[[suggestion]]
 • Mangle ressurser til å dekke fysiske primærbehov; nok mat, klær og bolig.

 • Et internasjonalt terrornettverk som består av islamistiske ekstremister organisert i ulike lokale grupper.

 • Å erklære eierskap over et landområde, vanligvis med makt eller på en fiendtlig måte.

 • En person som kommer til et land på egen hånd og søker beskyttelse (asyl).

  Kilde: Flyktninghjelpen

 • Et virkemiddel i utviklingssamarbeid mellom stater. Kan være penger, ekspertise eller andre ressurser som et land gir til et annet, oftest for å fremme økonomisk utvikling.

 • Væpnet konflikt mellom to eller flere parter i en stat.

 • Rettighetene en stat garanterer sine egne statsborgere gjennom nasjonal lovgivning og sedvane.

 • Verdien av alle varer og tjenester som er produsert i et land i løpet av et år. (Kilde: Store Norske Leksikon)

 • Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov når det gjelder økonomi, miljø og sosiale forhold.

 • Direkte kommunikasjon/forhandlinger mellom stater for å beskytte og fremme statens interesser uten bruk av vold.

  Kilde: Statsvitenskapelig leksikon

 • Vær som medfører fare for liv og verdier. For eksempel flom, tørke og orkan.

 • Kunngjøring, et ikke-bindende løfte om et konkret tiltak. Et eksempel er FNs menneskerettighetserklæring.

 • FNs grunnleggende dokument i form av en traktat som fastsetter reglene og prinsippene for styringen av FN. Den består av overordnete mål og mer enn 100 artikler. Når et land blir medlem av FN, går det med på å følge paktens mål og regler.

 • Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

 • Forumet der alle medlemsland møtes til debatt, planlegging og viktige beslutninger. Alle land har én stemme.

 • FNs øverste leder og talsperson. Velges for en femårsperiode, og kan gjenvelges én gang.

 • Etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988. Rapportene fra klimapanelet er ansett som det viktigste faglige grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken.

  Kilde: Miljødirektoratet

 • FNs øverste organ i menneskerettighetsspørsmål, og er direkte underlagt FNs generalforsamling.

  Kilde: FN-sambandet

 • Folkerett regulerer forholdet mellom stater. Den er styrket og videreutviklet av FNs virksomhet, gjennom hundrevis av internasjonale konvensjoner og traktater, fra avtaler som regulerer diplomatiske forhold og internasjonal handel, til miljøbeskyttende avtaler.

 • Mennesker som blir tvunget på flukt. Personer som flykter i sitt eget hjemland kalles internt fordrevne.

 • En stat som består av flere delstater. Disse delstatene har grader av selvstyre. I grunnloven står det som regel hva som kan vedtas av sentrale myndigheter, og hva delstatene kan bestemme selv. Det motsatte av en føderalstat er en enhetsstat, som vi blant annet har i Norge. (Kilde: Samfunnsvitenskapelig Leksikon)

  Kilde: Statsvitenskapelig Leksikon

 • Verdensomspennende, noe som gjelder hele jordkloden

 • Opprørere nord i Jemen som representerer en lokal sjiamuslimsk retning (zaidisme).

 • Tittel på et verv som brukes av stater og internasjonale organisasjoner for spesielt viktige oppdrag. FN har en høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) og en høykommissær for flyktninger (UNHCR). De har ansvar for å koordinere det internasjonale arbeidet innenfor sine respektive områder.

 • Bestemte ideer om hvordan et samfunn bør være, og sier ofte noe om hvilke metoder man må bruke for å skape dette idealsamfunnet.

 • Når en stat utvider sin makt og kontroll over andre land eller folkegrupper. Som regel gjennom erobring eller politisk og økonomisk dominans.

  Kilde: Statsvitenskapelig Leksikon

 • Inngripen i en annen stats indre eller ytre forhold ved anvendelse av makt eller trusler om makt. Er i prinsippet forbudt fordi det er krenkelse av en stats rett til uavhengighet (suverenitet).

  Kilde: NUPI

 • Utslipp av gasser som påvirker drivhuseffekten og dermed klodens klima. Eksempler på slike gasser er karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O).

  Kilde: Store Norske Leksikon

 • Innebærer at man ikke slipper ut mer klimagass i atmosfæren enn det man greier å fange opp eller fjerne.

 • En gruppe aktører som går sammen, ofte for en avgrenset periode, for å virkeliggjøre et mål de har samlet seg om.

 • Et utvalg av personer som representerer en større organisasjon, og har fått i oppgave å forberede, granske eller utrede bestemte saker.

