[[suggestion]]
Finland
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Helsinki

Etniske grupper

Finner 93.4%, svensker 5.6%, russere 0.5%, estere 0.3%, rom 0.1%, samer 0.1% (2006)

Språk

Finsk (offisielt) 87,9%, svensk (offisielt) 5.2%, russisk 1.4 %,annet 5.5% (2017)

Religion

Protestanter 70,9%, Gresk-ortodokse 1,1%, andre 28% (2017)

Innbyggertall

5 540 720 (2020)

Styreform

Republikk

Areal

338 420 Km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

43 378 PPP$

Nasjonaldag

6. desember

Andre landsider

Geografi

Nesten to tredjedeler av Finland er dekket av skog, mens en tiendedel av landet dekkes av innsjøer. Finland kalles ”De tusen sjøers land”. Med sine 187 000 innsjøer er Finland, i forhold til sin størrelse, det landet i verden med flest innsjøer. Landet er relativt flatt og har en langstrakt skjærgård langs kysten.

Klimaet i Finland er likt det skandinaviske, med kalde vintre og varme somre. Nabolandet Russland sine store landmasser skaper kalde vinder om vinteren og varmebølger om sommeren. På grunn av skogsindustrien i Finland sliter landet med avskoging. De mange innsjøene er grunne og er derfor svært sårbare for forurensning. Mye av vannet fra innsjøene og elver renner ut i Østersjøen som i dag er svært forurenset.

Historie

På 1300- tallet var Finland en svensk provins, nært knyttet Sverige både formelt og kulturelt, dessuten var svensk lenge det dominerende språket. I 1809 erobret Russland Finland, og landet ble et delvis selvstendig fyrstedømme. Tsaren i Russland respekterte Finlands lover, så lenge finnene ikke gjorde opprør. På den måten fikk Finland rom til å utvikle sin selvstendighet og sitt ønske om uavhengighet.

Etter den russiske oktoberrevolusjonen i 1917 krevde borgerlige partier ”de hvite” i Finland selvstendighet, mens venstresiden ”de røde” ønsket å slutte seg til revolusjonen. Uenigheten førte til borgerkrig (1918) som ”de hvite” vant, men konflikten skapte et dypt politisk skille i landet.

Under andre verdenskrig kjempet Finland mot Russland på grunn av uenigheter om russisk tilgang. Første gang var Vinterkrigen (1939-1940). Russiske styrker angrep, men finske tropper klarte uventet å forsinke dem i tre måneder. Etter det var den finske regjeringen nødt til å kapitulere. Et år senere gikk Finland inn på tysk side og angrep Sovjetunionen igjen. Etter krigen i 1944 måtte Finland betale krigsgjeld og gi landområder til Sovjetunionen.

I tiden etter andre verdenskrig måtte Finland både bygge opp landet og forholdet til Sovjetunionen. Landene inngikk en vennskaps- og bistandspakt som påvirket Finlands utenrikspolitikk frem til Sovjetunionen falt i 1991. Blant annet måtte Finland avstå fra Marshallhjelpen. Etter at Sovjetunionen falt forandret Finland sin utenrikspolitikk. I 1995 ble landet medlem i EU.

Økologiske fotavtrykk

1 2 3 5

3,6

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Finland ville vi trenge 3,6 jordkloder.

Samfunn og politikk

Finland er en demokratisk republikk som har en kombinasjon av parlamentarisme og presidentstyre. Presidenten er statsoverhode, velges hvert sjette år og kan bare sitte i én periode. Opprinnelig har presidenten i landet hatt mye makt, men den har blitt begrenset, og i dag har Riksdagen større innflytelse. Presidenten velger hvem som skal sitte i regjeringen som ledes av statsministeren. Valg til riksdagen holdes hvert fjerde år, og regjeringen må godkjennes av Riksdagen. Forøvrig var Finland blant de første landene i verden som fikk stemmerett for kvinner, i 1906.

Finland har to offisielle språk; finsk og svensk. I likhet med de andre nordiske landene har Finland utviklet omfattende velferdsordninger og scorer høyt på tester innen utdanning.

Menneskelig utvikling

18

11 av 186

Finland er nummer 11 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Finland har mye skog, og skogsindustrien og jordbruk står sterkt. De viktigste kornslagene som produseres i Finland er bygg, havre og hvete. Poteter dyrkes også i store deler av landet. På grunn av tilgang til mye skog er det en stor papirindustri i landet, mye av det som produseres selges til utlandet. Finlands viktigste handelspartnere er Sverige og Tyskland.

På begynnelsen av 1990-tallet gikk Finland inn i en økonomisk krise. Dette førte til at landet satset mer på eksportrettet næringsliv. Finland har spesielt fokusert på høyteknologisk produksjon. Nokia er landets største og mest vellykkede selskap, og har vært verdensledende innen mobiltelefoni. Finland har opplevd økonomisk vekst siden midten av 1990-tallet. Til tross for den positive utviklingen har økonomiske nedgangstider ført til press på velferdsordninger. De har blitt skåret ned, og det er tendenser til økende sosiale forskjeller i landet.

Finanskrisen i 2007 førte til at mange i industrien mistet jobbene sine, og arbeidsledigheten i Finland er fremdeles relativt høy. Det har vist seg å være vanskelig å få deler av befolkningen som har falt ut av arbeidslivet tilbake i jobb.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Finland på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

5 540 720

mennesker i Finland

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 3

1,4

barn per kvinne i Finland

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2

2

barn dør per 1000 levendefødte i Finland

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

11

43 378

BNP per innbygger i PPP-dollar i Finland

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 8 6

8,66

tonn CO2-utslipp per person i Finland

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 6

9,6

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Finland

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Finland

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

er forventet antall år i skolen i Finland

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1

0,050

GII-indeksen i Finland

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

7 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,7

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Finland

Abonner på nyhetsbrev: