[[suggestion]]
Bolivia
Bolivias flagg fra Wikimedia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

La Paz

Etniske grupper

Mestiser (blanding av europeisk og indiansk opphav) 68 %, urfolk 20 %, europeisk opprinnelse 5 %, cholo 2 %, afrikansk opprinnelse 1 %, andre/uspesifisert 4 % (2009)

Språk

Spansk (offisielt) 60,7 %, quechua (offisielt) 21,2 %, aymara (offisielt) 14,6 %, andre 3,6 % (2001)

Religion

Romersk-katolske 76,8%, evangelister 8,1%, protestanter 7,9%, andre/ingen 7,2 %

Innbyggertall

11 052 000

Styreform

Republikk

Areal

1 098 580 km2

Myntenhet

Boliviansk boliviano

BNI pr innbygger

7 234 PPP$

Nasjonaldag

6. August

Andre landsider

Geografi

Bolivia har ikke kyst. I vest dominerer Andesfjellene landskapet. De deles inn i to kjeder her, og mellom dem ligger en høyslette, Altiplano, hvor størstedelen av befolkningen bor. På høysletten er også Latin-Amerikas største innsjø: Titicacasjøen.

Nord og øst for Andesfjellene dekker lavere sletteland to tredeler av landet. Her øker vegetasjonen nordover; fra halvtørt landskap i sør, via savanneområder, til tropisk regnskog i nordøst. Fjellkjeden Cordillera Occidental består av inaktive vulkaner. Bolivias største fjelltopp, Sajama, ligger 6542 meter over havet. Klimaet varierer mye på grunn av store høydeforskjeller. Det er kaldt og tørt i vest, og tropisk klima i nord og øst.

Skoghogst har ført til at jorderosjon er et stort miljøproblem. Vannkvaliteten er dårlig på grunn av forurensing. Bolivia er blant landene i verden med størst biologisk mangfold. Klimaendringer er en trussel mot dette mangfoldet. I tillegg vil varmere klima gi enda dårligere tilgang til vann etterhvert som isbreene smelter.

Earth Ecoprint

1.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bolivia ville vi trenge 1.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

For 3000 år siden vokste det fram et jordbrukssamfunn rundt Titicacasjøen. På 1400-tallet ble Bolivia en del av det store Inkariket som var et indiansk imperium. Inkariket falt sammen med spanjolenes inntog på 1530-tallet, og i 1538 ble Bolivia erobret av Spania. Indianere ble holdt som slaver og måtte arbeide i gruvene. Etter hvert vokste det frem en stor motstandsbevegelse som ønsket selvstendighet. I 1825 løsrev Bolivia seg fra Spania med general Sucre og frihetshelten Bolívar i spissen. Landet ble oppkalt etter Bolívar, og Sucre ble den første presidenten.

Militærkupp og diktatur preget landet frem til begynnelsen av 1980-tallet, da forsøk på demokratisering ble gjennomført. Jevnlige økonomiske kriser og høy arbeidsledighet førte imidlertid til store protester fra befolkningen, spesielt fra bønder, arbeidere og middelklassen. Da den sosialistiske Evo Morales ble valgt til president i 2005 ble han landets første president fra en urfolksgruppe.

Samfunn og politikk

Bolivia vedtok ny grunnlov i 2009. Da ble rettighetene til de 36 urfolksgruppene styrket, staten fikk kontroll over naturressurser som olje, gass, og vann, og de ulike regionene fikk økt selvstyre. Bolivia er en republikk der presidenten er stats- og regjeringssjef. Presidenten velges for fem år om gangen. I utgangspunktet kan en president kun gjenvelges en gang, men Evo Morales har klart å omgå denne regelen. Han har blitt gjenvalgt to ganger, og stiller trolig til valg igjen i 2019.

De tradisjonelle partiene og den gamle jordeiereliten i Bolivia har mistet mye makt de siste årene. I dag er Morales' parti Bevegelsen for sosialisme (MAS) det klart største partiet. Det har sterkest støtte fra fattige indianere på landsbygden, og deler av middelklassen. Morales' politikk har styrket motsetningene mellom fattige indianere i vest og rike jordeiere i øst. Tradisjonelt har konflikten dreid seg om jordrettigheter. Nå handler det like mye om utnyttelse av naturgass. Fagforeninger og urfolksgrupper vil ha større statlig kontroll over gassinntektene, mens jordeierne ønsker mer desentralisering. Sosiale og politiske konflikter preger fortsatt Bolivia. Det politiske systemet er gjennomsyret av korrupsjon, og rettsvesenet er svakt.

 

Økonomi og handel

Etter at Evo Morales ble president har den økonomiske politikken dreid i sosialistisk retning, og staten har overtatt ansvaret for olje- og gassektoren. Høyere skatter og avgifter har ført til økte inntekter i statskassen, som igjen har blitt brukt til å bygge opp skole- og helsesektoren i landet. Bolivia har opplevd økonomisk vekst, gapet mellom rik og fattig har blitt mindre, og andelen ekstremt fattige har blitt mindre. Likevel forblir landet blant Sør-Amerikas fattigste, er avhengig av bistand, og har store utenlandslån. Den økonomiske utviklingen er ujevnt fordelt internt i landet. På slettene i øst og sør ligger naturgass- og oljefelt og høyteknologisk jordbruk, mens fjellområdene i vest sliter med dårlig teknologisk utvikling og fattigdom.

Bolivia har store forekomster av naturgass, mineraler og olje. Økonomien baserer seg hovedsaklig på råvareeksport. Andre viktige eksportvarer er tinn, sink, sølv og soya. Brasil er landets viktigste handelspartner, fulgt av Argentina, USA, Japan og Kina. Det pågår omfattende smugling av koka og kokain fra Bolivia.

 

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2018/2019 et rollespill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Bolivia er medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet fra FN-sambandet

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Bolivia har et godt forhold til Storbritannia og Frankrike som de handler mye med, og får bistand fra.

Forholdet mellom Bolivia og USA er anstrengt. I 2008 kastet president Evo Morales USAs ambassadør ut av landet under beskyldninger om at han hadde oppmuntret opposisjonen til å kaste regjeringen. USA svarte med å kaste ut den bolivianske ambassadøren fra USA. USA mener i tillegg at Morales ikke gjør nok for å stanse produksjonen av kokain i Bolivia.

De diplomatiske forholdene mellom Bolivia og Kina har stadig økt i omfang, og de har nylig blitt enige om å videreutvikle de militære båndene mellom landene.

Bolivia har et normalt forhold til resten av landene i Sikkerhetsrådet. 

Tips

Bolivia har et anstrengt forhold til USA og dette kan påvirke deres opptreden i Sikkerhetsrådet. De er skeptiske til at FN skal vedta militær intervensjon i et land, og vil nok heller argumentere for andre virkemidler. Dette kan for eksempel være økonomiske virkemidler, våpenembargo, eller økt humanitær innsats. På et møte i Sikkerhetsrådet 12. juli 2017, sa Bolivia at mangelen på vann og helsetjenester forsterket konflikten. De vil nok derfor mene at nødhjelp og helse er et lurt sted å begynne for å løse konflikten.

Hvis noen foreslår invasjon av Hodeida, vil Bolivia være svært negative til det. Hvis de skal kunne stemme for det, må det foreligge svært konkrete og overbevisende planer som viser at sivilbefolkningen ikke skal lide mer. Dersom planene ikke er overbevisende nok, vil nok Bolivia stemme mot en invasjon.

Bolivia er positive til at FN tar over ansvaret for havna i Hodeida for en periode.

Da Sikkerhetsrådet i februar 2018 behandlet forslaget fra vestlige land om å fordømme Iran for å ha brutt våpenembargoen mot houtiene, var Bolivia sammen med Russland det eneste landet som stemte mot forslaget. I sin stemmeforklaring understreket Bolivia at dette var fordi landet følte seg forbigått i forhandlingene om teksten i forslaget, og fordi landet motsatte seg det som så ut som et politisk motivert ønske fra Vesten om å fordømme Iran.

På et møte i Sikkerhetsrådet i april 2018 om den humanitære situasjonen i Jemen, sa Bolivia at alle brudd på krigens regler i landet må fordømmes, og at alle parter må tillate nødhjelp uhindret adgang til sine områder. Bolivia understreket at det er viktig med nye forhandlinger for å få til fred, og at flere jemenittiske interessegrupper bør få delta i samtalene enn det som har vært tilfelle til nå.

I diskusjonen i Sikkerhetsrådet kan Bolivia gjerne være ett av landene som kritiserer USA og Vesten for å selge store mengder våpen til landene i koalisjonen – våpen som blir brukt til også å ramme sivile mål i Jemen.  

 

 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Bolivia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 098 580
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  4,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  50,6
  Prosent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  11 215 674
  tall
  Fruktbarhetstall
  3,0
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,446
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,693
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  67
  År
  Forventet levealder for kvinner
  69
  År
  Forventet levealder for menn
  65
  År
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  7,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  43,5
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  15,9
  Prosent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 398
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  789
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,092
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  35
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  120
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,87
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,93
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  4,56
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,1
  Hektar per person
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  22
  Drapsrate
  12,40
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  75,8
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,934
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  84,92
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  29
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  37,2
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  53,08
  Prosent
  Lykkeindeks
  5,75
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  75,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  27
  Prosent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,0
  Prosent
  Alfabetisme
  95,1
  Prosent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  90,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  50
  Prosent
 •  

  Bolivia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  7,6
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,2
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  12
  Prosent
  Sekundærnæring
  37
  Prosent
  Tertiærnæring
  50
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  8 780 817 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data