[[suggestion]]
eSwatini

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Mbabane

Etniske grupper

Afrikanere 97%, europeere 3%

Språk

Engelsk (offisielt), siSwati (osffisielt)

Religion

Kristne 90% (sionister - en blanding av kristendom og naturreligioner - 40%, katolikker 20 %, andre 30% (inkludert anglikanere, metodister, mormonere, jehovas vitner)), muslimer 2%, andre 8% (inkludert baha'i, buddhister, hinduister, tradisjonelle religioner, jøder) (2015)

Innbyggertall

1 391 385 (2018)

Styreform

Monarki

Areal

17 360 km2

Myntenhet

Swazilandsk lilangeni, Sørafrikansk rand

BNI pr innbygger

8 330 PPP$

Nasjonaldag

6. september

Andre landsider

Geografi

ESwatini er en liten innlandsstat på grensen mellom Sør-Afrika og Mosambik. Til å være et lite land har eSwatini et variert landskap. Langs grensen til Mosambik er landskapet preget av fjellkjeden Lebombo. I vest består landskapet av en høytliggende savanne. Sørøst i landet ligger et frodig lavland, mens den nordøstlige delen av landet er dekket av  regnskog. Flere store elver renner fra vest mot øst. ESwatini har i hovedsak et subtropisk klima, men på grunn av fjellene er det store variasjoner i temperatur og nedbør.

De siste årene har landet vært plaget av lange tørkeperioder. Dette har skapt problemer for jordbruket, og mange som bor på landsbygda har hatt vanskeligheter med å få mat og rent drikkevann. I tillegg har overbeite ført til jorderosjon.

Earth Ecoprint

1.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i eSwatini ville vi trenge 1.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har bodd mennesker i eSwatini i over 250 000 år. Funn viser at enkel gruvedrift og handel forekom i området allerede for 40 000 år siden, noen av verdens tidligste eksempler på slike aktiviteter.

Kongedømmet eSwatini ble først opprettet på begynnelsen av 1800-tallet under kong Sobhuza I. Det var under hans regime at landet fikk navnet Swaziland etter bantustammen Swazi, som hadde begynt å innvandre til området på 1400-tallet. Den nederlandske republikken Transvaal forsøkte på 1890-tallet å ta kontroll over landet, men lyktes ikke. Etter Boerkrigen som varte fra 1899-1902 ble Swaziland et britisk protektorat. Landet ble først selvstendig i 1968, og monarkiet ble gjenopprettet. Den politiske situasjonen har siden vært preget av kampen mellom monarkiet og forkjempere for et mer demokratisk styresett. I 2018 bestemte kongen at landet skulle skifte navn fra Swaziland til eSwatini.

Samfunn og politikk

ESwatini er et monarki der kongen i praksis har all makt. Til tross for en lovendring i 2006 der flere borgerrettigheter ble vedtatt, har kongen fremdeles en absolutt makt. Kongen er statssjef, og utnevner landets regjering. Mange av ministerne - blant annet statsministeren - tilhører kongefamilien. Kongen har også et råd, swazienes nasjonale råd, som han utnevner selv. I tillegg eier kongen alt land i hele eSwatini. Det finnes et parlament, som i teorien skal vedta landets lover. Kongen kan imidlertid legge ned veto mot alle lovforslag, og dermed stoppe lover fra å bli vedtatt. Monarken kan også oppløse parlamentet når han vil.

Samfunnet i eSwatini er inndelt i et komplisert klanssystem der et aristokrati i stor grad bestemmer innbyggernes rang og posisjon i samfunnet. Kvinner har en lav posisjon i samfunnet, og tradisjonelle regler og normer bidrar til diskriminering av kvinner. Også LHBTI+ personer blir regelmessig undertrykt og utsatt for diskriminering. ESwatini er et av landene i verden som er hardest rammet av hiv/aids. I dag er rundt 30 prosent av innbyggerne mellom 15-49 år smittet av hiv.

Økonomi og handel

ESwatini er sterkt preget av store ulikheter mellom fattige og rike. Rundt 70 prosent av befolkningen er preget av matmangel, og over 40 prosent av landets innbyggere lever i ekstrem fattigdom. Til tross for dette har eSwatini et relativt høyt bruttonasjonalprodukt per innbygger sammenlignet med andre afrikanske land. Pengene er imidlertid meget skjevt fordelt mellom noen få veldig rike personer, og den fattige majoriteten.

Størsteparten av befolkningen bor på landsbygda og arbeider i jordbruket. Store plantasjer produserer sukkerrør, mais, sitrusfrukter og bomull for eksport. Den fattige delen av befolkningen driver småbruk, og produserer i hovedsak for eget forbruk. Sukker er landets viktigste inntektskilde.

Korrupsjon og uansvarlig pengebruk fra myndighetene har ført til at mange utenlandske investorer har vært skeptiske til å investere i landet. Økonomien i eSwatini er tett knyttet opp mot den sør-afrikanske. Dette har gavnet landets økonomi, men har også gjort den sårbar for endringer eller nedgangstider i Sør-Afrika. På sikt kan aids-epidemien i landet bli den største utfordringen for landets økonomi.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for eSwatini på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  eSwatini

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  146 580 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  42,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,083
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  63,00
  prosent
 •  

  eSwatini

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,414
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  eSwatini

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  21,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  32,7
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  eSwatini

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  1 203
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,93
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  eSwatini

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,0
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  eSwatini

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  17 360
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,82
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  10,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  34,3
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  2,4
  Hektar per person
 •  

  eSwatini

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,980
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  53,5
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  38
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  49,09
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  87,5
  Indeks (0-120)
 •  

  eSwatini

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  3
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,8
  Prosent av BNP
 •  

  eSwatini

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  20,7
  Prosent
  Undervektige barn
  2,0
  Prosent
  Veksthemmede barn
  25,50
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  eSwatini

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  54
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  3,1
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  9,3
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  49
  År
  Malariatilfeller
  1,9
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  251
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  13,30
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  17
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  87
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  308
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  eSwatini

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  93,5
  Prosent
  Alfabetisme
  83,1
  Prosent
  Antall år i skole
  8
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  75,7
  Prosent
 •  

  eSwatini

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,566
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  43,4
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  41,2
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  6,15
  Prosent
 •  

  eSwatini

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  eSwatini

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  61
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  51
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  65,8
  Prosent
 •  

  eSwatini

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  53,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  22,5
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  4 433 664 364
  US Dollar
  BNP per innbygger
  3 243
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  34
  Prosent
  Tertiærnæring
  50
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,20
  Prosent
 •  

  eSwatini

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  30,3
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  54
  Prosent
 •  

  eSwatini

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  273
  Personer
  Befolkningstall
  1 391 385
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  278
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 349
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  49
  År
  Forventet levealder for menn
  50
  År
  Lykkeindeks
  4,21
  Skala: 1-10 (der 10 er best)