[[suggestion]]
Singapore
 
Flagget til Singapore: Rødt er for brødreskap og likeverd, hvit er for renhet og ærbarhet, den voksende månen er symbol på en ung nasjon, de fem stjernene representerer idealene demokrati, fred, framskritt, rettferdighet og likhet

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Singapore

Etniske grupper

Kinesisk 74,3%, malaysisk 13,4%, indisk 9%, andre 3,2% (2018)

Språk

Engelsk (ofisiellt) 36,9%, mandarin (ofisiellt) 34,9%, andre kinesiske dialekter (inkludert hokkien, kantonesisk, teochew, hakka) 12,2%, malayisk (ofisiellt) 10,7%, tamil (ofisiellt) 3,3%, andre 2% (2015)

Religion

Buddhister 33,2%, kristne 18,8%, muslimer 14%, taoister 10%, hinduister 5%, ingen/andre 19,1% (2015)

Innbyggertall

5 791 901 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

716 km2

Myntenhet

Singaporske dollar

BNI pr innbygger

98 526 PPP$

Nasjonaldag

9. august

Andre landsider

Geografi

Singapore består av en hovedøy og 62 mindre øyer. Det meste av landet ligger lavere enn 15 meter over havet. Store deler av kysten er formet av landutfyllinger, havneanlegg og sumpdreneringer. Klimaet er fuktig tropisk og nesten uten årstidsvariasjoner med en gjennomsnittstemperatur på 27 °C og gjennomsnittlig luftfuktighet på 84 prosent. Tropisk regnskog er bevart i noen naturreservater. Singapore er en bystat, og dyrelivet er derfor i stor grad begrenset til naturreservatene og sumpskogen Nee Soon. Av de rundt 85 registrerte pattedyrartene er gnagere og flaggermus vanligst.

Miljøproblemene i Singapore er knyttet til forurensning fra industrien, begrenset tilgang på ferskvann og problemer med søppelhåndtering på grunn av lite tilgjengelig land. Landet kan også bli plaget av røyk og luftforurensning fra skogbranner i nabolandene Indonesia og Malaysia.  

Historie

Siden 200-tallet har Singapore vært en handelsutpost for flere riker i regionen. I 1299 tok byen navnet Singapore, etter sanskrit for Simha «løve» og pura «byen». Utover 1300-tallet førte flere konflikter mellom stormakter i regionen til at byen nesten ble helt forlatt. Mellom 1500- og 1800-tallet hersket Johor-sultanatet over øya. I 1819 ble byen en del av det britiske imperiet. Sammen med Penang og Malakka inngikk Singapore i den nyetablerte britiske kolonien «Straits Settlements». Singapore var en frihavn, og ble den dominerende handels- og havnebyen i Sørøst-Asia. Folketallet vokste raskt og kineserne ble den dominerende folkegruppen. Fra 1920-årene ble Singapore utbygd til en sterkt befestet britisk marinebase.

Under andre verdenskrig okkuperte Japan øya, og kolonien Straits Settlements ble oppløst. I 1946 ble Singapore en selvstendig britisk kronkoloni, før så å bli en del Malaysia-føderasjonen i 1963. Sterke motsetninger mellom det radikale og kinesisk-dominerte Singapore, og det konservative, malaypregede Malaysia førte til at Singapore gikk ut av føderasjonen i 1965. Siden har øya vært en selvstendig republikk.

Økologiske fotavtrykk

1 2 3 4

3,5

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Singapore ville vi trenge 3,5 jordkloder.

Samfunn og politikk

Offisielt er Singapore en demokratisk republikk, men landet har tydelige autoritære og udemokratiske ordninger. Statens overhode er en folkevalgt president med relativt lite makt. Den utøvende makten ligger hos regjeringen og statsministeren, som utgår fra det dominerende partiet People’s Action Party (PAP). Partiet har hatt makten og statsministerposten siden frigjøringen i 1965. Den politiske opposisjonen undertrykkes, men har siden 1981 fått lov til å bli representert i parlamentet. Både mediene og internett er kontrollert av staten.

Singapore har alltid vært et viktig handelssentrum, derfor er befolkningen sammensatt av mange forskjellige folkeslag, kulturer, språk og religioner. Til tross for den udemokratiske regjeringen, og den sammensatte befolkningen er landet fredelig og velfungerende. Singapore har en av de høyeste levestandardene i verden, høy gjennomsnittlig levealder, et godt helsevesen og et godt utdanningssystem. Kvinner og menn er likestilt i landets lover, men kvinner tjener gjerne mindre enn menn og er underrepresentert i politikken. Landet har en spesiell form for syke-, pensjon-, og arbeidsledighetsforsikring. Alle betaler skatt til et sentralt omsorgsfond. Innbyggerne har gjerne to eller flere kontoer i fondet som så kan brukes til å kjøpe bolig, betale helseutgifter eller pensjon.

Menneskelig utvikling

18

11 av 188

Singapore er nummer 11 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Under kolonitiden var Singapores frihavn en møteplass for handel mellom nabolandene. Etter selvstendigheten satset landet på industrialisering og utenlandske investeringer. Dette førte til en sterk økonomisk vekst. I dag står industrisektoren for 24 prosent av landets bruttonasjonalprodukt, og det produseres blant annet skip, oljeplattformer, kjemikalier og elektronisk utstyr. Den velutviklede industrisektoren bidrar til at landet har et handelsoverskudd (de eksporterer mer enn de importerer) til tross for at de er helt avhengig av å importere mat, vann, olje og gass fra utlandet.

Øystaten har blitt et internasjonalt bank- og finanssentrum, og et stort antall multinasjonale selskaper har etablert seg der. Fra 1996 ble Singapore ikke lenger betraktet som et utviklingsland, og siden begynnelsen av 1990-årene har det vært satset på utvikling av servicenæringene (handel, finans, samferdsel og turisme). I dag står servicenæringen for 75 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Singapore regnes som det ledende finanssenteret i Sørøst-Asia, og det beste landet i verden å starte et selskap i.

Kart

Statistikk

Statistikk for Singapore på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

5 896 684

mennesker i Singapore

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 1

1,2

barn per kvinne i Singapore

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3

3

barn dør per 1000 levendefødte i Singapore

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

Ingen statistikk tilgjengelig

98 526

BNP per innbygger i PPP-dollar i Singapore

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Ingen statistikk tilgjengelig
av 10 personer er underernærte i Singapore

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 7 8 3

8,40

tonn CO2-utslipp per person i Singapore

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Singapore

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Singapore

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Singapore

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

er forventet antall år i skolen i Singapore

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

1

0,065

GII-indeksen i Singapore

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Singapore

Abonner på nyhetsbrev: