Menneskerettighetsrådet

Hva gjør Menneskerettighetsrådet?

Menneskerettighetsrådet ble opprettet i 2006, og erstattet det som da het FNs menneskerettighetskommisjon. Dette var en del av daværende generalsekretær Kofi Annans plan for å styrke FNs menneskerettighetsarbeid. På sikt er det meningen av rådet skal bli et hovedorgan på lik linje med for eksempel Sikkerhetsrådet og Generalforsamlingen.

Menneskerettighetsrådet skal koordinere og fremme FNs arbeid for menneskerettigheter. I tillegg skal det gi råd ved konkrete menneskerettighetsbrudd, for eksempel ved å vedta resolusjoner.

Dette er hovedoppgavene til Menneskerettighetsrådet:

  • Å gå gjennom og vurdere menneskerettighetssituasjonen i alle land i verden. 48 land blir vurdert hvert år, og det skal gå fire år mellom hver gang et land blir vurdert. Denne ordningen kalles "Universal Periodic Review" (UPR). 
  • Å diskutere menneskerettigheter fordelt på tema, og vedta resolusjoner hvis det er nødvendig.
  • Å diskutere klageprosedyrer

Universal Periodic Review

En av de viktigste funksjonene til Menneskerettighetsrådet er gjennomføringen av Universal Periodic Review (UPR). Hvert fjerde år sender alle FNs medlemsstater inn en rapport der de beskriver hva de har gjort for å forbedre menneskerettighetssituasjonen i sitt land. Målet er at alle land skal jobbe med sine utfordringer – uavhengig av utgangspunktet. Etter at rapporten er levert behandles den i Menneskerettighetsrådet, som gir råd om hvordan landet kan forbedre sitt arbeid.
Finn hvert enkelt lands UPR-rapport og Menneskerettighetsrådets kommentar herHvem sitter i Menneskerettighetsrådet?

Rådets 47 medlemmer velges for tre år av gangen. Hvert medlem må godkjennes med mer enn halvparten av stemmene i FNs generalforsamling. Rådsmedlemmer kan også fjernes med 2/3 flertall i Generalforsamlingen ved bevis på brudd på menneskerettigheter i hjemlandet.

De ulike regionene har et fast antall medlemmer, basert på folketall:

Afrika: 13 
Asia: 13 
Latin-Amerika og Karibia: 8
Øst-Europa: 6 
Vest-Europa og andre: 7

Nåværende medlemmer i Menneskerettighetsrådet:

Menneskerettighetsrådet skal koordinere og fremme FNs arbeid for menneskerettigheter, og råder over et stort antall mindre komiteer med spesielt ansvar for ulike kjernerettigheter.

Kritikk mot Menneskerettighetsrådet

Menneskerettighetsrådet får kritikk for at land som selv bryter menneskerettighetene har mulighet til å sitte i rådet. Mange mener det er paradoksalt at for eksempel Saudi-Arabia, Kina og Russland kan være med på å irettesette andre land for brudd på menneskerettighetene.

I tillegg får Menneskerettighetsrådet kritikk for å ha for ensidig fokus på situasjonen i Israel/Palestina, på bekostning av land som for eksempel Nord-Korea, Zimbabwe og Kina. Kritikerne mener at hvilke land og saker som kritiseres styres av verdenspolitikken og forholdene mellom statene generelt, og ikke bare av brudd på menneskerettigheter.

Når møtes Menneskerettighetsrådet?

Menneskerettighetsrådet er pålagt å ha minst 10 uker med møter i året, minimum fordelt på tre ulike sesjoner, og en fast hovedsesjon. Disse møtene finner sted i februar/mars, mai/juni og september/oktober.

I tillegg kan rådet ha spesialsesjoner når et av medlemslandene ønsker det - og får støtte fra 1/3 av rådet. Dette skjer vanligvis hvis det oppstår akutte spørsmål, som for eksempel situasjonen i Syria.

Lær mer

Temaside om menneskerettigheter

Menneskerettighetsrådets egne sider

FNs verdenserklæring for menneskerettigheter

Konvensjoner om menneskerettigheter