Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

FNs barnefond (UNICEF)

Hvordan jobber UNICEF for barn?

UNICEF jobber for å hjelpe barn i hele verden, og i bunnen ligger rettighetene alle barn har i FNs barnekonvensjon. Dette er UNICEFs viktigste arbeidsområder:

  • Ernæring
  • Vaksinering
  • Drikkevann
  • Psykososial behandling
  • Skolegang
  • Økonomisk hjelp

UNICEF er raskt til stede med nødhjelp ved katastrofer, og leverer medisiner og utstyr til bekjempelse av hiv/aids og sykdommer som ebola-epidemien og malaria. I tillegg har de mange langsiktige prosjekt som hjelper barn med utdanning, liv og retten til å bli hørt og bestemme over sin egen utvikling. 

Syriakonflikten har skapt den største humanitære krisen siden andre verdenskrig. UNICEF deltar i et samarbeid som har fått navnet No Lost Generation, for å redde barna og gi dem skolegang og dermed også skape grunnlag for en fremtidig samfunnsutvikling i Syria.

UNICEF er en uavhengig FN-organisasjon som får sine midler kun av frivillige bidrag fra medlemsland, næringsliv og organisasjoner. De fleste av FNs bærekraftsmål angår UNICEFs arbeid. Mål nummer fem om likestilling mellom kjønnene får særlig oppmerksomhet. Kjønnsbasert diskriminering er en av de mest utbredte formene for diskriminering som barn står overfor. UNICEF har en egen handlingsplan mot kjønnsdiskriminering for å bekjempe kjønnsbasert vold, få slutt på barneekteskap og fremme videregående opplæring for jenter.

 

Hvordan ble UNICEF til?

UNICEF ble opprettet i 1946 for å gi nødhjelp til barn i Europa og Asia etter 2. verdenskrig. Meningen var å legge ned organisasjonen når arbeidet var gjort. Forkortelsen UNICEF stod for United Nations International Children’s Emergency Fund. På begynnelsen av 50-tallet ble det likevel bestemt å utvide arbeidet til å gjelde nødhjelp og langsiktig utviklingsarbeid for vanskeligstilte barn overalt i verden. Navnet ble da endret til United Nations Children’s Fund, men forkortelsen UNICEF ble beholdt. UNICEF har alltid hatt et særskilt ansvar for barn i vanskelige situasjoner, som barn i væpnet konflikt og barn som lever i ekstrem fattigdom og nød.

UNICEF har hovedkontor i New York og filialer i Brussel, Firenze, Genève, København og Tokyo. Organisasjonen har landkontorer og jobber i 126 land. Anthony Lake har ledet UNICEF siden 2010.

Norge og UNICEF 

UNICEF har 36 komiteer rundt om i verden, og UNICEF Norge er en av disse. De nasjonale komiteene har som formål å samle inn penger og drive informasjonsvirksomhet om organisasjonens arbeid. 

Styret i UNICEF består av representanter for 36 medlemsland. Norge satt i styret 2012‒2015, 2008‒2010 og 2017-2019.

Lær mer

UNICEFs egne sider

UNICEF Norges egne sider

Barnekonvensjonen og barns rettigheter 

Temaside om menneskerettigheter