[[suggestion]]
Verden i 2030

Hvordan ser verden ut i 2030? Ta et bilde eller skriv en tekst.

Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
Klassetrinn:            Videregående

 
Tid:                           1 time - 1 uke
Aktivitet:                  Foto, skriving, presentasjon og diskusjon

Elevene skal reflektere over hva de tenker om framtiden, og ta seg tid til å gjøre seg opp egne meninger om hvordan verden utvikler seg. Oppgaven kan skaleres opp eller ned etter hvordan man vil bruke den. 

Bruk gjerne resultatet av oppgaven som utgangspunkt for flere oppgaver i undervisningsopplegget Bærekraft.

1. Hvordan er verden i 2030?

 • Kort variant: Elevene tar et bilde eller skriver en kort tweet/dikt/tekst som illustrerer hvordan verden vil være i 2030.
 • Lengre variant: Elevene jobber sammen, alene eller i grupper, for å lage f.eks. en fotoserie, nyhetssending, novelle eller debattinnlegg om verden i 2030.

2. Presenter

Elevene presenterer tankene bak det de har vist på bildet eller skrevet om.

3. Diskuter

Diskuter med elevene:

 • Hvordan tror dere verden ser ut i 2030?
 • Hvor forskjellig vil det være fra i dag?
 • Hva vil være de største endringene?
 • Hvor vil endringene være størst?
 • Hvor bærekraftig er verden i 2030?

Kompetansemål

Kompetansemål for "Verden i 2030"

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling 

Geografi 

Kjerneelement: Utforsking og geografiske metodar, Naturgitt og menneskeskapt rom, Berekraftig utvikling og globalisering 

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 SF: 

 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv 
 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt 
 • gjere greie for årsaker til demografiske endringar og drøfte ulike levekår i forskjellige delar av verda 
Naturfag 

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda 

Kompetansemål etter Vg1 SF: 

 • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold 
Norsk  

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon 

Kompetansemål etter Vg1 SF: 

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner) 
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig 
 • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping 
Samfunnskunnskap 

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling  

Kompetansemål etter Vg1/Vg2: 

 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar 
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn 
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv 


Abonner på nyhetsbrev: