[[suggestion]]
Bolivia
Bolivias flagg fra Wikimedia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

La Paz

Etniske grupper

Mestiser (blanding av europeisk og indiansk opphav) 68 %, urfolk 20 %, europeisk opprinnelse 5 %, cholo 2 %, afrikansk opprinnelse 1 %, andre/uspesifisert 4 % (2009)

Språk

Spansk (offisielt) 60,7 %, quechua (offisielt) 21,2 %, aymara (offisielt) 14,6 %, andre 3,6 % (2001)

Religion

Romersk-katolske 76,8%, evangelister 8,1%, protestanter 7,9%, andre/ingen 7,2 %

Innbyggertall

11 052 000

Styreform

Republikk

Areal

1 098 580 km2

Myntenhet

Boliviansk boliviano

BNI pr innbygger

7 234 PPP$

Nasjonaldag

6. August

Andre landsider

Geografi

Bolivia har ikke kyst. I vest dominerer Andesfjellene landskapet. De deles inn i to kjeder her, og mellom dem ligger en høyslette, Altiplano, hvor størstedelen av befolkningen bor. På høysletten er også Latin-Amerikas største innsjø: Titicacasjøen.

Nord og øst for Andesfjellene dekker lavere sletteland to tredeler av landet. Her øker vegetasjonen nordover; fra halvtørt landskap i sør, via savanneområder, til tropisk regnskog i nordøst. Fjellkjeden Cordillera Occidental består av inaktive vulkaner. Bolivias største fjelltopp, Sajama, ligger 6542 meter over havet. Klimaet varierer mye på grunn av store høydeforskjeller. Det er kaldt og tørt i vest, og tropisk klima i nord og øst.

Skoghogst har ført til at jorderosjon er et stort miljøproblem. Vannkvaliteten er dårlig på grunn av forurensing. Bolivia er blant landene i verden med størst biologisk mangfold. Klimaendringer er en trussel mot dette mangfoldet. I tillegg vil varmere klima gi enda dårligere tilgang til vann etterhvert som isbreene smelter.

Earth Ecoprint

1.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bolivia ville vi trenge 1.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

For 3000 år siden vokste det fram et jordbrukssamfunn rundt Titicacasjøen. På 1400-tallet ble Bolivia en del av det store Inkariket som var et indiansk imperium. Inkariket falt sammen med spanjolenes inntog på 1530-tallet, og i 1538 ble Bolivia erobret av Spania. Indianere ble holdt som slaver og måtte arbeide i gruvene. Etter hvert vokste det frem en stor motstandsbevegelse som ønsket selvstendighet. I 1825 løsrev Bolivia seg fra Spania med general Sucre og frihetshelten Bolívar i spissen. Landet ble oppkalt etter Bolívar, og Sucre ble den første presidenten.

Militærkupp og diktatur preget landet frem til begynnelsen av 1980-tallet, da forsøk på demokratisering ble gjennomført. Jevnlige økonomiske kriser og høy arbeidsledighet førte imidlertid til store protester fra befolkningen, spesielt fra bønder, arbeidere og middelklassen. Da den sosialistiske Evo Morales ble valgt til president i 2005 ble han landets første president fra en urfolksgruppe.

Samfunn og politikk

Bolivia vedtok ny grunnlov i 2009. Da ble rettighetene til de 36 urfolksgruppene styrket, staten fikk kontroll over naturressurser som olje, gass, og vann, og de ulike regionene fikk økt selvstyre. Bolivia er en republikk der presidenten er stats- og regjeringssjef. Presidenten velges for fem år om gangen. I utgangspunktet kan en president kun gjenvelges en gang, men Evo Morales har klart å omgå denne regelen. Han har blitt gjenvalgt to ganger, og stiller trolig til valg igjen i 2019.

De tradisjonelle partiene og den gamle jordeiereliten i Bolivia har mistet mye makt de siste årene. I dag er Morales' parti Bevegelsen for sosialisme (MAS) det klart største partiet. Det har sterkest støtte fra fattige indianere på landsbygden, og deler av middelklassen. Morales' politikk har styrket motsetningene mellom fattige indianere i vest og rike jordeiere i øst. Tradisjonelt har konflikten dreid seg om jordrettigheter. Nå handler det like mye om utnyttelse av naturgass. Fagforeninger og urfolksgrupper vil ha større statlig kontroll over gassinntektene, mens jordeierne ønsker mer desentralisering. Sosiale og politiske konflikter preger fortsatt Bolivia. Det politiske systemet er gjennomsyret av korrupsjon, og rettsvesenet er svakt.

 

Økonomi og handel

Etter at Evo Morales ble president har den økonomiske politikken dreid i sosialistisk retning, og staten har overtatt ansvaret for olje- og gassektoren. Høyere skatter og avgifter har ført til økte inntekter i statskassen, som igjen har blitt brukt til å bygge opp skole- og helsesektoren i landet. Bolivia har opplevd økonomisk vekst, gapet mellom rik og fattig har blitt mindre, og andelen ekstremt fattige har blitt mindre. Likevel forblir landet blant Sør-Amerikas fattigste, er avhengig av bistand, og har store utenlandslån. Den økonomiske utviklingen er ujevnt fordelt internt i landet. På slettene i øst og sør ligger naturgass- og oljefelt og høyteknologisk jordbruk, mens fjellområdene i vest sliter med dårlig teknologisk utvikling og fattigdom.

Bolivia har store forekomster av naturgass, mineraler og olje. Økonomien baserer seg hovedsaklig på råvareeksport. Andre viktige eksportvarer er tinn, sink, sølv og soya. Brasil er landets viktigste handelspartner, fulgt av Argentina, USA, Japan og Kina. Det pågår omfattende smugling av koka og kokain fra Bolivia.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Bolivia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  946 940 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  7,1
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,094
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  39,50
  prosent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,514
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  66,4
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  43,5
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  20 411
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,93
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 098 580
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,87
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  4,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  50,3
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  3,1
  Hektar per person
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,092
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  91,9
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  66,76
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  29
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  35,38
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  75,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  4
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,8
  Prosent av BNP
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  19,8
  Prosent
  Undervektige barn
  2,0
  Prosent
  Veksthemmede barn
  16,10
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  35
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  3,0
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  67
  År
  Malariatilfeller
  1,3
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  140
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  12,20
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  19
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  71
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  111
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,4
  Prosent
  Alfabetisme
  92,5
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  91,9
  Prosent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,446
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  35,3
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  42,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  53,08
  Prosent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  19
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  16
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  81
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  753
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  93,0
  Prosent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  7,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,3
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  37 508 642 113
  US Dollar
  BNP per innbygger
  3 394
  US Dollar
  Primærnæring
  12
  Prosent
  Sekundærnæring
  37
  Prosent
  Tertiærnæring
  50
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,65
  Prosent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  43,8
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  82
  Prosent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  11 215 674
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 398
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  789
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,693
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  69
  År
  Forventet levealder for menn
  65
  År
  Lykkeindeks
  5,78
  Skala: 1-10 (der 10 er best)