[[suggestion]]
ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter

Vedtatt

27.06.1989

Trådt i kraft

05.09.1991

Ratifisert av Norge

20.06.1990

Last ned fulltekst

ILO-konvensjon 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.pdf

Les mer på engelsk

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)

Konvensjonen berører svært mange aspekter ved urfolks liv, som for eksempel tospråklig utdanning, sedvanerett, miljø, landrettigheter, eiendomsrett, rett til å bli konsultert, rett til å delta i beslutningsprosesser, selvidentifikasjon og åndelige verdier.

Det betyr at urfolk har rett til å være med å bestemme i saker som angår dem. Et annet hovedprinsipp er at urfolk har rett til å bevare og utvikle sin kultur, og staten har plikt til å støtte oppom dette. 

Gjennomføring

Norge ratifiserte konvensjonen i 1990 og er det eneste land med samisk befolkning som har ratifisert konvensjonen. Russland, Sverige og Finland har avstått.

Statene som har ratifisert konvensjonen rapporterer jevnlig til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

 

Lær mer