innlegg

Skriv et personlig innlegg på cirka en side om drivere og barrierer for egne utfordringer. Forsøk å se prosjektet i lokal, nasjonal og global sammenheng. Send innleggene til hverandre for vurdering.

Uke 3: Hvor trykker skoen? 

1. Diskuter erfaringene

Forslag til hvordan økta kan organiseres:

 • Samtale i plenum: Hvordan har det gått med de ulike utfordringene?
 • Individuell presentasjon: Alle forbereder et kort og personlig innlegg om erfaringen som de kan presentere for klassen
 • Intervjue hverandre om erfaringen: Elevene begynner med å intervjue hverandre om erfaringene i prosjektet, noterer, og så skal hver elev presentere den andres historie i plenum

Forslag til spørsmål som kan diskuteres:

 • Hvordan har erfaringen vært?
 • Hva har dere lært?
 • Har endringene vært vanskeligere eller lettere enn det du trodde i forkant?
 • Hvordan tilrettelegger samfunnet for en bærekraftig livsstil?
 • Hvordan har endringene/tiltakene påvirket ditt liv de siste ukene?
 • Hva skal til for at du lever mer bærekraftig?
 • Hvilke handlinger mener du er viktigst for en bærekraftig utvikling her i Norge?
 • Hvordan har dine handlinger de siste ukene bidratt til utvikling på FNs bærekraftsmål?

2. Skriv refleksjonsnotat

Skriv et refleksjonsnotat på rundt 1200 ord, der elevene oppsummerer erfaringene i prosjektet. Teksten vurderes med karakter.

Vurderingskriterier

Etter prosjektet skal elevene kunne:

 • Fortelle om det de har erfart muntlig og skriftlig, og forklare sammenhengen mellom deres personlige erfaring og samfunnets utfordringer med bærekraftig utvikling
 • Forklare hva som menes med økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og diskutere hva som er viktigst
 • Gjøre rede for noen problemer knyttet til bærekraftig utvikling i deres lokalmiljø, i Norge og i verden
 • Drøfte hvordan det er mulig å få til bærekraftig utvikling i deres lokalmiljø, i Norge og i verden
 • Drøfte hva det vil si å ta etisk ansvar som forbruker
 • Gjøre rede for hvordan de kan være med på å påvirke det politiske systemet
 • Kjenne til hvor de finner troverdig statistikk.
 • Kunne bruke informasjon fra statistikk når de drøfter spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling

Kompetansemål

Kompetansemål for "Mine bærekraftsmål"

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling 

Geografi

Kjerneelement: Utforsking og geografiske metodar, Berekraftig utvikling og globalisering 

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 SF: 

 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv 
 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
Naturfag 

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda 

Kompetansemål etter Vg1 SF: 

 • gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø 
Norsk  

Kjerneelementer: Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping 

Kompetansemål etter Vg1 SF: 

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner 
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig 
Samfunnskunnskap 

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling  

Kompetansemål etter Vg1/Vg2: 

 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar 
 • drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet 
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv 


Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: