[[suggestion]]
Norge
Norge

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Oslo

Etniske grupper

Nordmenn (inkludert rundt 60 000 samer) 83,2%, andre europeere 8,3%, andre 8,5% (2017)

Språk

Norsk, samisk

Religion

Protestanter 71,5%, romersk-katolske 2,8%, andre kristne 3,9%, muslimer 2,8%, andre 9,5% (2016)

Innbyggertall

5 353 363 (2017)

Styreform

Konstitusjonelt monarki

Areal

385 178 km2

Myntenhet

Norsk krone

BNI pr innbygger

58 790 PPP$

Nasjonaldag

17. mai

Andre landsider

Geografi

Norge har en kystlinje på mer enn 250 mil, og er mindre enn 6 km bredt på det smaleste. Kysten preges av trange fjorder som ble dannet under siste istid. I innlandet er det flere mindre fjellkjeder og skogsområder, med lavtliggende sletteområder midt i landet. Klimaet er varmere enn den nordlige beliggenheten skulle tilsi, på grunn av den varme Golfstrømmen som går langs kysten. Det er variasjoner mellom landsdelene, med et tørt, kaldt innenlandsklima i landets østlige deler, et våtere og mer temperert kystklima i vest, og arktisk, kaldt klima i nord.

Deler av landet ble rammet av de radioaktive utslippene etter Tsjernobyl-ulykken i 1986, og enkelte områder sliter fortsatt med ettervirkningene. Norge er blant landene i verden som slipper ut mest CO2 i forhold til innbyggertall.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Norge ville vi trenge 3.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Norge ble i mange hundre år styrt av småkonger som hersket over mindre områder. På 900-tallet samlet Harald Hårfagre landet til ett rike. I løpet av de neste 400 årene erobret vikingene Island og Grønland, og dro på plyndringstokter over store deler av Europa. Norge var på denne tiden en stor handelsmakt.

Landet ble hardt rammet av svartedauden på midten av 1300-tallet, og nærmere halvparten av befolkningen omkom. Fra slutten av 1300-tallet og frem til tidlig 1900-tall var Norge i union med Danmark, og deretter i union med Sverige. Landet ble først selvstendig i 1905.

Norge var i utgangspunktet nøytralt under begge verdenskrigene, men ble okkupert av Tyskland under andre verdenskrig. Etter dette sluttet Norge å være nøytrale. Gjenoppbyggingen av landet og utviklingen av en sterk velferdsstat preget etterkrigstiden. Norge stemte nei til medlemskap i EF i 1972, og EU i 1994. Etter at landet begynte å utvinne olje på 1970-tallet vokste økonomien raskt.

Samfunn og politikk

Norge er et konstitusjonelt monarki, der kongen har symbolske plikter og rettigheter. Den reelle makten ligger hos Stortinget, som velges for fire år av gangen. Flertallet i Stortinget danner regjering. Norge har som de andre skandinaviske landene en sterk sosialdemokratisk tradisjon, men de siste tiårene har partier på høyresiden fått større og større oppslutning.

Levestandarden i Norge er blant de høyeste i verden, med svært høye levekostnader og et omfattende skatte- og avgiftssystem. Landet har et velutviklet velferdssystem, med gratis utdanning, et godt helsevesen og gode sosial- og trygdeordninger. Hvordan dette systemet skal finansieres når oljen tar slutt, har vokst frem som et av de viktigste stridstemaene i norsk politikk.

Skattepolitikk, økende innvandring og statens rolle i næringslivet er andre sentrale spørsmål. Norge er blant de fremste i verden når det gjelder likestilling og menneskerettigheter. Det bor i overkant av 60 000 samer i Norge. Sametinget ligger i Karasjok og ble første gang åpnet i 1989.

Økonomi og handel

Før det ble oppdaget olje i Norskehavet på 1960-tallet var Norge en skips-, landbruks- og fiskerinasjon. Størstedelen av befolkningen arbeidet innenfor disse bransjene.

De siste tiårene har oljeindustrien dominert norsk næringsliv, og de tradisjonelle næringene har gått tilbake. Den økonomiske utviklingen har svinget i takt med oljeprisene på verdensmarkedet. For å motvirke effekten av disse svingningene opprettet staten i 1995 et eget fond, hvor størstedelen av overskuddet fra oljeindustrien skulle investeres utenlands. Oljeinntektene og utvikling i tjenesteytende deler av økonomien har gjort Norge til et av landene med høyest brutto nasjonalprodukt (BNP) pr innbygger i verden. Olje- og gassektoren står for rundt 25% av landets BNP.

Norge har gode forutsetninger for fiske og oppdrett av fisk og skalldyr, og fisk er en av landets viktigste eksportartikler - etter olje/gass. Staten har fortsatt store eierinteresser i næringslivet, med de siste årene har det vært en gradvis privatisering innenfor næringer som blant annet telekommunikasjon og samferdsel. Også norsk økonomi fikk merke den globale finanskrisen, men konsekvensene var mindre dramatiske enn i de fleste andre land.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Norge på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,876
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  79,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  47 627
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  9,27
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  2,0
  Prosent
  Marine verneområder
  41
  Prosent
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  385 178
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,94
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  33,2
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  6,0
  Hektar per person
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,519
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  24,74
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  84
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  7,82
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  18,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,6
  Prosent av BNP
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  81
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  5
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  12,20
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  5
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  5
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  99,9
  Prosent
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,053
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  38,3
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  47,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  41,42
  Prosent
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  95,0
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  78
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  60
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  23 000
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  10,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  399 488 897 844
  US Dollar
  BNP per innbygger
  75 704
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  38
  Prosent
  Tertiærnæring
  60
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,01
  Prosent
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  96,5
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Norge

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  7 180
  Personer
  Befolkningstall
  5 353 363
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  40
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  62 232
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,953
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  79
  År
  Lykkeindeks
  7,55
  Skala: 1-10 (der 10 er best)