[[suggestion]]
FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO)

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. UNESCO skal bidra til fred og sikkerhet gjennom samarbeid og utveksling av kunnskap og ideer over landegrensene.

UNESCO arbeider for å bygge kulturell og vitenskapelig kapasitet i FNs medlemsland. Organisasjonens hovedmål er at alle mennesker får en grunnutdanning. Utdanning er sentralt for å kunne livnære seg og komme ut av fattigdom. Å fjerne kjønnsforskjeller i skolen, er en annen prioritert oppgave.

UNESCOs verdensarvliste

Noen av verdens byggverk og naturområder er av så stor betydning at tapet av dem ville være uerstattelig for menneskeheten. Verden har derfor et felles ansvar for å ta vare på disse stedene.

Bryggen i Bergen, pyramidene i Egypt og Victoriafallene i Afrika (verdens største fossefall), har det til felles at de alle står på UNESCOs verdensarvliste. Listen over unik kultur ble opprettet gjennom Konvensjonen for vern av verdens kultur- og naturarv (World Heritage Convention) i 1972. Allerede på 1980-tallet så man at kristen og monumental arkitektur i Europa var sterkt overrepresentert på listen, og UNESCO har gjennomført flere tiltak for å gjøre listen mer representativ.

UNESCOs verdensarvliste inneholder nå over 1000 steder. Hvert år oppdaterer UNESCO hvilke steder som kommer på verdensarvlista. Det kan være vakre naturområder, bygninger og byer det er viktig at vi tar vare på, eller minnesmerker som menneskeheten ikke må glemme.

UNESCO har også en liste over steder som står i fare for å bli ødelagt. I 2015 ble Hatra i Irak og gamlebyen i Sana’a og Shibam i Jemen satt på denne listen, mens naturparken Los Katios i Colombia ble tatt ut av listen for områder i fare. 

 Se hele listen her.

Norge i verdensarven

Mens departementene har ansvar for Norges offisielle UNESCO-politikk, fungerer Den norske UNESCO-kommisjonen som et bindeledd mellom sivilsamfunnet og norske myndigheter. Kommisjonen består av 12 medlemmer som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Åtte områder i Norge står på verdensarvlisten:

UNESCO i Norge 

UNESCOs skolenettverk, ASPnet (Associated Schools Project Network), er et globalt nettverk med rundt 8000 utdanningsinstitusjoner, fra førskoler til høyskoler, i 177 land. En rekke skoler i Norge er tilknyttet ASPnet.

FN-sambandet er nasjonal koordinator for UNESCO-skolene, og mer informasjon finner du her. UNESCOs skolesamarbeidet skal bidra til å styrke den internasjonale dimensjonen i undervisningen og inspirere til kontakt og samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

LENKE: Her kan du lese mer om hva Den norske UNESCO-kommisjonen gir støtte til.

Verdens 6 000 språk

UNESCO fører også oversikt over verdens 6000 språk, og har et eget atlas som viser hvor de ulike språkene brukes og i hvilken grad de er utrydningstruet. Siden 1950 har 230 språk forsvunnet, og en tredel av alle verdens språk står i fare for å forsvinne, i følge UNESCOs språkatlas. 

LENKE: UNESCOs språkatlas.

UNESCO som organisasjon

Hovedkontoret ligger i Paris og organisasjonen har 65 regionkontorer. Det regionale kontoret for vitenskap og kultur i Europa, ligger i Venezia

UNESCO ble dannet i 1945 da representanter fra 45 land kom sammen i London etter annen verdenskrig for å etablere en organisasjon som kunne bidra til en varig fredskultur. UNESCO ble etablert i troen på at politiske og økonomiske avtaler ikke er nok for å skape varig fred. Fred må etableres som et resultat av moral og tenkning. UNESCO er kjent som den «intellektuelle» organisasjonen i FN.

Rundt 2000 personer arbeider i hovedkvarteret i Paris. I tillegg har de fleste medlemslandene, deriblant Norge, etablert faste delegasjoner her.

UNESCOs styre, Eksekutivrådet, sørger for den overordnede styringen av UNESCO. Styret består av representanter fra 58 medlemsland. Generalkonferansen finner sted i Paris hvert annet år. Norge har sittet i UNESCOs eksekutivråd fire ganger, sist gang i perioden 2005-2009.

Lær mer

UNESCOs egne sider

UNESCOs Verdensarvliste

Tidsskriftet World Heritage review inneholder artikler om verdensarven