 • En internasjonal avtale mellom stater som gjelder et avgrenset tema. Det er ofte mange stater involvert.

 • Å bestikke eller ta imot bestikkelser. Det kan skje i form av penger, gaver eller tjenester, som gir fordeler utenom reglene.

 • At alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion.

  Kilde: Store Norske Leksikon

 • Fullmakt, tillatelse, oppdrag.

 • Kjøp og salg av mennesker, eller å tjene penger på arbeid personer blir tvunget til å gjøre, for eksempel gjennom prostitusjon.

  Cambridge Dictionary

 • Grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion, legning eller nasjonalitet.

  FN-sambandet

 • utsending som er til stede uten å ta del i det som skjer

 • Å ta kontroll over et landområde, vanligvis med makt eller på en fiendtlig måte.

 • Politiske partier som ikke støtter regjeringen ("posisjon").

 • Voldelig motstand eller opptøyer mot egne myndigheter.

 • En gruppe som er organisert på militært vis, men ikke er det offisielle militæret. Er ofte ulovlig.

 • En internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene.

  Kilde: FN-sambandet

 • Vedtar som regel lovene i et land. Kalles også nasjonalforsamling. I Norge er parlamentet folkevalgt og heter Stortinget.

 • Betegnelse i Sikkerhetsrådet på et medlemsland som har ansvar for å kalle inn til møter og skrive utkast til resolusjoner.

 • Betyr leder, brukes ofte om statslederen i en republikk.

 • Prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå sine politiske mål.

  Kilde: Regjeringen

 • At en stat forplikter seg til å følge en internasjonal avtale.

  Store norske leksikon

 • Regjerende maktgruppe eller politisk system i et land.

 • Et område, en spesiell del av et land eller verden som har likhetstrekk men ikke alltid klare grenser

 • Mangle ressursene til å ha en levestandard som er sammenlignbar med de fleste andre i samme samfunn.

 • Fellesuttalelse fra en forsamling om et bestemt tema

  FN-samandet

 • Borgeres beskyttelse gjennom et lands lover og rettssystem.

 • Et lands domstoler og nærliggende institusjoner

  Jusleksikonet

 • Politisk, sosial eller økonomisk omveltning eller vesentlig forandring, for eksempel gjennom opprør og regimeendring.

 • en frivillig organisasjon som består av 53 suverene og likeverdige medlemsland. Medlemmene er hovedsakelig Storbritannia og tidligere britiske kolonier. Den britiske monarken er organisasjonens symbolske overhode.

 • Straffetiltak mot et land, for eksempel økonomisk.

 • Det mektigste organet i FN. Sikkerhetsrådet arbeider med å bevare fred og sikkerhet og består av 15 medlemsland. Alle land i verden er forpliktet til å gjøre som Sikkerhetsrådet sier.

  FN-sambandet

 • Ikke-statlige organisasjoner som fungerer uavhengig av myndighetene. (Kilde: NUPI) https://www.nupi.no/Skole/Ordforklaringer

  NUPI skole

 • Et veldig fattig og tettbebodd område i en by.

 • En kommunistisk stat som omfattet Russland og 14 naboland og eksisterte fra 1922 til 1991.

 • Oversikt over statens forventede inntekter og utgifter i en gitt periode, vanligvis ett år.

 • En person som ikke har statsborgerskap i noe land.

  Kilde: FN-sambandet

 • at alle stater er suverene, skal bestemme fritt over seg selv, og ikke bli styrt av andre mot sin vilje.

 • FNs medlemsland har ikke klart å bli enige om en klar definisjon på terrorisme. I et utkast til en konvensjon sier FN at terrorisme handler om intensjonelle, ulovlig og skadelige handlinger hvor målet er å skremme en befolkning, eller å tvinge en regjering eller en internasjonal organisasjon til å gjøre eller frastå fra bestemte handlinger.

 • En prosess der folk flytter fra landsbygda og inn til byer, også kalt urbane strøk.

 • Det finnes ingen allment godkjent definisjon av urfolk. FN legger vekt på at det er folkegrupper som bodde i et område før erobring eller kolonisering fant sted.

 • Mengden penger en stat skylder andre aktører (som land eller internasjonale organisasjoner).

 • Land med svak økonomi og lite utviklet industri, som har en relativt lav sosial og økonomisk utvikling.

 • et land med et system der staten ivaretar innbyggernes behov for sosiale tjenester innen helse, sosial nød, arbeidsledighet, utdannelse og alderdom.

 • å alene ha makten og retten til å hindre et vedtak.

 • retten til å si og mene hva man vil, uten innblanding.

Abonner på nyhetsbrev: