[[suggestion]]
Polen

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Warszawa

Etniske grupper

Polakker 97 %, schlesiere 1 %, tyskere/ukrainere/andre 2 % (2011)

Språk

Polsk (offisielt) 98 %, schlesisk 1 %, andre/uspesifiserte 3 % (2011) (tallene kommer fra en spørreundersøkelse, totalen er mer enn 100 % fordi folk oppga mer enn ett språk.)

Religion

katolikker 86 %, ortodokse 1 % protestanter/uspesifiserte/andre 13% (2017)

Innbyggertall

37 846 611

Styreform

Parlamentarisk republikk

Areal

312 680 km2

Myntenhet

Złoty

BNI pr innbygger

37 503 PPP$

Nasjonaldag

11.november

Andre landsider

Geografi

Polen er et forholdsvis flatt land. Dets eneste høydelandskap ligger ved Karpatene i sør, der fjellkjeder strekker seg langs grensene til Slovakia og Ukraina. I lavlandet er det mye landbruksjord og skog. Dette er landets største naturressurser. Den lengste elven, Wisla, renner gjennom Polens viktigste byer. Klimaet i Polen er kontinentalt, og varierer med årstidene. Generelt er det tørrere i øst og mer regn i vest.

Luftforurensning fra kulldrevet energi, sur nedbør og avskoging er Polens tre største miljøutfordringer. Likevel har Polens miljøsituasjon blitt mye bedre siden slutten av 1980-tallet.

Historie

De eldste sporene etter mennesker i det som i dag er Polen stammer fra steinalderen. Staten Polen oppstod for første gang på 900-tallet. Landets beliggenhet har gjort det utsatt, og landets grenser har flyttet seg flere ganger. Etter en storhetstid mellom 1500- og 1700-tallet ble Polen delt mellom ulike stormakter, og gikk dermed i oppløsning. Frem til slutten av 1. verdenskrig fantes ikke landet Polen.

Polen var et av de landene som ble hardest rammet under andre verdenskrig. Polen var dessuten også det første landet som ble underlagt tysk kontroll. I løpet av de seks årene krigen varte ble tjue prosent av landets befolkning, halvparten av dem jøder, drept. Etter andre verdenskrig ble Polens grenser igjen endret. Store områder forble sovjetisk territorium, og som erstatning tok Polen over områder i Tyskland.

I etterkrigstiden ble Polen et kommunistisk diktatur, og politikken ble styrt av Sovjetunionen. På tross av diktaturet forekom det demonstrasjoner for økt demokratisering og levestandard. På 1980-tallet førte protestene til at den første frie fagforeningen i Øst-Europa ble dannet. Den het Solidaritet, og ble ledet av Lech Walesa. På slutten av 1980-tallet holdt økonomien på å gå i oppløsning, og Solidaritet og myndighetene forhandlet frem det første frie valget i et kommunistland. Valget ble holdt i 1989, og Walesa ble landets første demokratiske president i 1990. Dette skjedde samtidig med kommunismens fall i resten av øst-Europa.

Økologiske fotavtrykk

1 2 7

2,8

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Polen ville vi trenge 2,8 jordkloder.

Samfunn og politikk

Polen er en parlamentarisk republikk. Den lovgivende makten ligger hos parlamentet som er delt i to kamre. Den utøvende makten deles av regjeringen og presidenten. Presidenten er landets statsoverhode, men det meste av makten ligger hos regjeringen og statsministeren.

Politikken domineres av to partier som utgikk fra Solidaritet. Lov og rettferdighetspartiet (PIS) er nasjonalistisk, EU-kritisk og verdikonservativt. Borgerplattformen (PO) er et liberalt og Europa-vennlig parti. Skillelinjene går ofte i verdispørsmål, som familiepolitikk, abort og synet på samkjønnet ekteskap – som fremdeles er forbudt.

Etter at PIS fikk flertall ved valget i 2015 har Polen tatt flere steg vekk fra demokrati. Det er innført lover som begrenser pressefriheten og rettssikkerheten. Reformene har møtt stor motstand nasjonalt og internasjonalt. Store demonstrasjoner har gjort at enkelt lovforslag har måttet trekkes tilbake, og EU har truet med å frata Polen stemmerett i EU.

Under valget i 2019 mistet PIS flertallet i Senatet, hvilket har begrenset partiets makt.

Menneskelig utvikling

17

34 av 188

Polen er nummer 34 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Tradisjonelt har Polen vært et jordbruksland. Landbruk er fortsatt viktig, selv om primærnæringen i dag er service. Landet har også en godt utbygd tungindustri og kullproduksjon.

I etterkrigstiden hadde Polen planøkonomi, og staten eide industrien. Produksjonen av varer var lite effektiv, og det var varemangel, korrupsjon og ulovlig handel på svartebørsen. I årene etter den raske overgangen til markedsøkonomi falt bruttonasjonalprodukt (BNP) på grunn av den lite effektive produksjonen. Dette førte til stor arbeidsledighet, og den polske levestandarden var mye lavere enn i Vest-Europa.

Fra 1992 har økonomien vokst jevnt. I dag er arbeidsledigheten omtrent som i andre EU-land, men lønnsnivået er fremdeles lavt. Dette gjør at en del polakker arbeider i andre EU/EØS-land. Likevel er levestandarden i ferd med å ta igjen gjennomsnittet i EU, og økonomien har de siste årene vokst raskere enn EU-gjennomsnittet.

Kart

Statistikk

Statistikk for Polen på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

37 797 000

mennesker i Polen

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 4

1,5

barn per kvinne i Polen

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4

4

barn dør per 1000 levendefødte i Polen

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

10

37 503

BNP per innbygger i PPP-dollar i Polen

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Polen

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 7

7,77

tonn CO2-utslipp per person i Polen

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 0 10

8,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Polen

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 personer har tilgang til rent vann i Polen

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Polen

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13

er forventet antall år i skolen i Polen

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1

0,115

GII-indeksen i Polen

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

3 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,3

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Polen

Abonner på nyhetsbrev: