[[suggestion]]
Bangladesh
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Dhaka

Etniske grupper

Bengalere 98%, andre 2% (2011)

Språk

Bengali 98,8%, andre 1,2% (2011)

Religion

Muslimer 89,1 %, hinduer 10 %, andre 0,9% (2013)

Innbyggertall

166 368 149 (2018)

Styreform

Parlamentarisme

Areal

148 460 Km2

Myntenhet

Bangladeshisk taka

BNI pr innbygger

3 580 PPP$

Nasjonaldag

26. mars

Andre landsider

Geografi

Bangladesh er et fruktbart land som hovedsakelig består av lavland og deltaområder rundt elevene Brahmaputra og Ganges. 90 prosent av landet ligger under 10 meter over havet. Tropisk monsunklima gir store nedbørsmengder om sommeren.

På grunn av sin lave geografi er Bangladesh spesielt utsatt for flom, noe som de siste tiårene har skapt store problemer for landet. Flommene antas å ha sammenheng med avskoging i de nærliggende landene Nepal og Bhutan. I 1991 tok en storflom livet av rundt 140 000 mennesker. Til tross for at landet har mye vann, mangler over halvparten av befolkningen tilgang på rent drikkevann. Brønner har blitt boret for å gi et alternativ til det forurensede overflatevannet, men forekomsten av arsenikkholdige bergarter i landet gjør at brønnvann også ofte er helseskadelig.  

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bangladesh ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området Bangladesh ligger i, Bengal, som utgjør området innerst i Bengalbukta øst for India, har blitt styrt av buddhistiske, hinduistiske, muslimske og britiske herskere de siste 3000 årene.

I 1858 ble Bengal en britisk koloni som en del av India. I 1947 da India oppnådde uavhengighet fra Storbritannia ble hele kolonien delt inn i to selvstendige stater: India og Pakistan. Den østlige delen av Bengal ble da en del av Pakistan og het Østpakistan. Østpakistan fikk Indisk hjelp til å bryte med Pakistan i 1971, og dannet i stedet den selvstendige staten Bangladesh. Mellom 8 og 10 millioner mennesker flyktet til India under krigen som oppsto ved løsrivelsen.

De kaotiske årene etter løsrivelsen var preget av konflikt, flere militærkupp og attentat på presidenter. Siden 1991 har to rivaliserende politiske partier, begge styrt av kvinnelige politikere, byttet på å styre landet.

Samfunn og politikk

Bangladesh er et parlamentarisk demokrati. Parlamentet utnevner en president hvert femte år. Presidenten kan kun bli gjenvalgt en gang og har i hovedsak en seremoniell rolle. Presidentens viktigste rolle er å utpeke en statsminister som sammen med sin selvvalgte regjering har den formelle makten i landet.

Politikken domineres av stadige konflikter mellom landets to største politiske partier Awamiforbundet (AL) og Bangladesh nasjonalistparti (BNP). Politisk motiverte drap, trusler og vold er utbredt. Helt siden landet oppnådde uavhengighet har militæret hatt stor innflytelse over politikken.

Manglende sikkerhet gjør hverdagen utrygg for den fattige bengalske befolkningen. Politiet og rettsvesenet har liten tillit blant befolkningen ettersom menneskerettighetsbrudd og korrupsjon forekommer relativt ofte. Innskrenket ytringsfrihet fører til at politisk opposisjon mot den regjerende eliten kan være farlig.

Siden 2017 har over 720 000 Rohingyaer fra Myanmar flyktet til Bangladesh etter å ha blitt forfulgt av militæret i Myanmar.

Økonomi og handel

Bangladesh har opplevd sterk økonomisk utvikling siden 1990-tallet. Likevel er landet fortsatt svært fattig og over en tredjedel av landets befolkning lever under fattigdomsgrensen. En stor andel av befolkningen arbeider med jordbruk, men jordbruksområdene er i stor grad eid og kontrollert av noen få rike personer. De ødeleggende flommene de siste tiårene har ført til at mange småbønder må selge jorden sin for å overleve. Dette har ført til at den ulike fordelingen i eierandeler mellom bøndene og de store jordeierne har blitt forsterket.

Jute (et trefiber brukt til tekstilproduksjon) og te har tradisjonelt vært blant landets viktigste eksportartikler. Fallende etterspørsel og pris på verdensmarkedet har imidlertid ført til stadig lavere inntekter fra disse næringene. De siste årene har klesproduksjon vært drivkraften bak den økonomiske veksten. Like fullt hemmer korrupsjon, energimangel og dårlig infrastruktur den økonomiske utviklingen, og landet er fortsatt avhengig av internasjonal bistand.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Bangladesh på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  3 740 010 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  14,8
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,194
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  24,30
  prosent
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,608
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,462
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  70
  År
  Forventet levealder for menn
  69
  År
  Lykkeindeks
  4,46
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  27,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  55,1
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  1 265
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  0,8
  Hektar per person
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  73 190
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,46
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  9,6
  Prosent
  Marine verneområder
  33
  Prosent
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  147 630
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,76
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  59,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  11,0
  Prosent
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  47
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  79 892
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  906 690
  Personer
  Fredsindeksen
  2,084
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  20,2
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  10
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  75,84
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  426 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  26
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  50,74
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  90,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  6
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,4
  Prosent av BNP
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  15,2
  Prosent
  Undervektige barn
  14,3
  Prosent
  Veksthemmede barn
  36,10
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  32
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  69
  År
  Malariatilfeller
  1,9
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  176
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  5,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  18
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  78
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  221
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  93,0
  Prosent
  Alfabetisme
  72,9
  Prosent
  Antall år i skole
  11
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  90,5
  Prosent
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,520
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  10,7
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  30,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  20,29
  Prosent
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  55,7
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  34
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  19
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  310
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  75,9
  Prosent
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  11,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,3
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  249 723 862 487
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 517
  US Dollar
  Primærnæring
  13
  Prosent
  Sekundærnæring
  28
  Prosent
  Tertiærnæring
  56
  Prosent
  Økonomisk vekst
  6,16
  Prosent
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  18,0
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  93
  Prosent
 •  

  Bangladesh

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  13
  Personer
  Befolkningstall
  166 368 149
  tall