[[suggestion]]
Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er FNs viktigste arena for debatt. Her er alle 193 medlemsland representert, enten de er store eller små. Under prinsippet «én nasjon, én stemme», har landene lik rett til å stemme når vedtak skal fattes.

Selv om hvert land bare har en stemme, består hvert lands delegasjon til Generalforsamlingen ofte av flere personer. Hvert land kan sende fem representanter, fem varapersoner og så mange rådgivere som landet ønsker til de ulike møtene.

Hvert lands delegasjon til FN ledes vanligvis av en diplomat som har tittelen ambassadør.

Generalforsamlingens oppgaver

Generalforsamlingen jobber med en rekke temaer tilknyttet gjennomføring av FN-pakten.

Eksempler er:

  • Diskutere og vedta anbefalinger om fred og sikkerhet (unntatt i saker som samtidig er til behandling i Sikkerhetsrådet).
  • Behandle spørsmål om menneskerettigheter og etterlevelse av disse.
  • Ta opp saker som gjelder økonomisk utvikling og levekår for utsatte grupper.
  • Følge opp spørsmål om bærekraftig utvikling og miljø.
  • Bestille utredninger og rapporter fra FN-sekretariatet som kan danne grunnlag for handlingsplaner på ulike områder.
  • Sette mål for FNs bistandsarbeid og bestemme hvilke konferanser FN skal avholde.

Generalforsamlingen vedtar årlig FNs budsjett for fredsbevaring og budsjett for FNs sekretæriat.

Generalforsamlingen vedtar også hvor mye hvert land skal betale i medlemskontingent til FN, og godkjenner eventuelt nye medlemmer til FN, da i samarbeid med Sikkerhetsrådet.

Det er Generalforsamlingen som velger representanter til ulike FN-organer og utnevner ny generalsekretær , etter anbefaling fra Sikkerhetsrådet.

Årlige sesjoner og seks komitéer

Generalforsamlingen møtes på høsten fra september til desember. Sesjonen starter vanligvis med en generaldebatt (2 uker). Her holdes talene ofte av statsoverhoder eller andre høytstående medlemmer av landenes regjeringer. Temaet for generaldebatten er bestemt på forhånd, og møtene ledes av en president som er valgt for ett år.

Utover høsten har Generalforsamlingen vanligvis cirka 150 ulike saker på dagsorden. Etter åpningsdebatten, behandles de fleste av disse i seks faste hovedkomitéer. Komiteene leverer så sine innstillinger og forslag til resolusjoner, som Generalforsamlingen tar opp i plenum på senhøsten.

Dette er Generalforsamlingens seks faste hovedkomitéer:

Første komité: Nedrustning og internasjonal sikkerhet

Andre komité: Økonomiske og finansielle spørsmål

Tredje komité: Sosiale, menneskelige og kulturelle spørsmål

Fjerde komité: Spesielle politiske saker og avkolonisering

Femte komité: Budsjett og administrative saker

Sjette komité: Juridiske spørsmål

Stemmegivning i Generalforsamlingen

Alminnelig flertall er vanligvis nok til å fatte vedtak i Generalforsamlingen, men i viktige spørsmål er det nødvendig med to tredels flertall. Dette gjelder for eksempel vedtak om fred og sikkerhet, godkjenning av årsbudsjettet for organisasjonen, godkjenning av nye FN-medlemmer, og valg av ikke-faste representanter i FNs sikkerhetsråd. Også endringer av FN-pakten krever to tredels flertall, samt støtte fra de faste medlemmene av Sikkerhetsrådet.

Mange av resolusjonene som vedtas i Generalforsamlingen er bare oppfordringer til medlemslandene om hva de bør gjøre. Resolusjonene har likevel stor betydning fordi de representerer verdenssamfunnets stemme og dermed den offentlige, internasjonale mening.

Selv om Generalforsamlingen ikke kan pålegge medlemslandene noe, ser vi at over tid kan prinsipper og moralske normer vedtatt av Generalforsamlingen bli omgjort til konvensjoner og andre forpliktende avtaler mellom landene i FN, og på den måter få varig betydning i internasjonal rett.

Spesialsesjoner

I tillegg til møteperioden på høsten kan Generalforsamlingen når som helst innkalle til spesialsesjoner. Slike møter kan bli avholdt etter oppfordring fra enten en majoritet av medlemslandene eller på grunn av en henvendelse fra Sikkerhetsrådet.

Spesialsesjoner har gjennom årene blitt avholdt om temaer både innenfor fred og sikkerhet og som oppfølging av globale konferanser og handlingsplaner knyttet til menneskerettigheter, miljø, kvinnespørsmål, levekår for barn, befolkning, etc.

Lær mer

Generalforsamlingens egne sider

Temasider om FNs arbeid